SAL7376, Act: V°79.3-R°80.1 (172 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°79.3-R°80.1  
Act
Date: 1482-09-19

Transcription

2020-03-22 by  Marie-Bernadette Desmedt
Want servaes opten berch als geleyt nae deser stadt recht/
voir zijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(e)/
tot allen den goeden beyde have en(de) erve henr(icx) wilen luyma(n)s/
wijngarders en(de) gielijs de becke(re) vetters soe wair die gelegen zijn/
hem met brieve(n) van deser stadt gesc(reven) jasp(er)en claes vorste(r) te
//
loeven(e) alle de selve goede heeft doen leve(re)n en(de) bezundert/
alsulken xl r(insche) g(ulden) eens als machiel de touwe(re) aen de clerck/
capelle den voirs(creven) gielijse de becke(re) sculdich was en(de) den/
selven gielijse ja(n)ne vullinck der wed(uwe) des voirs(creven) henr(icx) wilen/
luymans marien huer(er) dochter en(de) oic machiele den touwe(re)/
dach va(n) rechte alhier te co(m)pare(re)n inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) va(n) loeven(e) oft zij tegen de voirs(creven) leveri(n)ge yet hadden/
willen allige(re)n oft de voirs(creven) scepen(en) brieve impugne(re)n Tot welken/
daghe de voirs(creven) p(er)sonen noch nyema(n)t van hue(re)n wegen geco(m)p(ar)eert/
en zijn den voirs(creven) geleydden altijt co(m)pare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de)/
soe v(er)re dat scepen(en) va(n) loeven(e) ter manissen smeyers nae dat/
hen behoirlijc heeft gebleken bij cleernissen des voirs(creven) vorsters de /
voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach bescheydi(n)ge geschiet te zijne gewesen/
hebben voir een vo(n)nisse datmen den voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven)/
goeden houden soude inde macht va(n) zijne(n) beleyde en(de) leveri(n)gen/
voirs(creven) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es in sca(m)pno sept(embris) xix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt