SAL7377, Act: R°302.3-V°302.1 (573 of 951)
Search Act
previous | next
Act R°302.3-V°302.1  
Act
Date: 1484-01-24

Transcription

2022-10-26 by arlette De Paepe
Vander questien op heden gecome(n) bijden rade vand(er) stadt tussche(n)/
arnde hanckart als inhaelder vand(er) wijnassizen va(n) des(er) stat/
t(er) eender ende arnde vand(er) eect oudcleercop(er) t(er) ande(r) zijden/
Aldair arnt hanck(art) te kynne(n) gaff hoe dat arnt vand(er) eect/

//
zeke(re) goede gecocht hadde ende bij nachte en(de) ontijde gelegt/
oft gebracht dairt hen geliefde in contrarie(n) d(er) ordinan(cien)/
vander stat en(de) zijne(n) ambachte dair hijs hem toe gedroech/
tegen lijsbetten switten die uuyt loven(e) gevlucht was/
die der stat alnoch tachter was uuyt saken vand(en) selve(n)/
assizen de so(m)me van vijf r(inssche) gul(den) en(de) v pl(a)c(ken) bege(re)nde/
alsoe van arnde vander eect uuytreyckinge vand(er) selv(er)/
so(m)me(n) vand(er) voirscr(even) goeden Aldair de voirscr(even) arnt beky(n)nen(de)/
de wairh(eit) seyt dat hij ewech gedaen hadde inder/
morgenstont zeke(re) bedden en(de) oick houtwerck gedragen(de)/
tot vi r(inssche) gul(den) ende eene(n) halve(n) en(de) hadde oick aldair/
zeker ander ty(n)nenwerk gehadt dwelck hij mette(n) dage/
soe hij seyt tot zijne(n) huyse bracht was gedragen(de) omtr(int)/
iiii(½) r(inssche) guld(en) hopen(de) dat hij vand(er) voirscr(even) scult wa(n)t/
hij die goede betaelt en(de) gecocht hadde ongehoud(en) soude/
zijn Es gewesen bijder stadt p(ar)tien hen vertrocken hebben(de)/
dat de voirscr(even) arnt vander eect yerst alle de goede bij/
hem alsoe gecocht cle(re)n sal bij eede en(de) die bringhen/
voir ogen om die bijden schatters te estime(re)n en(de) oick/
cle(re)n bijden selve(n) eede wes zij gegoud(en) hebben de goede/
bij hem gecocht om d(aer)entend(en) gedaen te worden(e) bijder/
stadt soe nae recht behoiren sal in cons(ilio) opidi/
januarii xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-29 by Xavier Delacourt