SAL7380, Act: R°37.4-R°38.1 (87 of 449)
Search Act
previous | next
Act R°37.4-R°38.1  
Act
Date: 1486-08-01
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-02 by Jef Willemsens
It(em) her lodewijck van oppendorp religieux des goidsh(uys) van/
sinte g(er)truden te loven(e) nu t(er) tijt pastoer d(er) kercken van otte(n)/
borch in p(rese)ntia heeft uutgegeve(n) ja(n)ne boegarts en(de) ja(n)ne/
heymans sijne(n) behuweden sone de thiende van otte(n)borch/
der p(er)soenscap voirs(creven) toebehoe(re)nde Te houden en(de) te hebben/
van sint jansmisse lestleden eene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lanck/
due(re)nde deen dand(er) sond(er) middel vervolgen(de) behoudelijck/
dat sij te vi jae(re)n sullen moege(n) sceyde(n) mair des sal de/
ghene die sceyden wilt den ande(re)n dat een jair te voe(re)n/
sculd(ich) sijn te cundigen en(de) opte seggen elcx jairs d(aer)en
//
bynnen om en(de) voe(r) de p(er)ceelen van greyne en(de) coren(e) h(ier) nae v(er)cleert/
Te weten(e) xxxvi mudde(n) rox love(n)scher mate(n) wel bereyt met/
wanne en(de) vede(re)n als vanden besten goede dat in des voirs(creven)/
p(er)soens schue(re) come(n) sal vand(er) voirs(creven) thienden It(em) xxxvi mudde(n)/
even(en) d(er) mate(n) voirs(creven) en(de) wel bereyt als voe(r) It(em) drie mudde(n)/
terwen clair goet en(de) ombeco(m)mert wel bereyt als voe(r) It(em)/
drie mudde ghersten clair goet en(de) ombeco(m)mert d(aer) eenyege/
lijck mede leve(re)n mach sond(er) wed(er)seggen van cleerd(er) gherste(n)/
It(em) noch een halst(er) gruend(er) erweten en(de) een halst(er) witter/
erwete(n) cleer goet sinte andriesmisse apostels te betalen(e)/
en(de) e(m)mer volbetailt te sijne ombegrepen te lichtmisse dair nae/
ende te loven(e) te leve(re)n in wat huyse den voirg(enoemden) p(er)soen/
believe(n) sal op des voirg(enoemts) p(er)soens solde(re) It(em) bove(n) desen sulle(n)/
de voirs(creven) thiendene(re)n jairlijcx sculd(ich) sijn den voirs(creven) p(er)soen/
oft den ghenen diet hem gelieve(n) sal te gheven drie hond(er)t/
schove stroos half roggen en(de) half even(en) vande(n) besten dat/
inde thiendeschue(re) come(n) sal en(de) desgelijcx drie mudde(n)/
caefs half rogghen en(de) half even(en) Met (con)dicien ende/
vorweerden dat de voirs(creven) thiendene(re)n gheen greyn v(er)ande(re)n/
noch vercoope(n) en selen sij en sullen tyerst den voirg(enoemden) p(er)soen/
geconte(n)teert en(de) betailt hebben vande(n) selve(n) grane dat sij/
hem betalen moete(n) te weten(e) t(er)we rogghe erweten gherste/
en(de) evene It(em) is (con)dicie en(de) vorweerde dat alsulken lant/
als den p(er)soen toebehoirt oft den goidsh(uys) van sinte g(er)trude(n)/
te loven(e) gelege(n) bynne(n) d(er) p(ro)chien van ottenborch thiende/
vrij is en(de) sijn sal It(em) moete(n) de voirs(creven) thiendene(re)n hue(r)/
coren tassen ind beyde de schue(re)n d(aer) men gewoenlijck inne/
heeft getast te weten(e) bynne(n) den bijvange des voirs(creven) p(er)soens/
opde (con)dicie dat de p(er)soen oft die p(er)soen yema(n)t die sijn/
lant hult sijn capellaen oft yema(n)t anders selen tassen op/
deen sijde vand(er) nuwer schue(re)n t(er) mynst(er) beco(m)merth(eit) en(de) dair/
dersschen en(de) huer stroo legghen It(em) sullen de voirs(creven) thiendene(re)n/
hebben den pertstal naist den koestalle behoudelijck dat/
de p(er)soen oft de ghene die int hoff woent sal moeghe(n)/
van in dien stal voede(re)n de coeye die inden naisten stal/
staen selen It(em) es vorweerde dat de voirs(creven) thiendene(re)n hebbe(n)/
sullen een deel vand(er) messien te weten(e) van opden stijl/
vanden peertstalle t(er) poirte(n) wert alsoe recht uut opt
//
ryoel vand(er) messien dat ten boeg(ar)de inne loopt op dinde vand(er)/
ouder schue(re)n It(em) es vorweerde oft de voirs(creven) thiendene(re)n niet/
toe en quamen van e(n)nighen voirg(eruerde) grane te leve(re)n dat sij/
den voirs(creven) p(er)soen coopen sullen alsoe goede(n) goet als tvorste/
jair totte(n)borch gewassen es en(de) te loven(e) te bringe(n) als voe(r)/
oft des p(er)soens moedt te hebben mair soe v(er)re alst innecome(n)/
es sulle(n) sij he(m) sculd(ich) sijn te betalen(e) vanden sijnen It(em) es/
vorweerde en(de) (con)dicie dat de voirs(creven) p(er)soen den voirs(creven) thiende/
ne(re)n moet leve(re)n en(de) doen hebben twee solders sond(er) hue(re)n cost/
om huer graen d(aer) op te leggen en(de) anders niet It(em) hebben/
de voirs(creven) thiendene(re)n gelooft den p(er)soen voirs(creven) [alle] tvoirs(creven)/
graen te leve(re)n als voe(r) v(er)haelt en(de) v(er)maent es al wairt oic/
soe dat bynne(n) huer(er) voirs(creven) jairschare(n) dond(er) blyxem hagel/
wint oft slach reghen oft and(er) tempeest uute(n) hemel/
van wate(re) oft van vie(re) gebuerde dat e(n)nige(n) grane/
soude moege(n) lette(n) en(de) sond(er) hem d(aer)aff e(m)mermeer/
te cortte(n) een molevat graens noch de weerde dair voe(r)/
It(em) hebben gelooft de voirs(creven) thiendene(re)n al wairt soe/
dat e(n)nige orloghe opstonde en(de) e(n)nich volck van/
wapen(en) te p(er)de te wagen(e) oft te voete bynne(n) huer(er)/
jairschare(n) tot otte(n)borch q(ua)me en(de) hen scade dede dispo/
(n)neerde beroefde oft uutvoed(er)de va(n)den voirs(creven) grane/
oft stroo dat sij dat ne(m)mermeer cortte(n) en selen van/
eene(n) molevate mair hem wel en(de) dueghdelijck betale(n)/
vande(n) voirs(creven) coren(en) sond(er) e(n)nich a(r)ret oft vout d(aer) inne/
te vynden te sueken voirt te stellen oft te allige(re)n die/
deser pachtinge(n) en(de) vorweerde(n) soude moege(n) (con)t(ra)rie(re)n oft/
letten mair En(de) alle dese vorweerde(n) (et)c(etera) cor(am) hoeve(n)/
tybe augusti p(ri)ma
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-08 by Agata Dierick