SAL7380, Act: R°131.1-V°131.1 (274 of 877)
Search Act
previous | next
Act R°131.1-V°131.1  
Act
Date: 1486-10-24
LanguageNederlands

Transcription

2021-05-07 by Jef Willemsens
It(em) jan h(er)nalsteens de jonghe sone jans wonen(de) te gottekem/
in p(rese)ntia heeft genomen en(de) bekint genomen te hebben(e) van/
janne de hont als p(ro)cur(eur) arnts van hove nu t(er) tijt borg(er)/
meest(er)s d(er) stadt van loven(de) die nae des(er) stadt recht come(n)/
en(de) geleyt es uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e)/
tot allen den goeden have en(de) erve eemonts wijlen roelants/
soe wair die gelegen sijn Thoff desselfs wijlen eemo(n)ts/
alsoet gelege(n) es te gottekem voirscr(even) met huysen hove(n)/
wynnen(de) landen beemde(n) eeusselen hagen en(de) allen ande(re)n/
sijne(n) toebeh(oirten) gelijckerwijs en(de) alsoe v(er)re de voirs(creven) jan de/
vad(er) tselve hoff voirmaels in pechtinge(n) gehoude(n) heeft/
te houde(n) en(de) te hebben(e) den t(er)mijn van xii jae(re)n v(er)volgen(de)/
d(aer) inne begrepe(n) de drie jae(re)n dat hijt gehoude(n) heeft/
de welke drie jae(re)n gelede(n) sijn om en(de) voe van m(er)te/
lestleden alsoe dat den t(er)mijn vande(n) selve(n) m(er)te lestlede(n)/
noch due(re)n sal neghen jair lanck Elcx jairs d(aer)enbynnen(n)/
om en(de) voe(r) xxxvi mudden rogs [en(de)] vi(½) mudde(n) t(er)wen/
elcx grains pag(abilis) cu(m) va(n)no et penna d(er) mate(n) en(de) pacht/
van loven(e) te betalen(e) s(in)[t] andriesmisse en(de) jairlijcx te/
loven(e) te leve(re)n den voirs(creven) geleydden quol(ibet) ass(ecutu)[m] Met (con)dicien/
dat [men] den selve(n) wynne aende voirs(creven) so(m)me cortten sal jairl(ijcx)/
de weerde va(n) ii pet(er)s uut saken va(n) eene(n) stuck beemts dat/
de voirs(creven) wijlen eemo(n)t in sijne(n) leven(en) uute(n) voirs(creven) goede(n)/
v(er)cocht heeft It(em) de voirs(creven) geleydde sal sculd(ich) sijn t(er)/
stont de huysinge te [doen] repare(re)n en(de) de stelle(n) in sulken state/
dat de wynne d(aer)inne droech sal moege(n) sitten It(em) de/
wynne sal sculd(ich) sijn jairl(ijcx) den t(er)mijn due(re)nde te leve(re)n/
iiii[c] custbaire(n) walme(re)n om de voirs(creven) huysinge d(aer)mede te/
decken en(de) te repare(re)n It(em) oft geviele dat e(n)nige scade/
den wynne q(ua)me bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijne als van/
orloge(n) tempeeste hagelslage volke va(n) wapen(en) oft and(er)ss(ins)/
d(aer)aff sal men doen den wynne alsulken afslach en(de) cortsel/
gelijck ande(re) meeste(re)n sullen doen hue(re)n wynne(n) bove(n) en(de) bened(en)/
It(em) de wynne sal sculd(ich) sijn de voirs(creven) lande te wynne(n)/
te werve(n) en(de) te meste(n) gelijc reengenoote(n) bove(n) ende/
benede(n) en(de) de stortte en(de) brake tsijne(n) afsceyden(en) te laten(e)/
eens o(m)megedaen en(de) den wynt(er) aert besaeyt loflijc It(em)/
alle tstroo comen(de) vande(n) voirs(creven) lande sal de wynne sculd(ich)
//
sijn te etten(e) en(de) te meste te bekeren(e) en(de) dat beke(re)n slants/
p(ro)fijte sond(er) op e(n)nige buyte lande te vue(re)ne en(de) ten lesten/
jae(re) dmest d(aer) sijnde inde messie vande(n) hove te lichtmisse/
sal de wynne sculd(ich) sijn uut te vue(re)n en(de) dat d(aer) nae/
den selve(n) lichtmisse gemaict sal wordde(n) sal hij moege(n)/
late(n) inde voirs(creven) messie It(em) de wynne sal sculd(ich) sijn/
de voirs(creven) huysinge als voe(r) gerepar(er)t sijnde te houden(e)/
in goeden state vand(er) ond(er)ster rijkelen ned(er)weert sond(er)/
in e(n)nich(er) nyeu werck gehoude(n) te sijne It(em) de wynne/
sal jairlijcx sculd(ich) sijn sijne(n) meest(er) een vercken te houden(e)/
uutgaen(de) met en(de) gelijc den sijne(n) va(n) halfm(er)te tot half/
oeghst It(em) als de wynne den voirs(creven) pacht te loven(e)/
levert soe sal hij sculd(ich) sijn te hebben(e) met sijne(n) knape/
en(de) p(er)den den montcost It(em) es voirt vorweerde dat/
den wynne aende(n) voirs(creven) pacht cortte(n) sal den chijs en(de)/
pacht uute(n) goede(n) gaen(de) soe v(er)re [dien] de [selve] wynne dien bet(alen)/
sal moete(n) alsoe in tijts dat d(aer) bij gheen scade en gebue(re)/
It(em) soe v(er)re de oude pechtinge des voirs(creven) jans des/
vaders bij he(m) voirmaels genome(n) meer oft myn begreep/
dan voirscr(even) es soe hebben p(ar)tien malcande(re)n dat/
alsnu voir alsdan gelooft te cortten(e) oft goet te doen(e)/
soe men navolgen(de) d(er) selv(er) bevi(n)den sal dat behoirt en(de)/
insgelijcx te voldoen(e) en(de) tacht(er)volgen alle ande(re) (con)dicien/
begrepe(n) ind(er) selv(er) oud(er) pechtinge(n) soe v(er)re die met des(er)/
niet gerestring(er)t oft geamplieert en sijn En(de) alle dese/
vorweerde(n) (et)c(etera) Inde su(n)t fideiussores eius tamq(uam) p(ri)nci(pa)[les]/
debitores ind(ivisim) et ind(iffe)r(e)nter et q(ui)libet p(ro) toto d(i)c(t)us joh(ann)es/
eius p(ate)r f(ilius) quond(am) henrici et wil(he)lm(us) cole f(ilius) quonda(m)/
nych(olai) socer d(i)c(t)i coloni ambo (com)moran(tes) apud bossutu(m) Et/
p(ri)m(us) cor(am) tybe thenis octobr(is) xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-27 by Claire Dejaeger