SAL7376, Akte: R°9.1-V°9.1 (16 van 753)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°9.1-V°9.1  
Act
Datum: 1482-06-28

Transcriptie

2019-01-08 door  Marie-Bernadette Desmedt
Nae dien dat henrick vand(en) horst barbier als mo(m)boir van/
yden van haecht geheeten vanden male weduwe symoens/
wilen blanckart en(de) vand(en) wettigen kinde der selver yden/
geheeten heynken blanckarts inden name vand(er) selver wed(uwe)/
en(de) hue(re)n kinde en(de) oick gielijs de vos als maech vand(en) selven/
kinde van svaders wegen der stadt raide opgedaen hebben/
hoe dat voirmaels der selver yden met testame(n)te henr(icx)/
wilen va(n) haecht huers oems in pueren aelmoessen(en) gemaect/
zijn seke(re) p(er)ceelen va(n) goeden en(de) onder den ande(re)n twee boende(re)n/
soe beemts soe boegarts in eene(n) stucke gelegen tophem onder/
pelleberch te diversen tijden en(de) tegen diverse p(er)sone gecregen/
tusschen de goede jans van berthem te twee zijden en(de) de/
heerstrate gaen(de) te dieste weert ter derder En(de) dat zeder/
a(n)no lxxix maii xvi de voirs(creven) wilen symoen huer man/
huer met zijne(n) testame(n)te gemaect hadde en(de) gelaten onder/
den ande(re)n de selve goede om die te hebben te houden en(de) te/
vervolgen en(de) nae zijn doot te aenveerden te v(er)coepen te/
verthie(re)n en(de) van dien tot huer(er) gelieften te dispone(re)n behalve(n)/
dat zij van en(de) uut dien betalen soude alle schulden bij hen/
symoene en(de) yden gemaect en(de) de kercken rechten En(de) want/
de selve yde zeder huers mans doot bij voirgaen(de) consente/
vand(er) stadt e(n)nige vand(en) selven goeden om te betalen(e) de/
voirs(creven) schulden kercken rechten costen en(de) lasten die zij om/
de goede te verantweerden hadde geleden hadde moete(n) v(er)coope(n)/
en(de) de selve d(air)mede betaelt En(de) zij huer en(de) huer kint/
zee(r) qualic mits den over dyeren en(de) swaren tijde conste/
ontdragen gevueden en(de) henen gebringen te voirde(r) want/
tghene des boven de voirs(creven) schulden overde zee(r) sober was/
en(de) e(m)mer zee(r) luttel oft gheen proffijt en quame vanden/
voirs(creven) beemde en(de) boegarde die jairlix ter hue(re)n niet/
meer en gout dan vive rinssche gulden(en) en(de) acht stuvers/
den rinsschegulden(en) te lx gr(oten) brab(ants) en(de) dairaf weder/
van co(m)me(re)n dair uutgaen(de) aen diverse p(er)sonen betaelt/
moeten worden wel vive rinsschegulden(en) vii(½) stuvers
//
Te weten(e) aen hee(re)n chijs een half blancke Aen arnde de/
briede(re) twee gulden rijders erflijc Aen raese vanden/
borchoven thien molevate c(or)nen en(de) th vie(r) capuyne/
aen de kercke va(n) pellenberch vier stuv(er)s en(de) xii mite(n) Aen/
ghoerde moens vijf stuvers Aen ja(n)ne va(n) berthem xv pont/
al erflijc En(de) aen stasse va(n) haecht xiiii stuv(er)s lijfpensien/
En(de) noch es dit goet metten ande(re)n goeden pant voir een/
mudde core(n)s lijfpensien ten live vanden selven stasse/
Soe begheerden en(de) baden zee(r) oetmoedelijc de selve henri(ic) als/
mo(m)boir en(de) gielijs als maech om den meesten orboir en(de) prouffijt vand(en) voirs(creven) kinde en(de) zijne(n) erfgenamen ende/
oic vand(en) moeder voirt te kee(re)n want zij v(er)hoopten wairt/
datmen den voirs(creven) beempt en(de) boegart ten hoochsten/
v(er)cochte dair nu oft luttel oft niet af en quame boven/
co(m)mer dat dair af wel ove(re)n en(de) meer p(ro)fijts voir hen en(de) des/
kints erfgenamen soude comen dat den selven raedt als/
overmo(m)boir vand(er) wed(uwe) en(de) ombejarden kinde(re)n op datmen/
te bat coopman vynden en(de) den selve(n) coopman te sekerliker/
bevestigen mochte te willen consente(re)n int selve vercoepen/
En(de) want den selven raide de selve bede en(de) begheerte/
nae alle gelegentheyt dairaf den selve(n) genoech te bynnen/
was redelijc dochte en(de) in rechte genoech gefondeert soe heeft/
den selven raidt dair inne op heden openbairlijc/
geconsenteert Bij alsoe dat het alsoe zij dat int selve/
vercoepen e(n)nige m(er)ckelike v(er)overi(n)ge boven de voirs(creven) co(m)me(re)n/
dair uutgaen(de) geschien mach en(de) dat dat geschiede met/
openbaren kercgeboden ten hoochsten prise en(de) meesten orbo(r)e/
en(de) proffijte vand(er) moeder en(de) hue(re)n kinde en van des kints/
erfgenamen en(de) naecomeli(n)gen en(de) dat de v(er)overi(n)ge dairaf/
alsoe comen(de) bekeert worde aen seke(re) erfrinten wel bevesticht/
die staen sullen moeten gecocht en(de) aengeleecht wordden/
ter selver natue(re)n dat tvoirs(creven) erve gestaen heeft in co(n)silio/
opidi pr(esen)tibus absoloens tybe burgim(a)g(ist)ris et plurib(us) aliis de/
consilio junii xxviii
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2016-11-08 door Xavier Delacourt