SAL7380, Act: R°14.2 (39 of 449)
Search Act
previous | next
Act R°14.2  
Act
Date: 1486-07-07
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-28 by Jef Willemsens
Nae dien dat op heden bijde(n) rade vander stat zij(n) gecompareert/
meest(er) jan mailh(er)be t(er) eender en(de) jacop wittema(n) als p(ro)cur(eur) d(er) kinde(re)n en(de)/
erfgename(n) wijlen symoe(n)s vanden lare wy(n)ne in zijnder tijt vand(en) goede(n)/
des gasthuys onder pellenberch gelegen t(er) ande(r) zijden ald(aer) de voirs(creven)/
meester jan versocht vande(n) selve(n) p(ro)cur(eur) op geleecht te hebben(e) alsulk(er)/
resten lopen(de) t(er) so(m)men va(n) xxvi(½) mudde(n) rox en(de) twee cro(nen) die de/
voirscr(even) wy(n)ne in tijden voirlede(n) de(n) selve(n) gasthuyse tacht(er) bleve(n) was/
ten tijde va(n) ja(n)ne mailh(er)be vaders des voirs(creven) meest(er) jans rintmeest(er)/
wesen(de) desselfs gasthuys vanden jae(re)n lxxiii lxxiiii ende dat navolg(ende)/
den voer t(er)mi(n)acien en(de) handelinge(n) die inder selv(er) materie(n) in div(er)sen tid(en)/
gegeve(n) ware(n) als deselve meest(er) jan seyt Dair tege(n) de voirscr(even)/
jacop hem verwonderde vand(er) beyden(en) ende lancheyt des tijts seyt/
datme(n) bevi(n)den soude dat ten hoochste(n) de voirs(creven) erfg(enamen) niet meer tacht(er)/
en soude(n) zijn dan xxiii g(ri)pe(n) en(de) x pl(a)c(ken) ende dat sinds dien dat/
deselve voirs(creven) resten bij arnde m(ar)celijs als rintmeest(er) nae de voirs(creven)/
janne mailh(er)be afge(re)kent zijn geweest gelijck dat bleeck bij eend(er)/
cedulle(n) bijde(n) selve(n) arnde gescr(even) ald(aer) geexhibeert en(de) oick bij clerniss(en)/
desselfs arnts hopen(de) d(aer)mede te gestane met meer woird(en) in wed(er)sid(en)/
geallig(er)t Es geappointeert dat in alsoe v(er)re de voirs(creven) jan mailh(er)be/
zijne(n) eedt doet dat de voirs(creven) wy(n)ne inde voirs(creven) xxvi(½) mudde(n) ende/
twee crone(n) te hemw(er)t als rintmeest(er) doe(n) t(er) tijt gehoude(n) was dat/
den selve(n) bijde(n) kinde(re)n opgeleecht sulle(n) worde(n) de voirs(creven) xxiii g(ri)pe(n)/
en(de) x pl(a)c(ken) oft bewijssenisse va(n) betalinge(n) d(er) selv(er) En(de) tsurplus/
vanden weerde(n) vand(en) voirs(creven) corne sal tvoirs(creven) gasth(uys) nade clernisse/
vand(er) voirs(creven) cedulle(n) en(de) desselfs arnts den selve(n) ja(n)ne mailh(er)be/
schuldich zij(n) opte leggen(e) en(de) te betale(n) oft zijne(n) moet d(aer)aff te/
crigen ae(n)gesie(n) dat de selve mailh(er)be va(n) zijne(n) reste(n) en(de) faute(n) heeft/
voldae(n) navolgen(de) zeke(re)n t(er)mi(n)acie(n) d(er) stat van loven(e) d(aer)inne he(m) ge(re)s(er)veert/
w(er)t zij(n) reste(n) ae(n) div(er)se(n) p(er)sone(n) uuytstaen(de) tot zijne(n) p(ro)ffite moege(n) in [te] hale(n)/
In cons(ili)[o] op(idi) julii vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-08 by Agata Dierick