SAL7376, Act: R°99.1-V°99.1 (204 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°99.1-V°99.1  
Act
Date: 1482-10-12

Transcription

2020-05-19 by  Marie-Bernadette Desmedt
Nae dien dat dat jan vand(er) hulst acht(er)volgen(de) zeke(re)n hootvo(n)niss(en)/
der scepen(en) van loven(e) bij scepen(en) van he(re)nt gehaelt en(de) geutent tussce(n)/
den selven janne t(er) eenre en(de) magriete(n) vand(er) hulst zijnd(er) nichten t(er)/
ande(r) zijden voir segge(re)n tusscen p(ar)tien genomen die zij bij ond(er)wijse/
der wet van he(re)nt genome(n) hadde(n) te wete(n) voir janne en(de) willem(me)/
de witte gebrued(ere)n van zijnd(er) sijden en(de) henr(ick) de rijke en(de) henricke/
bone van huer(er) zijden gecor(en) en(de) genome(n) overgege(ve)n heeft in/
manie(re)n van rekeni(n)g(en) zeke(r) eyssche en(de) gebreke op en(de) over der/
selver magriete(n) op welke rekeni(n)ge en(de) eyssche de selve jan zek(ere)n/
thoen hadde geleyt om die te verifice(re)n en(de) magriete die rekeni(n)ge/
en(de) thoene met gescrifte hadde wederleecht ende de selve segg(er)s/
van p(ar)tien gescillen niet en hadden conne(n) v(er)eenige(n) om d(aer) af een/
uutsprake te doene Soe sijn de selve segg(er)s comen op heden/
voir scepen(en) van loven(e) om d(aer) af een vo(n)nisse te hebben om den wijn/
Ende want de selve segg(er)s nyet eens en sijn geweest noch/
v(er)accordeert en hebben in tgene des zij overbrachte(n) vand(en)/
handelinge(n) vors(creven) sund(er)linge discorde(re)nde in tgene des de voirscr(even)/
aenlegge(r) gethoent soude meyne(n) te hebben soe hebben om die/
duyst(er)heit en(de) diffe(re)ncie afte slaene de selve segg(er)s die h(ier)inne/
van elk(er) zijden vervange(n) en(de) op hen namen zijn p(ar)tie die heur/
genome(n) hadde tot segg(ere)n en(de) geloofde(n) die h(ier) in dien te hebben/
dat sijse acht(er)volg(en) en(de) ond(er)houd(en) soude hen gegeven en(de) gekint/
inden mynlik(er) appointem(en)te en(de) uutsprake vand(en) he(re)n scepen(en) van/
loven(e) op en(de) van allen den gescillen die [tussce(n)] p(ar)tien waren en(de) d(aer)af/
hue(r) overgeg(even) scriftue(re)n mentie mak(en) h(ier) na verclaert om tregent/
van rechte te scouwen en(de) tdivers verste(n)nesse vand(en) segg(er)s ter/
ned(er) te leggen wair bij de selve scep(enen) van loven(e) huere
//
mynlic appointem(ent) gedaen hebben yerst aengehoort alle d(er)/
p(ar)tien diffe(re)ncie alsoe wel vand(en) ontfange die jans vad(er)/
van de vors(creven) magriete(n) goed(er) gehadt mocht hebben als hue(r) mo(m)boir/
vand(en) coste(n) van houde(n) en(de) besteden der selver siect magri(t)en/
in hue(r) siecte(n) en(de) and(er)s van clede(re)n schoin en(de) and(er)s huere gead/
mi(ni)streert den (½) rijd(er) lijfp(ensien) mette(n) pachte voir hue(re)n vad(er) betailt?/
als al and(er)s die hij huer eysscen(de) was van dat zij huer gepijnt/
hadde sek(er) erve aftewynne(n) dat sijn vad(er) v(er)cocht hadde huer toe/
behoiren(de) d(aer) af hij jan vand(en) wairscape en(de) genoech doene hadde/
mote(n) innestaen als successeur van sijne(n) vad(er) coste(n) laste(n) en(de) and(er)ssins/
[en(de) van al d(aer) aen cleeft] inder manie(re)n h(ier) na volgen(de) te wete(n) dat de voirs(creven) magriete/
van al des zij den [huer d(er)] selve(r) jan van dien oft dien aengaen(de) oft/
and(er)ssins eyssce(n) mach den selv(en) janne geve(n) sal en(de) betale(n)/
tussce(n) dit en(de) kermisse naistcom(ende) xiiii r(insche) g(ulden) te xx st(uvers) tstuc/
die pl(acken) p(er) st(uver) ende dat elk p(ar)tie(n) half en(de) half de cost(en)/
drag(en) sulle(n) van voe(r) tot acht(er) en(de) h(ier) mede sulle(n) p(ar)tien voirtane/
goed gevrind sijn en(de) blive(n) en(de) met malcande(re)n van alle(n) gescille(n)/
en(de) eyssce(n) v(er)enicht sijn en(de) blive(n) cor(am) abs(oloens) boxhore(n) liefke(n)rode hoeve(n)/
tybe oct(obris) xii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt