SAL7376, Act: R°52.2-V°52.1 (120 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°52.2-V°52.1  
Act
Date: 1482-07-30

Transcription

2019-08-29 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) de voirs(creven) henric de hollande(re) ter eender en(de) (christ)iaen van/
dyon inden name va(n) henr(icke) zijne(n) vader ter ande(re) sijn met/
malcande(re)n v(er)eenicht en(de) v(er)accordeert der pointen condicien/
en(de) vorweerden h(ier)nae bescr(even) die zij malcande(re)n gelooft hebben/
tonderhouden Ierst dat de voirs(creven) henr(ick) de hollande(re) van nu/
voirtane den last geheelijc dragen sal van alsulken ii pet(er)s/
erflijc als dambacht vand(en) brieders jairlix heeft en(de) heffen(de)/
es opden voirs(creven) henr(icke) va(n) dyoen als p(ri)ncipael en(de) henr(icke) de hollande(re)/
als zijne(n) borge en(de) voirt vand(en) ii r(insche) g(ulden) lijfpen(sien) die jan roelant/
natuerlijc opden selven vader va(n) dyon als p(ri)ncipael en(de) den/
hollande(re) als zijne(n) borge heffen(de) zijn ende den selve(n) van dyon/
en(de) zijn goede en(de) erfgenamen d(aer)af allessins lossen en(de) ontheffen
//
en(de) hen oick ongemoyt laten van tghene des hij d(aer)af va(n) pachten/
oft costen voirmaels v(er)leecht heeft en(de) inde stadt van dien heeft/
de voirs(creven) (christ)iaen den voirs(creven) henr(ic) de hollande(re) quijtgeschouwen/
en(de) schelt mits desen quite van allen alsulken pe(n)ni(n)gen alse/
hij gehaven mach hebben en(de) onder gehadt gecomen vand(en) v(er)cochten/
erfrinten van v r(insche) g(ulden) en(de) tderdel opde ca(m)me geheete(n) holla(n)t metter/
toebehoirten gelegen inde bieststrate sonder dat de selve (christ)iaen/
oft yema(n)t anders van zijne(n) wegen de(n) selven hollande(re) oft zijnen/
naecomeli(n)gen d(aer)af yet sal moegen eysschen in toecomen(de) tijden En(de)/
mits desen sullen den voirs(creven) (christ)iaene geheel alleene volgende/
pe(n)ni(n)gen comen(de) vand(en) vijf mudden core(n)s erflijc de iiii(½) d(aer)af op/
seke(re) goede jans maes te wyncsele en(de) dair omtrint gelegen en(de)/
thalf mudde op een huys inde goutbortstrate cornielijs va(n) vilain/
die de kinde(re) everarts van wynghe op heden tegen den voirs(creven) hollande(re)/
als geleyt totten goeden henr(ix) va(n) dyoen (christ)iaens vader als tochte(r)/
en(de) den selve(n) (christ)iane als erfman gecregen hebben sonder den voirs(creven) henr(ic)/
de hollande(re) dair inne recht deel oft actie te sueken oft te eysschen/
in e(n)niger manie(re)n En(de) heeft gekint de selve henr(ick) dat de voirs(creven)/
(christ)iaen hem deughdelijc geleent heeft inde lossinge va(n) seke(re)n/
zijne(n) juweelen xii r(insche) g(ulden) de welke hij den selve(n) (christ)iane gelooft/
heeft te restitue(re)n en(de) te betalen tusschen dit en(de) ons(er) vrouwen/
dach half oeghst naestcomen(de) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt