SAL7377, Act: R°69.2-V°69.1 (143 of 947)
Search Act
previous | next
Act R°69.2-V°69.1  
Act
Date: 1483-08-25

Transcription

2020-05-20 by arlette De Paepe
Vander questien die geweest heeft voe(r) den rade vand(er) stat tussche(n)/
pete(re)n comelinck der stat bode t(er) eend(er) en(de) ka(tlij)[ne] spape(n) wed(uwe)/
gielijs wijlen vanden lare en(de) met hue(r) meeste(re)n cornelise van/
schoenvorst t(er) ande(re) om alrehande p(er)ceele(n) hva(n) haeflijcken ende/
ghereede(n) goeden d(er) voirscr(even) katlinen v(er)storve(n) en(de) gebleve(n) nae de/
doot ende aflivich(eit) m(ar)griete(n) wile(n) helscheviers huer(er) sust(er) van/
hue(re)r moeder wege(n) weduwe jans wile(n) kerp(ar)s and(er)s geheeten/
schev(er)steens d(aer) voe(r) de voirs(creven) pet(er) gedaicht was van wege(n) des/
voirscr(even) meesters cornelijs als coep(er) en(de) transport hebben(de) vander/
voirscr(even) katline(n) vande(n) selve(n) goeden en(de) in rechte hinck voi(r) de(n)/
selve(n) cons(er)vateur vander univ(er)siteyt va(n) loven(e) want hij zond(er)/
d(aer)inne gericht te worden zijne die der voirs(creven) ka(tlij)[ne] half/
afgedeylt hadde en(de) bezundert want peter sustin(er)de dat de voirs(creven)/
katlijne sculdich wae(r) tvoirscr(even) transport af te doen(e) en(de) hem/
vanden l onrechten betrecken voirscr(even) costeloes tontstane te/
voirder want de voirscr(even) ka(tlij)[ne] soe hij hue(r) des den eedt deylde/
he(m) de selve helcht al en hadde hij d(aer)inne gheen recht/
gehadt des ja mids dat hue(r) man zij(n) oem was ov(er)gegeve(n)/
geconsenteert en(de) gheout te volgen en(de) hadde d(aer)aff betaelt/
half de costen van kercken rechte en(de) ande(re) lasten en(de) alsoe/
ware(n) die tusschen hen beyde(n) geschat geweest en(de) ae(n)veert/
met meer woirden bij hem geallig(er)t Tegen dwelck de voirs(creven)/
ka(tlij)[ne] antweerden(de) boot hue(re)n eedt dat zij hen die goede/
al mocht zij he(n) oic mids zeke(re)n woirden dair hijse mede/
verveert hadde hebbe(n) late(n) half aenveerden niet geg(even)/
noch geout en hadde in gheender manie(re)n mair dat zij he(m)/
die hadde laten hebben half dat was geweest alleene/
/ om dat hij huer d(aer)toe met zijnd(er) slincker informacien/
bericht mocht hebben als huer huersrechts in dien niet/
v(er)staen(de) nemen(de) alsoe den voirs(creven) gedeylden eedt te/
huerw(e)t Ende want hier nae en(de) desen niet tegenstaende/
de voirscr(even) pet(er) r(e)silie(re)nde vand(en) voirs(creven) eede seyde dat hij/
nu getuygen vonden hadde die vanden voirs(creven) ov(er)geven(en) wiste(n)/
te spreken ende de voirscr(even) ka(tlij)[ne] met (con)sente des voirs(creven) meest(er)/
cornelijs hem uuyt(er)lijck noch toegeg(even) hebbe(n) den eedt af/
te slane en(de) dat hij he(m) met zijne(n) getuyge(n) in dien oft hij/
e(n)nighe hadde behulpe(n) mochte Soe zijn op heden de selve/
zijn getuyge(n) d(aer)op gehoirt die luttel oft niet en wisten te/
tuijgen bezundert vand(en) voirscr(even) ov(er)geven(en) al mochte(n) zij/
claren de schattinge bij hem tot huer(er) beyder versueke gescat/
en(de) tschatgelt samentlijck betaelt en(de) de goede tussche(n) hen/
gedeylet te zijne Es duytsp(ra)ke vand(er) stat dat de /
voirscr(even) peter verdoelt is op de haflijcke goede d(aer)af/
questie is mair dat hem volgen sal zijn lantrecht opt/
vliegen(de) erve ofter e(n)nich is in cons(ili)[o] op(idi) aug(usti) xxv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt