SAL7377, Act: R°126.2 (247 of 950)
Search Act
previous | next
Act R°126.2  
Act
Date: 1483-10-04

Transcription

2020-10-25 by arlette De Paepe
Nae dien dat adam stadhoude(r) des schouth(eit) van kempelant/
gecompareert inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(e) exhibe(re)nde/
en(de) doende lesen eene c(er)tificacie van twee scepen(en) br(ieven) van oerle/
dair mede het bleke dat vanden brueke va(n) xvii ponde(n) die/
de voirscr(even) stadhoude(r) eyschte ja(n)ne boysen poirte(r) va(n) loven(e) en(de)/
hem d(aer)op p(rese)nteerde d(er) bank recht va(n) oirle te doe(n) en(de) de voirs(creven)/
jan geweyg(er)t hadde seggen(de) dat hij poirte(r) wae(re) te lov(en) ende/
ald(aer) rechts plegen woude ende dat alsoe de selve stadhoude(r)/
hem dach beteeken(de) alh(ier) te lov(en) te compare(re)n tot zijnd(er) moet(en) va(n)d(en)/
lesten dage junii lestled(en) vuer vijf weken d(aer)nae volg(ende) ende/
dat dien dach de voirs(creven) jan ae(n)nam en(de) geloefde te houde(n) en(de)/
dat voirt dien dach bij wille en(de) consente va(n) beyde de(n) p(ar)tie(n)/
verstelt en gecontinueert w(er)t tot op heden te weten(e) des/
sat(er)daichs post e(n)nigen gelijck dat al naerde(r) bleeck ind(er) selv(er)/
c(er)tificacien soe v(er)socht de voirscr(even) stadhoude(r) met zijne(n) gelev(er)den/
voirspreke wair de voirs(creven) poirte(r) niet en quame dat hij t(er)/
bancken recht dair dat begonne(n) was en(de) d(aer)aff de voirscr(even)/
poirte(r) hadde gedeclineert versonden worden hopende dat dat/
alsoe behoirde hem des gedragen(e) totte(n) rechte wair op scepen(en)/
gemaent vo(n)nislijck gwijst hebbe(n) wair de poirte(r) niet en/
compareerde ten opstane smeyers en(de) d(er) schepen(en) dat de voirs(creven) /
stadhoude(r) sijn recht voirt vorde(re)n soude moege(n) in des voirs(creven) steet/
t(er) plaetse(n) dair hijt bego(n)nen hadde act(um) in scampno cor(am) om(n)ib(us)/
scabinis dempto roelants octobr(is) iiii[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt