SAL7377, Act: R°211.2-V°211.1 (409 of 951)
Search Act
previous | next
Act R°211.2-V°211.1  
Act
Date: 1483-11-29

Transcription

2021-11-17 by arlette De Paepe
Aengaen(de) der submissien geschiet tussche(n) clause voirs(creven) ende/
goirde zijne(n) brueder es duytsp(ra)ke genoech soe de arbit(er)s/
cle(re)n bij voirgaen(de) consente vanden selve(n) goirde die soe/
zij oick cle(re)n d(aer)op wel verstaen heeft dinhoud(en) vand(en)/
/ testame(n)te dat de selve goirt te vreden zijn sal met/
alsulken goeden alse hem zijn vader en(de) moeder in/
testame(n)te gelaten zond(er) hem te v(er)mete(n) voird(er)/
recht oft deel in ande(re) goede leene oft andere/
d(aer) hij allige(re)n mochte de testame(n)te niet op te slane/
ende dat t(er) ande(r) zijden de voirs(creven) claus nae zijnd(er)/
consciencien en(de) discrecien voir ogen hebbe(n) sal dat/
goirt ter liefden zijns brueders afgegae(n) is en(de) he(n)/
met dese(n) afgeseechgt wort trecht dat hij voirdere/
in e(n)nigen leene oft ande(re) goede soude moege(n) meyne(n)/
te hebben dan testame(n)t begrijpt Item en(de) van dat/
goirt aen hem mach hebbe(n) laten afquite(n) e(n)nige chijse/
vand(en) chijse van dutsele oft oick yet getoge(n) mach/
hebbe(n) oft eyken oft ander hout af doen houden ende /
tsijne (n) prouffite bekeert dan hem toebehoirde oft georloeft/
was d(aer)aff sulle(n) de selve goirt en(de) zijne nacomelinghe/
ongehouden zijn cor(am) eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt