SAL7376, Act: R°286.1-V°286.1 (556 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°286.1-V°286.1  
Act
, eerste 6 lijnen in lat
Date: 1483-03-15

Transcription

2022-11-08 by  Marie-Bernadette Desmedt
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit/
gerardu(m) de baussele ad omn(i)a et singula bona i(m)mobilia/
et hereditar(ia) mychaelis couwens et joh(ann)is couwens anthonii smeetbet/
[will(el)mi de buetscho(r)e infra] lovan(ium) et extra sit(a) in mans(ionibus) domibus curtib(us) t(er)ris ar(abilibus)/
pratis pascuis silvis censu t(re)censa redd(itibus) et suis p(er)tinen(tiis)/
univ(er)sis pro cert(is) recog(nitionibus) et promissionib(us) conscript(is) in/
l(itte)ris scabinor(um) lovanien(sium) quaru(m) tenor sequit(ur) in hec v(er)ba/
Cont zij allen lieden dat mychiel couwens sone jans van/
glabbeke in tegewoirdich(heit) der scepen(en) van loeven(e) gestaen/
heeft gehuert en(de) bekint dat hij gehuert heeft tegen gerarde/
van baussele secretar(is) der stad van loeven(e) den moelen desselfs/
gerarts geheeten den moele(n) te streke gelegen inde prochie/
van vissenake s(in)[te] pet(er)s metten huyse hove ende begrijpe dair/
toe hoe(re)nde ende den toebehoirten Te houden te hebben en(de) te/
gebruyken van kersmesse lestleden eene(n) t(er)mijn van sesse ja(r)en/
lang vervolgen(de) elcx jaers d(aer)enbinne(n) om ende vo(r)e eenendertich/
sacken corens goets ende payabels der maten van thiene(n)/
met wanne ende met vlogelen wel bereyt sesse halste(re)n/
voir elcken sack corens goets en(de) payabels gerekent/
jaerlicx talen vierdel jaers tvierdel dair af te betalen(e)/
ende te thiene(n) oft te wynghe dairt den selve(n) gerarde/
gelieve(n) sal te leve(re)n den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) ende telcken/
t(er)mijne als verreycte schout met vorweerden dat de molde(r)/
den moelen houden sal zijne(n) t(er)mijn due(re)nde van ca(m)men en(de)/
spillen in goeder rep(ar)acien ende dien alsoe laten tsijne(n)/
afscheiden gelijc hij dien aenveerde al wel van ca(m)men/
ende spillen gerepareert Ende oft de molde(r) den voirscr(even)/
gerarde aen sijn voirs(creven) mole(n) oft aen sijn steene(n) eenige scade/
dade bij onachtsamheyden dat hij die schade sal dragen/
te sijne(n) laste Item is vorweerde dat die molde(r) gheen sacht/
hebben en sal inden wouwe(r) neven den voirs(creven) moelen liggen(de)/
ende alle dese vorweerd(en) condicien ende geloften voirs(creven) heeft/
gelooft de voirs(creven) molde(r) den voirs(creven) gerarde goet vast gestentich/
onverbrekelijc en(de) van weerden te houden en(de) te voldoen(e) tallen/
tijden ende t(er)mijne(n) als die vallen en(de) verschijne(n) selen ende/
telcken t(er)mijne als verreycte schout hier af sijn borghen
//
des voirs(creven) molders als principael sculders onbesundert en(de)/
onversceyden en(de) elc voir al anthonijs smeets sone henricx/
woenen(de) te glabbeke ende willem van buetscho(r)e sone/
wilen willems woenen(de) taetrode ende de voirs(creven) mychiel/
de molde(r) heeft gelooft zijn voirs(creven) borgen hier af scadeloos/
te ontheffen Hier wa(r)en over her jan pynnock ridder/
en(de) gord retheman scepen(en) te loeven(e) gedaen int jair ons/
hee(re)n duysent vierhondert vijfentseve(n)tich opden neghen/
thiensten dach der maent van januario Item notum/
sit univ(er)sis q(uod) joh(ann)es couwens co(m)morans apud glabbeke/
promisit gerardo de baussele secretar(io) opidi lovanien(sis)/
p(er)fice(re) et adimple(re) locac(i)o(n)em conscripta(m) in l(itte)ris scabinoru(m)/
lovanien(sium) quibus hec p(rese)ns l(itte)ra est a(n)nexa ac om(n)ia et/
singula contenta in eisd(em) Testes qui(n)tin[(us)] couckeroul/
et joh(ann)es ouderogge scabini lovanien(ses) Datu(m) a(n)no d(omi)ni/
millesi(m)o quadri(n)gentesimo septuagesimoqui(n)to mensis/
februarii die vicesimasexta Et habuit q(ue)relas hiis/
int(er)fueru(n)t roelants tybe marcii xv
ContributorsJos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-16 by Xavier Delacourt