SAL7380, Act: R°111.2-V°111.1 (240 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°111.2-V°111.1  
Act
Date: 1486-10-07
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-06 by Jef Willemsens
Vand(er) q(ue)stien geport inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven(e) tussche(n) qui(n)ten(e) vand(er) loedgen t(er) eende(r) sijde(n)/
en(de) adame bruyni(n)cx als mo(m)boir sijns wijffs die dochte(r)/
was jo(hann)is fokarts al(ia)s m(er)celijs en(de) ja(n)ne vrints beyde/
als procur(eur)s van amande stas t(er) ande(re) Adair de voirs(creven)/
qui(n)ten opdede hoe dat hij inde banc va(n) ned(er)duysborch/
voir den rintmeeste(r) en(de) late(n) giel(ise) vand(er) balct hadde/
gedaen eene aensprake op ja(n)ne vrints en(de) ama(n)den/
stas van seke(re)n erfgoede(n) aldair gelege(n) die sij he(n)/
soe hij meynde tonrechte voirhielde(n) v(er)sueken(de) ald(aer)/
tot sijnder (con)clusien dat zij bedwonge(n) wordde(n) hue(re)/
hande d(aer)aff te lichte(n) en(de) he(m) die te late(n) volge(n) Ende/
dat de voirs(creven) wed(er)p(ar)tie(n) d(aer)op uutstel en(de) dach genome(n)/
hebben om hue(re)n gara(n)t te cundige(n) ende voce(re)n en(de)/
he(n) t(er) hant te stane en(de) dat bynne(n) middele(n)/
tijde de voirs(creven) adam en(de) procur(eur) die procedu(r)e met/
br(ieve) van loeven(e) he(m) fonde(re)nde op seke(re) scepen(en) br(ieven)/
van loeven(e) d(aer) mede de voirsete(n) en(de) oud(er)s vand(er)/
weerdynne(n) des voirs(creven) adams en(de) hue(r) medepleg(er)s/
voirmaels totte(n) selve(n) goede(n) gecome(n) mochte(n) sijn/
hadde doen scutten scutte(n) en(de) stille staen Ende
//
want de leste verhandelinge van dien d(aer)mede jan/
vrints en(de) ama(n)t stas voirs(creven) totte(n) selve(n) goede(n) come(n)/
wae(re)n met hofgueding(en) toegegae(n) waere(n) die welke/
die sculdich wae(re)n te v(er)antweerden(e) inde banc/
aldair mett(er) selv(er) hofgued(ingen) gelijc de voirs(creven) qui(n)ten/
dit p(rese)nteerde te thoene(n) en(de) hem des oic gedroech/
totte(n) rechte soe sustin(er)de hij dat dese sake v(er)sonde(n)/
soude wordde(n) t(er) bancke(n) recht dair hij gelijc voe(r)/
sijn aensprake gedae(n) hadde he(m) des gedragen(de) totte(n)/
rechte d(aer) de voirs(creven) wed(er)p(ar)tie dede lese(n) seke(re) scepen(en)/
br(ieven) va(n) loeven(e) van erfrinte(n) d(aer)op hue(re)n voirsete(n)/
de voirs(creven) goede d(aer) q(ue)stie aff es met meer ande(re)n/
goede(n) over langhe jae(re)n gelege(n) uutgegeve(n) wae(re)n/
erflijc En(de) want sij hue(re)n coope(re)n va(n) dien te weten(e)/
den voirs(creven) de(n) ja(n)ne vrints ende amande gara(n)t sijn/
moste(n) vande(n) selve(n) en(de) de voirs(creven) buyte banck va(n)/
ned(er)duysborch huer r(e)sort nam alhier voir scepen(en)/
van loeven(e) en(de) sij meynde(n) te moege(n) int(er)venie(re)n/
voir de voirs(creven) coope(re)n soe sustin(er)de(n) sij niet ontkynnen(de)/
mair genoech kynnen(de) dbijlegge(n) des voirs(creven) qui(n)tens/
dat de sake int pri(n)cipael alhier blive(n) soude en(de)/
beslicht wordde(n) hen des gedragen(de) totte(n) recht/
Es gewijst bij scepen(en) van loeven(e) ter manissen/
smeyers dat de selve scepen(en) de voirs(creven) sake ende/
p(ar)tien met hue(re)n vo(n)nisse sette(n) en(de) renvoyeerde(n) inde/
voirs(creven) banc dair die begonne(n) was In sca(m)pno/
p(rese)ntibus om(n)ibus dempt(is) abs(oloens) boxh(oren) octob(is) vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-27 by Claire Dejaeger