SAL7379, Act: R°116.3-V°116.1 (235 of 813)
Search Act
previous | next
Act R°116.3-V°116.1  
Act
Date: 1485-10-10

Transcription

2019-02-13 by Veerle Verbruggen
It(em) liebrecht van beethove(n) t(er) eender henrick de coni(n)ck vranck/
loenkens en(de) ka(telij)[ne] coni(n)cx zijne huysv(rou)we docht(er) desselfs henrix/
t(er) ande(r) zijden sijn samentlijck ov(er)come(n) p(ro) se als van eene(n) huyse/
ende hove met zijnder toebehoirten gelegen te meldert t(er) plaetse(n)/
geheeten te berghen dwelck de voirs(creven) liebr(echt) eene(n) zeke(re)n tijt besete(n)/
heeft d(er) pointen ende vorweerde(n) naebescr(even) die zijn malcande(re)n/
geloeft hebben te voldoen(e) yerst dat den voirs(creven) henr(ick) en(de) den/
gehuysschen voirg(enoemd) erflijck volgen sal tvoirscr(even) erve met alle(n) zijne(n)/
toebehoirten opden co(m)mer d(air)voe(r) uuytgaen(de) ende des sulle(n) de selve/
henrick ende de gehuyssche(n) den voirs(creven) liebrecht betale(n) bynne(n) acht
//
dagen naestcomen(de) de so(m)me van negen pet(er)s te xviii st(uvers) tstuck/
iii pl(a)c(ken) pro st(uver) eens vorts sullen den selve(n) liebrechte volgen/
de vruchten opden selve(n) gront van desen jae(r) gewassen ende/
des sal hij oick dragen en(de) betalen den co(m)mer vand(en) selve(n) erve/
tot kersmesse naestcomen(de) incluys ende mids desen hebben de/
voirs(creven) p(ar)tien malcande(re)n quijtgeschoude(n) va(n) allen actien eysschen/
en(de) peticien hoedanich die souden moegen zij(n) p(ro)mitt(entes) null(atenus)/
alloqui cor(am) berge vynck octobr(is) x
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-01-05 by Jos Jonckheer