SAL7377, Act: R°145.4-V°145.1 (291 of 952)
Search Act
previous | next
Act R°145.4-V°145.1  
Act
Date: 1483-10-20

Transcription

2021-02-04 by arlette De Paepe
Item peter va(n)den opstalle renu(n)c(ierende) in p(rese)ncia heeft gekint en(de)/
gelijt gehave(n) te hebben en(de) ontfange(n) vand(en) kercmeest(er)s van sinte/
katlijne(n) opden keyberch de juweelen h(ier)nae bescr(even) Te weten(e) ind(en)/
yersten twee kelcten twee halve misboeken en(de) eene(n) papieren(en)/
boeck d(er) spe(ci)ale missen inne staen een gradueel eene(n) ty(n)nen ke(n)dle(re)/
met eend(er) pipe(n) twee latoene(n) kendele(re)n elkx met twee pipe(n) twee/
monstrancien va(n) silve(r) de meeste silve(re)n v(er)gult twee g(r)[o]te latoene(n)/
/ kandele(re)n noch twee middelbae(re) latoene(n) kandele(re)n Item noch/
twee cleyne latoene(n) kandele(re)n alle met pipen Item eene(n)/
latoenen(e) kandele(re) met drie pipe(n) Item twee g(r)[o]te te(n)nen kandele(re)n/
met pipe(n) Item drie sitten cussen(en) Item vii g(r)[o]te ande(re) cussen(en) It(em) viii/
cleyne cussen(en) outairs mede te chieren(e) It(em) v orname(n)te Item/
twee vaste(n) orname(n)te It(em) noch eene casufele met twee rocke(n)/
van eender manie(re)n Item xxiiii outair dwele(n) It(em) vi repe(n)/
Item xvii riemdoeken Item noch een pair sang(ri)ne cussen(en)/
va(n) saye Item vier pair appulle(n) It(em) ii lavoiren It(em) drie/
paer witte gordijne(n) Item een paer gordijne(n) gruen en(de) root/
Item drie altair clede(re) dieme(n) voe(r) hangt Item een groot/
lijne(n) cleet geschilt datme(n) pleech te hangen(e) in ons(er) liev(er)/
vrouwe(n) koer Item eene(n) ty(n)nen pot houden(de) een half waelpoyt/
Item eene(n) vier wagen Item eene vier pa(n)ne Item eene(n) p(ate)r/
n(oste)r gheeict met eene(n) agnus dei met eend(er) silve(re)n tonge(n) It(em)/
noch drie p(ate)r n(oste)r gheiecte Item vii nyvelsche vouwe(n) en(de)/
eene(n) nyvelschen langen doeck Item twee ranssche(n) It(em) een/
elleken Item v zijden doeken Item vi hymden tot beelde(n)/
te chie(re)ne Item acht cleyne humdekens Item eene(n) cleyne(n)/
nyvelschen doeck Item een wijwat(er) vat Item een bloot/
bedde met eender coetsen eene(n) hael eene(n) rooste(r) een hangen(de)/
yser een voet cruyce iiii ma(n)tels iii blauwe en(de) ii sang(ri)ne say/
It(em) voir sinte katline(n) iiii ma(n)tels voir onse lieve v(rou)we iiii ma(n)tels/
ii cleyne en(de) ii g(r)[o]te It(em) sinte claus ii ma(n)tels sinte qui(n)te(n)ne/
ene(n) ma(n)tel It(em) een cleet datme(n) inde vasten(en) voir tcruijce ha(n)ct/
It(em) noch ii wape(n) cledekens een vand(en) h(er)toge va(n) brab(ant) en(de) een/
van portegale Ende heeft geloeft die tallen tijden de(n) kercmest(er)s/
ongeschint en(de) ongemi(n)dert wed(er) te leve(re)n in soe goede(n) state he(m)/
die gelev(er)t zij(n) behalve(n) den slijte(n) en(de) voirt inne te stane voir/
alle hender last scade oft acht(er)deel die in oft ae(n) de kercke oft/
hue(re)n juwele(n) orname(n)ten oft and(er)ssins bij zijnd(er) v(er)suempte(n) sculd(ich) oft/
ocsuyne va(n) qualijck sluyte(n) oft ande(er)ssins zond(er) argelist gebue(re)n/
oft ae(n)gedae(n) sulle(n) moeg(en) w(er)d(en) Inde su(n)t fideiuss(ores) jud(ocus) will(em)s de/
opstalle f(ilius) di(cti) petri henr(icus) de maelcote gener eiusd(em) petri a(m)bo (com)mor(antes)/
apud cortelke et jasp(ar) de ov(er)wy(n)ge s(er)nifex (com)mor(ans) lo(vaniu)[m] et t(re)s p(ri)mi insup(er)/
p(ri)[(us)] hoive tants oct(obris) xx
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt