SAL7380, Act: R°388.2-V°388.1 (783 of 904)
Search Act
previous | next
Act R°388.2-V°388.1  
Act
Date: 1487-05-07
LanguageNederlands

Transcription

2022-10-31 by Jef Willemsens
Allen den ghenen doen coent cont dat brued(er) willem van/
bruessele prioer en(de) brued(er) pet(er) maes p(ro)cu(r)ator des goidshuys van/
bethleem bij loven(e) inden name en(de) va(n) wege(n) desselfs goidsh(uys)/
dair brued(er) jacop van seve(n)berghe sone he(re)n henricx wijlen/
van seve(n)berghe ridders gep(ro)fessijt es en(de) sust(er) marie van se/
venberghe docht(er) des voirs(creven) wijlen he(re)n henricx en(de) sust(er) vande(n)/
voirs(creven) brued(er) jacoppe als moed(er) en(de) inde(n) name vande(n) cloeste(re)/
van pere inden lande van loen geconstitueert gesedt volcome(n)/
macht p(ro)cu(r)atie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) hebben he(re)n moyses van/
erpe prieste(re) willem(me) vand(er) dijlen ja(n)ne van lange(n)berghe/
wonen(de) te huesden en(de) elken van hen besundert Om te scutte(n)/
en(de) met rechte te defende(re)n en(de) te v(er)antweerde(n) voir wet/
va(n) huesde(n) oft eld(er) dair dat behoeve(n) mochte alsulken/
vorderinge en(de) v(er)volch van rechte alse een geheete(n) jan van/
tonghe(re)n inden name en(de) als p(ro)cur(eur) van he(re)n arnts docht(ere) va(n)/
hoeren gedaen heeft oft in meyni(n)gen es alnoch te doen(e) op/
seke(re) rinte(n) die de voirs(creven) twee goidsh(uyse) van wege(n) der/
voirs(creven) ii p(er)sone(n) ald(air) gep(ro)fessijt liggen(de) hebben en(de) heffen(de) sijn/
inden banne(n) van haesbeen en(de) oic inde(n) landen va(n) huesden/
oft elswair oft opde ond(er)pande van dien in p(re)judice/
vande(n) voirs(creven) hue(re)n rinte(n) En(de) voirts die saken en(de) alle/
questien en(de) geschille(n) dair uut rijsen(de) en(de) voirt alle ande(re)/
hue(re) saken questien en(de) geschillen die sij and(er)ssins uutstaen(de)/
oft te doen hebben oft naemails sulle(n) moege(n) hebben in/
aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stat te wat plaetse(n) oft oick/
voir wat gerichte gheestelijc oft weerlijc buyte(n) oft/
bynne(n) lants dat zij te v(er)volge(n) te vorde(re)n te beleyden/
te (con)teste(re)n te decline(re)n texcipie(re)n te reconvenie(re)n te be/
scudde(n) Alle gescrifte(n) en(de) libellen ov(er) te geve(n) en(de) te neme(n)/
te replice(re)n te duplice(re)n alsoe wel int p(ri)ncipael als/
int accessoir alsoe dicwijle en(de) menichwerve(n) als dat beho(r)en
//
en(de) behoeve(n) sal Alle getuygenissen ind(er) saken te leyden d(er) wed(er)p(ar)tie(n)/
getuyge(n) te sien swe(r)en die te batte(re)n hue(r) depositien te wed(er)/
leggen alsoe dicwijle (et)c(etera) Die sake voirs(creven) beyde generael/
en(de) speciael te bedinge(n) te wynne(n) te verliese(n) de vo(n)nissen/
van dien beyde int(er)locutoire en(de) diffinitive te eyssche(n) ende/
te verwachte(n) tgewijsde te voldoene dexecutie en(de) vol/
doeni(n)ge va(n) dien te v(er)volge(n) en(de) te nemen(e) Componen(di)/
q(ui)tan(di) et quitan(ciam) dandi Cu(m) p(otes)tate substitue(n)di p(ro) quol(ibe)t eoru(n)d(em)/
p(ro)cu(r)atoru(m) unu(m) vel plu(r)es Et q(uod) un(us) eoru(m) inceperit (et)c(etera)/
cete(r)aq(ue) Promitt(entes) renu(n)c(iantes) rat(um) salvo iusto calculo/
cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2021-05-11 by kristiaan magnus