SAL7377, Act: V°3.3-V°4.1 (7 of 948)
Search Act
previous | next
Act V°3.3-V°4.1  
Act
Date: 1483-06-23

Transcription

2018-11-19 by arlette De Paepe
Vander questien ende geschille geport tusschen goirde hanckart/
ter eender ende de weduwe gielijs wijlen vander stoct t(er) andere/
zijden voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) ende naderhant bijd(er) stat/
overgegeve(n) vanden selven scepen(en) ald(aer) de voirs(creven) goirt gesegt/
heeft yerst hoe hij geleyt was uuyt crachte va(n) scepen(en) brieve(n)/
tot joes wijle(n) zedelers goede den eene(n) van twee r(ijnsche) gul(den)/
erflijck ende den ande(re)n va(n) xii crone(n) eens welke beleyde voirs(creven)/
gesciedden a(nn)[o] lxxxi m(ar)ti xiii Voir welke gebreken de voirscr(even)/
goirt des voirs(creven) joes goeden hem hadde doe(n) leve(re)n ende bezund(ert)/
alsulke(n) have als onder de voirscr(even) weduwe wese(n) mochte d(aer)/
de voirscr(even) goirt p(re)tendeerde recht toe te hebben(e) dair zeke(re)/
inve(n)tar(is) in tijden voirleden af gemaect ware(n) bijder wet/
gheexhebeirt seggen(de) voirt de voirs(creven) goirt dat hij tande(re)n
//
tijden a(nn)[o] lxxii julii xxi inder levender tijt van joes moeder/
ende nader aflivich(eit) der selver zijnder moeder tegen de(n) selve(n)/
joese die gecocht hadde ende alle zij(n) actie en(de) recht maken(de)/
goirden d(aer) van mechtich(eit) die taenveerden(e) irrevocabil(ite)r/
beky(n)nen(de) hem d(aer)aff oick v(er)nuecht inder mate(n) de voirscr(even)/
goirt dat dede blijcken bijden scepen(en) brieve(n) d(aer)aff gemaect/
ende gepasseert vander daet voirscr(even) hopen(de) en(de) meynen(de)/
dat hij sculdich was mids dien allen ande(re)n creditue(re)n te/
p(re)cede(re)n vande welke(n) hem goirt gedroech totte(n) rechte/
p(rese)nte(re)nde zijn schulden te ve(r)ifice(re)n soe dat behoirde d(aer)/
tegen de weduwe voiscr(even) dede segge(n) met woirde(n) zonder/
dat te doe(n) blijcken alsoe geschiet te zijn in rechte dat/
zij alle de have d(aer)inne joes wijle(n) zedele(re) huer brued(er) gericht/
mocht wese(n) nae hue(re)r beyder moeder doot tegen hem gecocht/
hadde ende die betaelt d(aer)aff zij was in possessien behalve(n)/
twee schale(n) vanden vie(re)n inden inve(n)tar(is) begrepe(n) hopen(de)/
mids dien den voirscr(even) goirde te p(re)cede(re)n ende dat in/
op huer en(de) opde voirs(creven) have v(er)doelt wae(re) op dwelck/
goirt r(e)pliceerde seyt dat zij dat ne(m)m(er)meer en soude(n) doen/
blijcken de voirs(creven) goede tegen hue(re)n brued(er) gecocht te hebben(e)/
oick en was hij dier niet mechtich mair wae(re)n al segwoird(en)/
om hem te fraude(re)n ende die voer te houden(e) Ende als/
vander possessien die zij huer seyde te hebben(e) d(aer)op seyde/
goirt dat zij goet hadde de possessie te hebben(e) want de/
moeder des voirs(creven) joes tot hue(re)n huyse woende en(de) storf/
bliven(de) bij zijne voirscr(even) conclusie Es get(er)mineert ende/
den voirs(creven) p(ar)tien uuytgesproken voe(r) recht nae dien dat/
de voirscr(even) wethouders naeden rapporte d(er) scepen(en) d(aer)op/
rijpelijck gelet hadden dat goirden hanckairt nae alle/
voirhandelingen gesciet tussche(n) joese voirs(creven) en(de) he(m) voe(r) scep(enen)/
va(n) lov(enen) dair van gebleken is sculdich zijn te volgen(e)/
de haeflijcke goede dair questie af is en(de) zijne(n) beleyde
//
ende oick tpaert ende gedeelte desselfs vand(er) scalen ind(e)/
inve(n)tar(is)begrepen opte p(rese)ntatie bij hem gep(rese)nteert/
van zijnder schult te laten te baten te comen(e) bij ve(r)ificere(n) ter/
plaetsen dair dat behoirt in (con)s(ili)[o] opid(i) junii xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-16 by Xavier Delacourt