SAL7376, Act: V°77.1-R°78.1 (167 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°77.1-R°78.1  
Act
Date: 1482-09-13

Transcription

2020-03-02 by  Marie-Bernadette Desmedt
Nae dien dat op heden bijden raide vander stadt comen is/
jan blanckart ter eender die aldair hadde ontboden everarde de /
pape gheven(de) aldair te kynnen de selve jan hoe dat hij den/
selven everarde tande(re)n tijden hadde doen hachten overmits seke(re)/
gebreken van scepen(en) brieven en(de) tselve tot meer stonden v(er)socht/
en(de) alnoch dede seggen(e) dat hem de borg(er)meester h(er) jan py(n)noc geoirlooft/
hadde hopen(en) dat de selve everart geva(n)gen soude gaen/
voe(r) tghene des hij den selven eysschen(de) was soe dat nae der/
stadt recht behoirde en(de) bezundert va(n) scepen(en) brieve(n) Seggen(de)/
voirts hoe dat hij begheerde en(de) versocht datmen mette(n) gesc(ri)ften/
alhier onder de stadt liggen(de) niet p(ro)cede(re)n en woude want hij noch/
meerde(re) bescheyt va(n) brieve(n) vonden hadde dair mede hij zijn recht/
anders vand(er) selver saken hoopte te v(er)sueken(e) soe dat behoirde/
mair dat de selve gescriften voe(r) den raide overgegeven souden/
v(er)smelten En dat oick tproces dwelck tusschen hem en(de) zijnen/
brueder willem(me) pierart hangen(de) was ter eender en(de) everarde voirs(creven)/
ter ande(re) voe(r) den recteur oic souden v(er)smelten en(de) en was zijn/
meyni(n)ge niet dat hij vander questien aldair hangen(de) dair voirts/
recht nemen woude want der erflijcheyt ae(n)ghinc en(de) alsoe/
behoirde die ter stad kynnessen en(de) den gerichte alhier inder/
maten hij hem des wel besproken hadde al was hij en(de) zijn brued(er)/
dat ignore(re)nde aldair in rechte getreden hopen(de) dat dat oick/
alsoe gebue(re)n soude en(de) den selven everarde dair toe bedwongen te/
hebben(e) met meer woirden int lange bijden selven ja(n)ne v(er)haelt/
Dair tegen everaert seyt hoe dat hij altijt p(rese)nteerde dae(n)schijn/
te rechte en(de) en hadde hem niet d(aer)van v(er)achtert al mocht hij/
zomtijts om zijne(n) orber en(de) prouffijt hem gegeven hebben te trecken/
buyten dair hij te doen hadde nochtan hadde hij altijt zijnen/
p(ro)cur(eur) alhier gelaten bidden(de) en(de) begheren(de) om gods wille datmen/
de sake tusschen hem en(de) ja(n)ne voirs(ven) sliten woude soe dat nae/
recht behoirde gemerct dat p(ar)tien huer debvoir gedaen hadden/
van huer(er) beyder gescriften over te gheven(e) en(de) oick va(n) thoenissen ende/
claernissen dair zij nae aensprake en(de) verantweerden toe gewesen wa(r)en/
hopen(de) want de sake d(air)van jan blanckart hem woude doen hachten/
alhier in rechte geweest was en(de) oic op ande(re)n tijden get(er)mineert/
bijder stadt dat de hachtinge berusten soude dair hijs hem/
toe gedroech dat hij d(air)mede verdoolt wa(r)e om hem gehacht te/
hebben(e) En(de) als vander questien hangen(de) tusschen he(n) voe(r) den rectoir/
dair van hoopte everart nae alles gheens des dair oic gehandelt
//
was gemerct der litisco(n)testacien en(de) oic tslute(n) der selver saken/
dat jan egheene reden(en) en hadde die elswaer te betrecken(e)/
noch willem zijn brueder en(de) dat dair toe te vele aldair geschiet/
wa(r)e hopen(de) dat hij zijn recht aldair bego(n)nen en(de) gehecht vorde(re)n/
soude soe dat behoirde en(de) sculdich wa(r)e te geschieden(e) nae alle/
rechten dair hijs hem toe gedroech met meer woirden bijden/
selven everarde aldair en(de) oic bij ja(n)ne voirs(creven) int lange verhaelt/
alsoe dat de p(ar)tien hen v(er)togen hebben(de) en(de) den raet v(er)hoirt hebben(de)/
in wat state der voirs(creven) p(ar)tien saken stonden en(de) rijpelijc d(air)op/
gelet es den selve(n) uutgesproken dat de hachtinge va(n) everarde/
soude bliven berusten(de) totter tijt toe dat de sake hangen(de) voe(r) den/
raide boven geruert beslicht wa(r)e naevolgen(de) den voe(r) t(er)mi(n)acien/
En(de) dat nae alles gheens des d(air)van tusschen p(ar)tien overgegeve(n)/
was bijder stadt alhier dat dair van trecht gebue(re)n soude soe dat/
behoirde bijden selven raide en(de) insgelijcx vander saken hangen(de)/
voir den recteur dat die aldair bliven soude nae tghene des/
d(air)van geschiet mocht wesen Behalven oft jan blanckart e(n)nich/
ander recht van brieven hadde die hij zeder bevo(n)den mocht/
hebben inder maten hij boven geruert heeft dat hij dat volge(n)/
mochte soe dat nae der stadt recht behoirde in co(n)silio sept(embris) xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt