SAL7380, Act: R°38.2-R°39.1 (88 of 449)
Search Act
previous | next
Act R°38.2-R°39.1  
Act
Date: 1486-08-02
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-02 by Jef Willemsens
It(em) eene deylinge en(de) sceydinge geschiet en(de) gemaict sijnde/
tusschen pete(re)n en(de) goessen(e) vande(n) feyte al(ia)s vander voe(re)n gebrue/
de(re)n sone(n) wijlen goessens henr(icke) boegart m(ar)griete(n) vanden/
feyte sijnen wive sust(er) der voirs(creven) gebruede(re)n barthelmeeuse/
de vos den jonghen en(de) katlijnen vanden feyte sijne(n) wive/
sust(er) der voirs(creven) gebruede(re)n en(de) sust(er) voir hen en(de) barbelen vande(n)/
feyte huer(er) sust(er) absent sijnde die welke sij hier inne
//
gelooft hebben te vervangen opde goede chijse rinte(n) en(de) pachten/
hier nae bescreven hen gebleven en(de) verstorven van barbelen/
wijlen vand(er) voe(re)n al(ia)s vanden feyte huer(er) moeyen wed(uwe) was/
machiels wijlen de swertte(re) ende die hen som tegen derfgename/
des voirs(creven) wijlen machiels met loote aengedeylt wordden/
voir scepen(en) van loven(e) opden xv dach julii lestleden En(de)/
de selve goede chijse rinte(n) en(de) pachte(n) in vijff gelijcke deele(n)/
hier nae bescr(even) tusschen hen viven en(de) met gemeyne(n) (con)sente/
van hen viven gedeylt sijnde soe sijn elken van hen ge/
bleven en(de) gevallen mette(n) loote dat sij dair om openbairlijc/
voir ons scep(enen) van loven(e) naebescr(even) getogen hebben de/
goede chijse rinte(n) oft pachte(n) hier nae volgen(de) Ierst den/
voirs(creven) pete(re)n de twee r(inssche) gul(den) erflijck opde stadt van/
loven(e) It(em) i(½) capuyn erflic op seke(re) goede d(er) jouffr(ouwe) ysaacx/
gelegen te berthem It(em) iii st(uvers) erflic vander croone(n) erflijck/
opde ca(m)me anth(onijs) van tongerloe gelegen opten bollen/
borne It(em) en(de) noch x st(uvers) erflijck vande(n) l st(uvers) erflijck/
opde stadt van thienen It(em) den voirs(creven) goessen(e) de twee/
rinssche gulden(en) erflic vanden vi r(inssche) gul(den) erflic op ja(n)ne/
de vilte(re) en(de) sijn medepleg(er)s bebrieft met scepen(en) brieve(n)/
van loven(e) vand(er) daet xiiii[c] lxxiii m(ar)tii xviii It(em) noch/
deen helicht vanden bosschelken te velthem te weten die/
helicht int dweerse comen(de) metten ynde aende st(ra)te/
t(er) sijden wert te velthe(m) opde helicht vanden co(m)me(re)/
uuten geheelen bosschelken gaende It(em) noch de x stuvers/
erflijck vanden vijftich stuvers erflic opde stadt van thiene(n)/
It(em) der voirs(creven) margriete(n) vanden feyte sijn gevallen mette(n)/
loote als voe(r) twee r(inssche) gul(den) erflijck vanden vi opden/
voirs(creven) ja(n)ne de vilte(re) en(de) sijn medeplegers It(em) noch dand(er)/
helicht vanden voirs(creven) bosschelken te velthem te weten(e)/
die helicht int dweerse comen(de) metten ynde aen dlant/
ter sijden te berthem wert opde helicht vanden co(m)me(re)/
uute(n) geheelen bosschelken gaende Item en(de) noch x stuvers/
erflick vande(n) vijftich stuvers erflic opde stadt van/
thiene(n) Item der voirs(creven) barbelen bij loote bij hue(r) getoge(n)/
met (con)sente der voirs(creven) huer(er) brued(er)s susters en(de) swagers/
die ind(er) selver huer(er) brued(er)s susters en(de) swagers handen
//
bliven sullen tot dat zij behoirlijck en(de) den rechte genoech sijnde/
gerenu(n)cieert sal hebben sijn bleven ende gevallen ierst twee/
rinssche gulden(en) erflijck vanden vi r(inssche) gul(den) erflijck aenden/
voirs(creven) ja(n)ne de vilte(re) en(de) sijn medeplege(re)n It(em) noch vijff stuv(er)s/
erflijck vand(er) croone(n) erflijc opde voirs(creven) ca(m)me anthonijs va(n)/
tongerloo opden bollenborne gelegen It(em) noch x stuv(er)s/
erflijck vanden vijftich st(uvers) erflijck opde stadt van thiene(n)/
Item der voirs(creven) katlijne(n) sijn gevallen bij loote als voe(r)/
ierst td? mudde corens erfpachts op seke(re) eygen goede te/
berthem gelegen toebehoiren(de) ja(n)ne diericx woenen(de) opde biest/
It(em) noch xvi stuvers erflijck vand(er) voirs(creven) croone(n) erflijck/
opde voirs(creven) ca(m)me anthonijs va(n) tongerloo gelege(n) opden/
bollenborne It(em) en(de) noch x stuv(er)s erflijck vande(n) vijftich/
stuv(er)s erflijck opde voirs(creven) stadt van thiene(n) Hanc quoq(ue)/
et sat(isfacere) alt(er) alteri p(ro)ut cor(am) tybe thenis augusti secu(n)da
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-06 by Claire Dejaeger