SAL7376, Act: R°7.1 (11 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°7.1  
Act
Date: 1482-06-26

Transcription

2018-11-26 by  Marie-Bernadette Desmedt
Vander questien en(de) geschillen die bijden raide vand(er) stadt/
comen zijn tusschen ja(n)ne van beert ter eender en(de) henricke/
baudewijn en(de) ja(n)ne graumee(re)n ter ande(r) zijden als van seke(re)n/
scepen(en) brieve(n) van loeven(en) dair mede dat de voirs(creven) jan grau/
mee(re)n v(er)bonden es nae inhout der selver in xiiii mudden/
rox eens den selve(n) ja(n)ne van beert te betalen(e) d(aer)van de voirs(creven)/
jan va(n) beert nae dien dat hij verstont dat de voirs(creven) twee/
p(er)sonen hem ontboden hadden bijden raide vander stadt om de/
voir(creven) schult gemodereert te hebben(e) comen(de) nochtan van/
goeder duechdeliker schult van vercochten coren(en) opt velt/
staen(de) begheert heeft en(de) versocht d(aer)van trecht voirts te/
nemen(e) voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) d(air) dat behoirde en(de)/
oick bego(n)nen hadde sonder in e(n)iger moderacien oft appointe/
me(n)te d(aer)van bijder stad te willen comen gemerct der redelich(eyt)/
der schult voirs(creven) en(de) trecht vand(en) scepen(en) brieve(n) dair d op/
de voirs(creven) henr(ic) baud(ewijn) en(de) jan begheerden om der saken een ynde/
te hebben(e) d(air)van v(er)leken te werden(e) bijder stad gemerct dat/
sij o(n)na comen en wae(re)n totten p(ri)ncipalen pachte vand(en)/
geloften dwelc hen jan va(n) beert ontkinde seggen(de)/
dat zij wel xxvi mudde(n) gehadt hadden vand(en) selve(n) landen/
om alsoe nae de gelegentheyt vand(er) eender zijden en(de) der ande(re)/
dairop v(er)leken te wordden(e) soe behoiren soude dair tegen/
de voirsc(reven) jan van beert altijt versocht trecht voir meye(r) en(de)/
scepen(en) voirsc(reven) inder maten voirs(creven) hopen(de) dat hem dat gebue(re)n/
soude met meer woirden in beyden zijden gealligeert luttel/
oft niet inden rechte geven(de) oft nemen(de) nae den welken/
den voirs(creven) raet d(aer)op gelet hebben(de) hebben zij geappointeert/
en(de) uutgesproken den p(ar)tien voirs(creven) dat zij trecht tegen malca(n)de(re)n/
nemen en(de) gheven souden voir meye(r) en(de) scepen(en) dair dat /
behoirde ten naesten daghe va(n) rechte in co(n)silio opidi junii xxvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt