SAL7380, Act: R°139.1-V°140.1 (284 of 877)
Search Act
previous | next
Act R°139.1-V°140.1  
Act
Date: 1486-10-30
LanguageNederlands

Transcription

2021-04-11 by Jef Willemsens
Condt zij allen lieden dat wouter de briede(re) van beckevoirt/
sone wijlen wouters brieders in tegewoirdicheid(en) der scepen(en)/
van loeven(e) gestaen heeft genome(n) ende bekint dat hij genome(n)/
heeft tegen meester pete(re)n gaus meester in arten dwinhoff/
desselfs meester peters geleg(en) voir sijn groot huys metten/
wynnen(de) landen geleg(en) inde prochie van meldert te houde(n)/
te hebbe(n) ende te wynne(n) van halfmerte naestcomen(de) eenen/
termijn van zesse jaire(n) lanck sonder middel v(er)volgen(de) elcx/
jairs daerenbynne(n) o(m)me ende vore de heelicht van allen/
den vruchten ende greyne jairlijx d(aer) op wassende ende va(n)/
des men dair op sayen sal Met vorweerde(n) ierst soe wa(n)neer/
die voirs(creven) vrucht tijtverdich sal sijn aff te doene dat hij/
dat den voirs(creven) meeste(re)n pete(re)n in tijts sal late(n) weten opdat/
hij aldair come(n) moeghe oft yemande synde(n) ende soe wa(n)neer/
daer e(n)nige vrucht gebonde(n) sal wordde(n) om inne te doen(e)/
ende te vueren(e) sal die voirs(creven) wynne des voirs(creven) meester/
peters deel eer hij tsijne ruere(n) sal moege(n) inne vue(re)n It(em)/
sal de voirs(creven) wynne soe wa(n)neer des voirs(creven) meester peters/
deel gedorssche(n) sal wesen tselve gedeelte te loeven(e) tsijne(n)/
huyse of te thyene(n) levere(n) ende desgelijcx alle dandere/
vruchte(n) des voirs(creven) meester pet(er)s op die voirs(creven) goede/
wassen(de) daert den voirs(creven) meester pete(re)n gelieve(n) sal Item/
sal de voirs(creven) wynne sijne(n) voirs(creven) termijn lanck duerende/
alle de voirs(creven) lande met hue(re)n stucke(n) besayen nae dat elc/
jaer vand(er) aerden eyssche(n) sal op sijne(n) cost Item en sal/
de voirs(creven) wynne bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijne egheen ande(re)/
lande moege(n) houden in pechtinge(n) oft and(er)ssins sonder/
consente des voirs(creven) meester peters Item sal de voirs(creven)/
wynne altoes moete(n) houde(n) vijftich scape en(de) niet min/
sijne(n) voirs(creven) termijn due(re)nde en(de) in dien gevalle soe/
sal meester peter voirs(creven) geve(n) alle jaire den wynne voirs(creven)/
vier hondert scoeve(n) winterstroots en(de) die voirs(creven) wynne/
sal oic moete(n) innebringe(n) sonder stroot vand(er) pechtinge(n)/
oick vierhonder(t) desgelijcx stroots sijne(n) t(er)mijn lanc due(re)nde/
op alsoe de wynne thiende heeft en(de) oft zoe v(er)re
//
hij gheen thyende en hadde soe en sal hij noch meester peter/
int voirg(eruerde) stroo gehoude(n) sijn Item es vorweerde dat de voirs(creven)/
wynne alle die voesteringe ende vruchte(n) int selve hoff bringe(n)/
sal ende te meste make(n) met sijne(n) beesten en(de) dat mest vuere(n)/
opt voirs(creven) landt tslants meeste proffijte en(de) nerge(re)ns elders/
Item sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande wynne(n) werve(n) en(de)/
mesten wel ende loflijck alle jaire gelijck regenoote(n) boven/
ende benede(n) en(de) alle die aerde(n) late(n) liggen alsoe hij die vint/
met sijne(n) stucke(n) gelijkerwijs een chierograff d(aer) op gemaect/
inhoudt ende begrijpt Item en sal de voirs(creven) wynne die/
voirs(creven) lande niet moege(n) hoervruchte(n) e(n)nichssins sonder des/
voirs(creven) meester peters consente Item sal de voirs(creven) wynne sijne(n)/
voirs(creven) t(er)mijn lanck due(re)nde alle de voirs(creven) lande besaeyen nae/
dat elc jair vande(n) aerde eijssche(n) sal op sijne(n) cost ende den/
zaet levere(n) Item sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven) meester pete(re)n/
alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde gheve(n) vier hondert walmere(n)/
om die huysinge daer mede te decken(e) en(de) alsme(n) die aldair/
verdect soe sal de voirs(creven) wynne den werckliede(n) den montcost/
geve(n) ende meester peter die dachhue(re) It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
hebbe(n) vande(n) voirs(creven) meester pete(re)n in pechtinge(n) en(de) jaerhueren/
den voirs(creven) termijn duerende den groote(n) beempt voer tgroot/
huys geleg(en) jairlijx om ende voe(r) tweelf scilde te weten(e)/
vierthien stuv(er)s tstuck elke(n) stuver te drie plecke(n) brabants/
te sinte mertensmisse te betalen(e) It(em) sal de voirs(creven) wynne/
noch hebbe(n) in pechtinge(n) ende jairhuere(n) die weyde van/
driebog(ar)den den eene(n) achter dwynhoff voirs(creven) den andere(n)/
tusschen tsturkens kinde(re)n en(de) claes de smet den derden tussche(n)/
calen straetken en(de) wout(er)s druys beide te overe(n) geleg(en) jairlijx/
om ende voe(r) drie r(inssche) gul(den) te sestich pleck(en) brabants tstuck/
te sinte mertensmisse te betalen(e) als vore It(em) sal de voirs(creven)/
wynne die voirs(creven) lande beempde bogarde bevrede(n) die/
beken vegen ende jairlijx ruyme(n) wel en(de) lofflijck ende/
desgelijx alle ande(re) bloeken ende strate(n) alsoe verre als/
hij die vand(en) voirs(creven) meester pete(re)n in vorweerden houden(de)/
is It(em) sal de voirs(creven) meester peter jairlijx hebbe(n) die heelicht/
van alle(n) den appelen peere(n) ende ande(re)n oefte vruchte(n) opt
//
voirs(creven) erve wassende ende alsdan sal meester peter eene(n)/
man setten en(de) de wynne oic eene(n) altoes ter halver cost/
ende die voirs(creven) wynne meester peters deel sculdich sijn/
te loeven(e) te levere(n) t(er) stont op des voirs(creven) wynne cost/
It(em) sal die voirs(creven) wynne voer uuyt hebbe(n) inde(n) somer/
aert alle jae(re) twee dachmale lants te weten(e) op dyerste jaer/
opt calevelt aenden beghijne(n) bosch twee dachmale It(em) op/
dande(r) jair opt mervelt inden ghijgenberch twee dachmale/
It(em) op tderde jair in die boxdelle te kespoele een dachmale/
xxv roeden inden roelenspoel aen die lanchage vive(n)tseve(n)tich/
roeden maken tsame(n) oick twee dachmale om d(aer)op te/
saeyene somervruchte(n) dat hem gelieve(n) sal als voirs(creven) es/
It(em) sal de voirs(creven) wynne noch hebbe(n) tot zijne(n) verdoene/
twee dachmale lants inden braeck aert om d(aer)op te sayene/
voer sijn beesten pastuere ende niet anders ende oft hij/
anders saeyde oft meer daer aff sal hebbe(n) die voirs(creven) meest(er)/
peter die heelicht It(em) sal die voirs(creven) wynne hueschelijck/
truncke(n) willege(n) ende popeleere(n) gehoot sijnde sonder/
e(n)nige eycke(n) esschen kerselere(n) appele(n) oft pereboome(n) ende/
opgaende hout behouwelijc dat hij niet en sal moege(n)/
truncke(n) aende(n) bijwanc vande(n) groote(n) huyse It(em) sal die/
voirs(creven) wynne sijne(n) t(er)mijn lanck duerende die cleyn schuere/
die woenhuyse en(de) die coestal d(aer) bij en(de) die drie scaepstalle/
daer tege(n) over tot sijne(n) verdoene en(de) meester peter sal voir/
hem behoude(n) die groote schue(re) ende den peertstal mette(n) sulde(re)/
daer bove(n) tot sijne(n) verdoene It(em) en sal de voirs(creven) wynne/
dese pechtinge ende uutgeve(ne) niemande anders moege(n)/
overgeve(n) int geheele oft in deele sonder oppenbaer ende/
expres consent des voirs(creven) meester peters It(em) eest dat die/
voirs(creven) wynne opt voirs(creven) hoff metter woenst compt soe sal/
de voirs(creven) meester peter te meye naestcomen(de) hem leenen/
vier sacke herts corens en(de) vier sacke evene(n) en(de) d(aer) aff sal/
de voirs(creven) wynne den voirs(creven) meester peter betale(n) twee/
sacke hartscorens en(de) twee sacke evene(n) a(n)no lxxxviii septe(m)br(is)/
xii daghe ende dander twee sacke corens en(de) twee sacke/
evene sal die wynne betalen ende weder o(m)me geve(n)
//
anno lxxxix septembr(is) xii Ende alle dese vorweerde(n) (et)c(etera)/
cor(am) boxhore(n) pynnock octobr(is) penult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-03 by Agata Dierick