SAL7376, Act: V°287.2 (557 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°287.2  
Act
Date: 1483-03-17

Transcription

2022-11-08 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) baltasar bastart va(n) bo(m)male woenen(de) te conteit heeft/
gelooft pelgrijme ty(m)mermans rintm(eeste)r jonch(e)r liebrechts va(n) meldert/
drie mudde(n) tarwen loeve(n)scher maten cu(m) va(n)no ad om(n)i s(an)c(t)or(um) p(ro)xim(um)/
p(er)solvend(os) et apud lovaniu(m) deliberand(os) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] cor(am) abs(oloens) tants/
m(ar)cii xvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-16 by Xavier Delacourt