SAL7376, Act: V°33.2-R°34.1 (80 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°33.2-R°34.1  
Act
, begin lat ,dan dut, einde lat
Date: 1482-07-15

Transcription

2020-06-16 by  Marie-Bernadette Desmedt
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit joh(ann)em/
heyms clericu(m) me(n)se s(an)c(t)i sp(irit)us lovanien(sis) ad om(n)ia et sing(ula) bona/
i(n)mobilia et he(re)dita(r)ia joh(ann)is de raedt gerardi de deurne/
theoderici de snaffendale et mathei raedt f(rat)ris p(re)d(i)c(t)i joh(ann)is/
de raedt infra lovaniu(m) et extra infra braban(tie) p(at)riam sit(a) in/
ma(n)sionib[(us)] domibus curtib[(us)] t(er)ris arrabilib[(us)] prat(is) pascuis silvis/
vineis censu trece(n)sa redditib[(us)] et suis p(er)tinen(tiis) universis p(ro) cert(is)/
recognicio(n)ib[(us)] et p(ro)missionib(us) co(n)sc(ri)pt(is) in l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium)/
quar(um) tenor seq(ui)tur in hec verba It(em) henrick der kinde(re)n/
sone wilen reyniers woenen(de) ter nuwer capellen en(de) henr(ic)/
de smet sone wilen jans woenen(de) te meenssele die met/
seke(re)n ande(re)n p(er)sonen voirmaels borge(n) bleven zijn gheerts van/
gheerberghen voir de pechtinge vanden goeden des groots/
heylichs gheests van loeven(en) gelegen te boensbeke nae uutwijsen/
der brieve d(air)af zijnde en(de) welcke borghen die goede selve/
hebben moeten aenveerden inde stadt van hue(re)n principalen bij/
gebreke va(n) voldoeni(n)gen hebben voir hen en(de) inden name en(de) van/
wegen desselfs gheerts va(n) gheerberghen en(de) oic vand(en) ande(re)n/
hue(re)n medeborgen die zij hier inne gelooft hebben te v(er)vangen/
trecht der voirs(creven) pechtingen en(de) van allen den vorweerden/
dair inne begrepen voirt overgegeven en(de) getransporteert ja(n)ne/
de raedt van zeelhem inden lande va(n) loon nu woenen(de) te boensbeke
//
die dat alsoe va(n) hen ov(er)genomen heeft soe lange den t(er)mijn/
vand(er) lester nemi(n)gen des voirs(creven) gheerts va(n) gheerberghen noch/
due(re)n sal en(de) opt voldoen vand(en) vorweerden en(de) condicien inder/
selver pechtingen begrepen die de selve gheert oft zijn borgen/
souden moeten voldoen en(de) gevallen oft verschenen zijn zeder/
half m(er)te lestleden oft noch totten ynde uut vallen en(de) v(er)schijnen/
selen moegen naevolgen(de) den brieve(n) vand(en) pechtingen van/
allen den welken w vorweerden condicien en(de) geloften voirs(creven) de/
selve jan de raedt den voirs(creven) gheerde en(de) zijn borgen en(de) hue(re) goede/
oer en(de) erfgenamen gelooft heeft en(de) gelooft scadeloes te ontheffen(e)/
Inde su(n)t fideiussores eius ta(m)q(uam) debito(r)es p(ri)ncipales ind(ivisim) gerard(us)/
de deurne f(ilius) quond(am) gerardi co(m)mor(ans) apud lynthout/
theoderic(us) de snaffendale f(ilius) quond(am) joh(ann)is co(m)mor(ans) in s(anc)to trudone/
et matheus raet co(m)mor(ans) apud webbekem p(ro)pe diest frater/
dicti joh(ann)is raet quos idem joh(ann)es raedt exin(de) promisit releva(r)e/
inde(m)pnem Met vorweerden oft den heylige(n) gheest met deser/
borchtocht en(de) vestich(eit) niet te vreden zijn en woude noch den/
voirs(creven) gheerde en(de) van gheerberghen en(de) zijn borgen vand(en) voirs(creven)/
vorweerden der voirs(creven) pechtingen ontslaen dat dan de voirs(creven)/
jan de raedt en(de) zijn borghen gehouden souden zijn den heylige(n)/
gheest alsulcken ande(re)n goeden borgen te stellen dat den heylige(n)/
gheest d(air)mede te vreden wa(r)e den voirs(creven) gheerde en(de) zijn borgen/
van hue(re)n obligacien en(de) pechtingen quijt te scelden cor(am) lud(ovico)/
roelants et egid(io) vos januarii xvii a(nn)[o] lxxvi It(em) henr(icus) der kinde(re)n/
et henr(icus) de smet sup(ra)d(i)c(ti) contuleru(n)t joha(n)ni heyms clerico/
me(n)se s(an)c(t)i sp(irit)us lovanien(sis) has (itte)ras cu(m) suis dependen(tiis) eod(em) iu(r)e ac/
in om(n)i modo eas habendas quib[(us)] (et)c(etera) cor(am) boxh(oren) tybe julii xii a(n)no/
lxxxii et habuit q(ue)relas hiis int(er)f(uerunt) tybe tants julii xv
ContributorsJos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt