SAL7377, Act: V°44.1-R°45.1 (89 of 948)
Search Act
previous | next
Act V°44.1-R°45.1  
Act
Date: 1483-07-23

Transcription

2020-02-08 by arlette De Paepe
Vander questien ende geschille gecome(n) ende geport voe(r) den/
rade vander stat tusschen he(re)n diericken hey prieste(r) ter/
eender ende de weduwen jacops wijlen bet(er)ma(n)s t(er) ande(r)/
zijden aengaen(de) den huyse staen(de) in sinte qui(n)tens strate/
dwelck de voirscr(even) jacop in zijne(n) tijde besadt dwelck/
de voirscr(even) h(er) dierick gecocht hadde tegen de selve wed(uwe)/
nae inhout van zeke(re)n cedullen van v(er)coopen(en) d(aer)aff wesen(de)/
die in recht geexhibeert ware(n) ende want men bevont/
dat mits zeke(r) testame(n)ten die de voirs(creven) weduwe exhiberde/
deen spreken(de) alleene vander tocht huer gelate(n) bijden voirs(creven)/
jacoppe int voirscr(even) huys ende den kinde(re)n de erflich(eit)/
ende dander(r) vander selver daet dat tselve huys huer/
gelaten soude wesen bij jacoppe voirscr(even) om tselve te/
moegen v(er)thie(re)n de selve weduwe egheene volcome(n) gued(inge)/
en conste gedaen soe dat nairder stat recht behoirde dwelc/
zij staende tegen den selve(n) he(re)n diericke in rechte voe(r)/
den rectuer om d(er) pe(n)ni(n)gen vand(er) come(n)scap den selve(n) gep(rese)ntert/
hadde te doen(e) soe de voirs(creven) h(er) dierick selve dede blijck(en)/
hopen(de) dat hem dat gebue(re)n soude nader stat recht alsoe/
dat hem dat genoech zij oft dat hij vander come(n)scap/
bijder selver weduwen verlaten werde en(de) gerestitueert/
dat hij d(aer)op uuytgereyct hadde met meer reden(en) bij/
hem gealligeert Seggen(de) in alsoe v(er)re zij hem gued(inge)/
dede genoech zijnde naeder stat recht zijn pe(n)ninge/
stonden bereit opden wissel om d(er) selver te volghene/
dair tegen de weduwe voirscr(even) dede seggen dat zij/
hem p(rese)nteerde guedinge te doen(e) navolgen(de) de(n) v(er)cope/
en(de) d(er) cedullen d(aer)aff wesen(de) Te weten(e) uuyten testame(n)te/
huer gelaten bij jacoppe voirscr(even) hopen(de) d(aer)mede te/
gestane luttel oft niet meer antweerden(de) op des men/
bijden voirscr(even) h(er) diericke geseyt was Es bijden rade/
vander stat genoech te bynne(n) zijnde vand(en) voirscreven(en)/
/ testame(n)ten van eend(er) daet alsoe div(er)simode spreken(de)/
bevi(n)den(de) oick de ombejaerde hue(re)n kinde(re)n en(de) de ha(n)deli(n)g(en)/
bijden rectuer d(aer)aff geschiet en(de) p(rese)ntacien bijder selver/
weduwe(n) oft hue(re)n procur(eur) ald(aer) gedaen den selve(n) p(ar)tie(n)/
uuytgesproken ende get(er)mineert d(aer)op rijpelijck gelet/
zijnde ende oversien de ordinancien vander stat d(aer)aff/
mencie maken(de) d(aer)toe dienen(de) dat de weduwe voir/
huer tocht en(de) vie(r) vand(er) naeste(n) mage(n) vand(en) kinde(re)n/
van elker zijden twee cle(re)nde bij eede dat die/
v(er)thie(ri)ng(en) gesciet is t(er) meeste orbe(r) en(de) prouffite va(n)d(en)/
kinde(re)n voe(r) de erflich(eit) den coop(er) guedinge ende/
vestich(eit) doen sulle(n) Ende dat de pe(n)ni(n)ge aengelegt/
sulle(n) word(en) al nader stat ordina(n)cien oft dat de/
coope(r) navolgen(de) zijne(n) overgeven(en) d(er) come(r)scap sal zijn v(er)drag(en)/
en(de) hem gerestitueert des hij v(er)leet mach hebbe(n) in/
consilio julii xxiii et d(ict)us theoderic(us) h(ab)ui(n)t q(ue)relas et i(n)/
adduct(us) ad mo(bilia) et imo(bilia) cor(am) hove nausnyde(re) febr(uarii) iii a(nn)[o] lxxxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt