SAL7380, Act: R°149.2-V°149.1 (296 of 877)
Search Act
previous | next
Act R°149.2-V°149.1  
Act
Date: 1486-11-06
LanguageNederlands

Transcription

2021-05-03 by Jef Willemsens
It(em) goird van e(re)nboudeghem sone wijlen henr(ix) wonen(de) nu t(er) tijt/
te wiltsele in p(rese)ntia heeft genome(n) en(de) bekint genome(n) te hebben(e)/
van willem(me) maes al(ia)s wijtvliet thoff desselfs willems/
gelege(n) te cortbeke ov(er)loe met huyse(n) hove(n) stallen schue(re)n bac/
huyse wynnen(de) landen beemden boeg(ar)de en(de) alle(n) ande(re)n sijnen/
toebeh(oirten) uutgenome(n) thuys bove(n) opde(n) berch en(de) eene(n) hoff gelege(n)/
acht(er) dbachuys ald(aer) en(de) oic uutgenome(n) den cleyne(n) boeg(ar)t gelege(n)/
acht(er) dbeerken Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wynne(n) gelijc en(de) alsoe/
v(er)re lod(ewijc) wijlen scroote en(de) roelof sijn sone die voirmaels/
gehoude(n) en(de) gehadt hebbe(n) en(de) niet voirde(r) va(n) halfm(er)te naist/
comen(de) eene(n) t(er)mijn va(n) ix jae(re)n lanck due(re)nde deen dande(r)/
sond(er) middel vervolgen(de) elcx jairs d(aer)enbynne(n) de voirs(creven) lande/
om en(de) voe(r) xxiiii mudde(n) core(n)s pag(abilis) cu(m) va(nn)[o] et pe(n)na d(er) mate(n)/
en(de) pacht va(n) loven(e) s(in)[te] andr(ies)misse apostels te betalen(e) en(de) te/
loven(e) te leve(re)n en(de) de beemde(n) en(de) weyde(n) om en(de) voe(r) xix r(inssche) gul(den)/
te lx pl(a)c(ken) tstuck s(in)[te] m(er)tensmisse inde(n) wynt(er) te betalen(e) den/
voirs(creven) willem(me) quol(ibet) ass(ecutu)[m] en(de) opde vorweerde(n) en(de) (con)dicien/
h(ier) nae bescr(even) Ierst sal de wynne de voirs(creven) lande sijne(n)/
t(er)mijn due(re)nde wel en(de) loflijc jairlijcx wynne(n) werve(n) en(de)/
meste(n) gelijc reeng(enoten) bove(n) en(de) bened(en) en(de) die laten tsijne(n) afscey/
den(en) alsoe hij die ae(n)veerde(n) sal It(em) de wynne sal sculd(ich)/
sijn jairl(ijcx) sijne(n) t(er)mij(n) due(re)nde tsijne(n) coste de beemde(n) ryolen/
beken en(de) wat(er)leyden te vegen en(de) te ruyme(n) alsoe in tijts/
en(de) in sulker manie(re)n dat willem(me) noch sijne(n) goede(n) d(aer)bij/
gheen hynd(er) en(de) scade en come It(em) de wynne sal jairl(ijcx) op dat/
hem gelieft een half boend(er) lants moege(n) hoervruchte(n) mair/
des sal hij sijne(n) meeste(r) jairl(ijcx) als hij hoervrucht sculd(ich) sijn te/
geven(e) en(de) te leve(re)n twee halst(er) goed(er) erweten It(em) es vorweerde/
dat de wynne jairlijcx sculd(ich) sal sijn sijne(n) t(er)mijn due(re)nde/
alle breeme(n) en(de) doirne(n) af te houwen(e) en(de) de beemde en(de) boeg(ar)de/
d(aer)aff te vege(n) en(de) reyn te houden(e) alsoe dat d(er) weyden/
d(aer) bij int wassen gheen hinde(r) en geschiede welke breeme(n)/
en(de) doirne(n) en(de) ande(r) quaet hout sal de wynne tsijnd(er)
//
berringen moege(n) beke(re)n It(em) de wynne sal jairl(ijcx) willem(me) sculd(ich)/
sijn den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde sijne(n) wijn en(de) wijng(ar)t hout/
va(n) sijne(n) wijng(ar)de opde(n) steenwech buyte(n) d(er) borchporte(n) jairl(ijcx)/
wassen(de) en(de) afvallen(de) thuys te vue(re)n en(de) oic sal hij sculd(ich) sijn/
jairlijcx d(aer)toe alle willems vaten en(de) cuypen van cortbeke/
te loven(e) weert te bringen(e) en(de) die gebesicht en(de) geleecht sijnde/
wed(er)om te cortbeke weert te vue(re)n It(em) de wynne sal/
hebben de helicht vande(n) oofte jairlijcx sijne(n) t(er)mijn due(re)nde/
inde(n) g(r)[o]te(n) boeg(ar)t wassen(de) en(de) dand(er) helicht vande(n) selve(n) oofte/
en(de) oic dooft dat inde(n) cleyne(n) boeg(ar)t die willem uut behult/
wassen sal jairl(ijcx) sal hij sculd(ich) sijn sijne(n) meest(er) thuys te leve(re)n en(de)/
des sal willem sijn voirs(creven) helicht vande(n) oofte vande(n) g(r)[o]ten/
boeg(ar)de doen t(er) eerde(n) doen en(de) lesen tsijne(n) coste mair de wynne/
sal den lese(r) sculd(ich) sijn den geheelen montcost te geven(e) It(em) voirt/
es vorweerde dat de wynne jairl(ijcx) sculd(ich) sal sijn sijne(n) t(er)mij(n)/
due(re)nde den voirs(creven) willem(me) en(de) sijnd(er) huysvr(ouwe) alst he(n) gelieft/
omtri(n)t sinxen(en) tot ghele eens te vueren(e) It(em) de wynne/
sal moege(n) sijn bewint hebben int voirs(creven) huys opden berch/
soe wa(n)neer willem oft sijn huysvr(ouwe) d(aer) niet en sijn en(de) als/
sij d(aer) come(n) oft e(n)nich van hen sal hij dat sculdich sijn te/
ruyme(n) It(em) de wynne sal sculdich sijn de huysinge voirs(creven)/
te houden(e) en(de) te repare(re)nne alst behoeft vand(er) ond(er)ster rijke/
len tott(er) platen benede(n) en(de) als willem dair e(n)nich ander/
werck doet maken soe sal de wynne d(aer) toe sculd(ich) sijn te/
halen(e) leem stroo teene(n) visselroden steene(n) en(de) dier gelijke stoffe/
d(aer) toe behoeven(de) It(em) de wynne sal sculd(ich) sijn totte(n) voirs(creven)/
huysinge(n) jairl(ijcx) te leve(re)n om opde huyse te v(er)decken(e) hondert/
walme(re)n It(em) de wynne sal sculd(ich) sijn sijne(n) t(er)mijn due(re)nde/
te houden(e) een cudde scapen en(de) allet stroo vanden voirs(creven)/
lande comen(de) te meste te beke(re)n int voirs(creven) hoff en(de) dat/
te vue(re)n opde selve lande alsoe wel opde verste/
als opde naiste slants meesten p(ro)fijte sond(er) e(n)nich stroo/
of mest te moege(n) v(er)coopen oft op ande(re) buyte lande/
te vue(re)n It(em) want de wynne voir dese pachtinge gheen/
borghe en stelt soe heeft hij toegeseecht en(de) gelooft den/
voirs(creven) willem(me) dat hij jairlijcx alst tcore(n) innegedaen/
en(de) ind(er) schue(re)n sal sijn he(m) geven en(de) laten sal den slotel/
vand(er) selv(er) schue(re)n op dat willem(me) gelieft en(de) vanden/
selve(n) coren(en) bij weten(e) van willem(me) niet meer doen dan hij/
behoeve(n) sal voir hem sijn familie en(de) beeste(n) En(de) alle dese/
vorweerde(n) (et)c(etera) coram liefkenrode thenis nove(m)br(is) vi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-03 by Claire Dejaeger