SAL7378, Act: R°9.4-V°9.1 (14 of 790)
Search Act
previous | next
Act R°9.4-V°9.1  
Act
Date: 1484-06-28

Transcription

2019-04-15 by Luc De Keersmaecker
It(em) jan lowijs wonen(de) ter cachien inde prochie van bossuyt in p(rese)ntia/
heeft uutgegeve(n) en(de) bekint uutgegeve(n) te hebben(e) he(re)n anthonijse/
vanden hove religieux va(n) vileer thoefken desselfs jans metten/
huysen hoven wynnen(de) landen beemden eeusselen bosschen en(de) den/
toebehoirte(n) soe v(er)re hem die bleven sijn van sijne(n) ouders gelegen/
inde prochie van bossuyt voirscreven met oic den bossche bij he(m) v(er)crege(n)/
tegen willem(me) delle gelegen inde selve prochie bij tselve erve/
te houden te hebben(e) en(de) te wynnen(e) van half meye lestleden eene(n)/
t(er)mijn van xii jae(re)n lang v(er)volgen(de) elcx jairs d(air)enbynne(n) om en(de)/
voe(r) allen den co(m)me(r) uute(n) selve(n) goeden gaen(de) te weten(e)/
drie mudden corens v mol(envaten) tarwen en(de) iiii(½) grijpen ten/
behoirlijken t(er)mijne alsoe in tijts te betalen(e) dat de voirs(creven)/
jan lowijs oft sijn goede dair bij ghien scade en lijde En(de) voirt/
om acht rijnssche gulden(en) te lx pl(a)c(ken) tstuck tsinte andriesmisse/
apostels vallen(de) en(de) te lichtmisse volbetailt te sijne quol(ibe)t ass(ecutu)m/
It(em) sal de voirs(creven) her anth(onijs) de voirs(creven) lande houden wynne(n) werve(n)/
en(de) mesten sijne(n) voirs(creven) t(er)mijn due(r)ende wel en(de) loflijc gelijc/
reengenoote(n) bove(n) en(de) beneden en(de) die laten tsijne(n) afsceyden
//
soe hij die aanveert heeft e(m)mer de vruchten van dien dat/
dair nu op sijn op taxatie die men dair aff doen sal wae(re)n/
die tsijne(n) afsceyden beter dat sal he(m) come(n) wae(re)n die argher/
dat sal hij oprichte(n) It(em) sal de voirs(creven) jan de huyse vanden voirs(creven)/
hove houden in goeden state tsijne(n) laste sonder vand(er) onderster/
rijkelen nederweert dwelc mijn he(r) tsijne(n) laste sal moete(n) doen/
Ende mijn he(r) sal jairlijcx leve(re)n hondert walme(re)n stroes opde/
goede te verdecken(e) sonder voirde(r) dair inne gehouden te sijne/
dan vand(er) onderster rijkelen nederweert voirs(creven) It(em) sal de voirs(creven)/
m(ijn) he(r) vanden voirs(creven) bosschen bynnen sijnen xii jae(re)n hebben/
alleene eenen houw sond(er) meer Mair hij sal der weyden van/
dien oic gebruyken met sijne(n) beesten als de spruyte(n) drie/
jae(re)n oudt sijn oft dair bove(n) sonder dair aen schade te doe(n)e En(de)/
alle dese voirwairden (et)c(etera) hier aff sijn borghen de voirs(creven) h(er)/
anthonijs tamq(uam) p(ri)ncipales debitores ind(ivisim) gerardt vanden/
hove sijn brued(er) woenende t(er) lanen inde prochie va(n) ov(er)ijssche/
ende jan van rode geheeten ty(m)merman wonen(de) te loven(en)/
et p(ri)mus duo insup(er) p(ri)m(us) renu(n)c(ians) cor(am) hoeve(n) vynck/
junii xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-30 by Xavier Delacourt