SAL7377, Act: R°119.2-V°119.1 (230 of 950)
Search Act
previous | next
Act R°119.2-V°119.1  
Act
Date: 1483-10-01

Transcription

2020-09-30 by arlette De Paepe
Van alsulken geschille als de stat en(de) de mo(m)boirs vand(en) heylig(eest)/
te loven(e) te weten(e) joh(ann)es pynnock als clerck der selv(er) inde(n) name/
van hen uuytstaen(de) hebben gehadt tegen janne de fyke(re) hoey/
make(r) als van lxxiiii r(inssche) gul(den) luttel min oft meer salvo iusto/
calculo die de voirs(creven) jan de fyke(re) den heyligengheest/
sculdich bleve(n) was uuyt saken van zijnder rekeni(n)gen bij/
hem overgegeve(n) den selve(n) mombore(n) vanden bewinde vanden/
huyse wijle(n) coels fijkers d(aer)inne hij eene(n) tijt gewoe(n)t heeft/
voe(r) welke so(m)me de voirs(creven) jan gehacht en(de) gehoude(n) was/
dair tegen de voirs(creven) jan allig(er)de en(de) p(re)tendeerde va(n) datme(n)/
in hem gehoude(n) soude zijn van zeke(re)n pijne en(de) arbeyde/
clede(re)n en(de) schoen uuyt sake(n) van zijne(n) diensten voirs(creven) Soe/
sijn de voirscr(even) p(ar)tien te weten(e) jan de fijke(re) ten bijzijne/
/ van zijnen vrienden en(de) de voirscr(even) jan pynnock bij weten(e)/
vander stat en(de) momboirs voirs(creven) eensworden en(de) v(er)accord(er)t/
inder mate(n) naebescr(even) Te weten(e) dat de voirs(creven) lxx iiii r(inssche)/
gulden(en) gaen sulle(n) in (re)compense(n) der costen clede(re)n pijne/
en(de) arbeijde des voirs(creven) jane de fijke(re) bij hem geeyscht en(de)/
d(aer)aff tvoirscr(even) godsh(uis) mits desen volcomelijck quiteert en(de)/
de mo(m)boe(re)n van alles gheens desme(n) in hem soude moegen/
gehouden zijn in e(n)niger manie(re)n en(de) sal de voirs(creven) rekeni(n)ge/
gehoude(n) word(en) als gepasseert ende heeft de voirscr(even) jan/
oick alsnu in pr(ese)ncien va(n) scepen(en) geloeft en(de) gesekert mids/
dese(n) tvoirscr(even) gedinge bij hem geintenteert ind(en) rade va(n)/
brab(ant) tegen de stadt en(de) momboirs voirs(creven) aengaen(de) der/
selver materien en(de) giften vand(en) huyse voirs(creven) d(aer)aff in tijd(en)/
toecomen(de) e(n)nich v(er)volch te doen(e) in e(n)nig(er) manie(re)n voir wat/
gerichte dat zij gheestelijck oft weerlijck mair mits des(er)/
mi(n)lijcken appointeme(n)te te aboleren(e) en(de) geaboleert te houdene/
tvoirscr(even) proces Ende oft hij h(ier) tegen dede oft e(n)nichssins/
attempteerde bij hem selve(n) oft yema(n)de anders dat in/
dien gevalle de voirscr(even) jan de fyke(re) ter stont als/
v(er)reycte schout de voirscr(even) so(m)me den voirscr(even) momboiren/
opleggen ende betalen sal zond(er) e(n)nig(er) hande r(e)compense/
te moegen eyssche(n) van zijnen pijne en(de) arbeyt voirscr(even)/
ende d(aer)toe moeten aflaten en(de) cesse(re)n va(n) e(n)nigen gedinge(n)/
tegen hen te v(er)volgen(e) oft tegen de stat uuyt saken/
van dien Geloven(de) h(ier)aff altijt warant te zijne va(n) des(er)/
en(de) h(ier) tegen ne(m)mermeer te comen(e) oft te doen(e) cor(am) opp(endorp)/
berghe octobr(is) p(ri)ma
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt