SAL7377, Act: R°55.1 (111 of 949)
Search Act
previous | next
Act R°55.1  
Act
Date: 1483-08-08

Transcription

2020-03-24 by arlette De Paepe
Item pauwel vanden bossche en(de) m(ar)griete vanden barghe zij(n)/
wijff weduwe henrix wijlen gheerts in p(rese)ncia burg(imagistri) h(ier)nae/
bescreve(n) hebben gekint ende gelijt gehave(n) te hebben ende/
ontfangen van henricke vand(en)berge der selver margriete(n) vader/
en(de) m(ar)grieten straesborchs nu zijnder weerdynne(n) alle alsulke/
vliegen(de) erve als de selve henrick vand(en) b(er)ge noch onder hadde/
en(de) tsijne(n) huys van zijnd(er) zijden gecome(n) d(aer)inne de selve margriete/
zijne dochter oft hue(r) kinde(re) nae zijn doot e(n)nichssins gericht/
souden moegen zijn alse d(er) selve zijnder docht(er) bevorw(er)t werden/
te volgen en(de) ov(er)gelev(er)t te worden m(ar)tii xxi lestlede(n) in eene(n)/
tractate voir scepen(en) va(n) loven(e) tussche(n) hen gepasseert hebben/
ynsgelijx gekint deselve pauwel en(de) zij(n) weerdyn(n)ne va(n)d(er) selve(r)/
henricke en(de) zijnder weerdynne(n) gehave(n) te hebben(e) die silve(ren)/
schale die inden selve(n) tractate d(er) selv(er) m(ar)gr(iete) vand(en) b(er)ge met/
eene(n) bedde en(de) eene(n) oircussen(en) bevorwert zij(n) yerst nae des/
voirscr(even) henrix doot te volgen Scelden(de) den selve(n) henricke/
vand(en) berge ende zijnd(er) weerdynne(n) van alle(n) den selve(n) vliegen(de)/
erve ende der silve(re)n schale(n) voirscr(even) en(de) oick va(n) alle(n) ande(re)n/
porceele(n) va(n) haeflycken goeden oft vliegen(de) erve die zij oft/
hue(r) kinde(re) nae des voirscr(even) henrix huers vad(er)s doot souden/
moege(n) eyssche(n) zonder alleene dbedde en(de) doircusse(n) ind(er) voirs(creven)/
tractate begrepe(n) volcomelijck quite en(de) oick deen dande(r) va(n)/
alle(n) hantdedich(eiden) oft injurien va(n) woirden oft va(n) wercken die/
de voirs(creven) m(ar)griete en(de) m(ar)griete tot malcande(re)n te segghen/
mochte(n) hebben tot dese(n) dage toe in e(n)niger manie(re)n Hebbe(n)/
oick de selve pauwel ende zij(n) wijff volcomelijck quijtgescouwe(n)/
den voirscr(even) henr(icke) en(de) zij(n) weerdy(n)ne vand(er) clachte(n) die deselve/
pauwel oft zij(n) wijf en(de) der voirs(creven) m(ar)griete(n) moege(n) hebben/
doen doen hebben geloeft h(ier)aff den selve(n) p(ar)tien malcande(re)n/
ky(n)nisse en(de) quitan(cien) te geven(e) voir scepen(en) van loven(e) blivende/
tvoirscr(even) tractaet en(de) ande(re) voir tractate(n) tusschen hen voir scep(enen)/
van loven(e) gepasseert and(er)ssins In huir(e) macht cor(am) hoeve(n)/
burg(imagistr)[o] augusti viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt