SAL7377, Act: R°98.3-V°98.1 (194 of 950)
Search Act
previous | next
Act R°98.3-V°98.1  
Act
Date: 1483-09-16

Transcription

2020-07-10 by arlette De Paepe
Het zijn come(n) in rechte inde banck voir meye(r) en(de) scep(enen) van/
loven(e) wille(m) van leefdale als geleyt nae des(er) stat recht ond(er) den/
ande(re)n tot alle(n) d(er) goede(n) beyde have en(de) erve jacops wijlen van/
nuysberge t(er) eender en(de) jan mag(er)man t(er) ande(re) ald(aer) de voirs(creven) geleidde/
v(er)stae(n) hebben(de) dat de voirs(creven) jan mag(er)man met rasteme(n)ten gevolcht/
hadde op selve(n) haeflijcke goede desselfs wijle(n) jacops en gewijst/
zijnde nae dat de diene(r) bij voirgaen(de) vo(n)nisse va(n) scep(enen) vanden/
rasteme(n)te gehoirt was tott(er) ver(i)ficacien va(n) zijnd(er) scult heeft/
doe(n) lesen yerst dbeleyt d(aer)mede anth(onis) zedele(re) opde(n) xxvii[t(en)] dach/
van oechst lestled(en) tot alle(n) den goeden voirs(creven) Ende voirt een zek(er)/
t(ran)sport dat de selve geleyde vand(en) selve(n) zijne(n) br(ieven) en(de) beleyde/
hadde gedae(n) soe inden voirscr(even) geleydde(n) soe in stasse roelofs/
en(de) d(aer)enbove(n) dbeleyt dat hij willem hadde doen doen opte(n) ii[ten]/
dach septembr(is) lestled(en) totten voirs(creven) goeden voir ii rijd(er)s/
lijfpen(sie) bebrieft met scepen(en) brieve(n) van loven(e) vander/
daet xiiii[c] lxxii julii xiiii Ende d(aer)entende(n) gesustinert/
dat hem en(de) zijne(n) beleyde tot zijnd(er) wettig(er) schult behoef/
de selve goede den voirscr(even) rasteme(n)te en(de) v(er)volghe niet/
tegenstaen(de) volghen soude en(de) schuldich wae(r) te volge(n) en(de)/
dat zijn beleyt den rasteme(n)te en(de) v(er)volge voirg(eruert) p(re)cede(re)n/
soude te voirde(r) want d(aer)inne gheene uuyt(er)lijcke vo(n)nisse/
alnoch en was gegeve(n) en(de) dat hem oick noyt gheen conde/
/ van rechte d(aer)op en was geschiet D(aer)tegen de voirs(creven)/
jan de contrarie sustineerde geme(r)ct datter vo(n)nissen/
inne ware(n) gegeve(n) e(m)mer vand(en) diene(r) taenhoire(n) en(de) zij(n)/
scult te ver(i)fice(re)n te vorde(r) oick want zijne schult wae(r)/
van drancke en(de) monteringen in cleyne(n) pe(n)neweerden/
die billix voir al gae(n) soude(n) soe es gewijst dat de/
voirs(creven) wille(m) met zijne(n) beleyde p(re)cede(re)n sal in scamp(n)[o]/
cor(am) scab(inis) septembr(is) xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt