SAL7380, Act: R°44.3-V°44.1 (98 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°44.3-V°44.1  
Act
Date: 1486-08-07
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-23 by Jef Willemsens
It(em) joh(ann)es vand(er) hoffstadt sone wijlen jans in p(rese)ntia heeft gekint/
en(de) gelijdt tot behoef va(n) jouffr(ouwe) heylwige(n) van halle wed(uwe) florijs/
wijlen va(n) goethuysen en(de) d(aer) nae wed(uwe) meest(er) reyniers wilen/
van ertrijke en(de) d(aer) nae wed(uwe) van janne den greve hue(re)n derde(n)/
en(de) lesten man dat hij volcomelic en(de) v(er)nuecht en(de) voldaen es/
van allen alsulken vo(n)nissen en(de) t(er)mi(n)acien alse in voirleden(en) tijden/
zoe bijden scepen(en) van loven(e) bijden raide vand(er) stadt d(aer) nae
//
int stuck van refor(ma)tien oft appellatien bijde(n) voirs(creven) ja(n)ne de greve/
betogen bij en(de) voir den raid m(ijns) gened(ichs) he(re)n tshertoge(n) van brab(ant)/
gewesen en(de) get(er)mineert sijn tussche(n) den selve(n) vand(er) hoffstadt t(er)/
eende(r) en(de) den voirs(creven) wijlen den greve t(er) ander(er) sijden aengaen(de)/
den hond(er)t clinckarts eens die de voirs(creven) wijlen florijs va(n) goet/
huysen gelooft hadde voir scepen(en) van loven(e) lambrechte wijlen/
van wynghe d(aer)aff [de] selve vand(er) hoffstadt soe bij transporte soe/
anders dactie hadde Heeft voirt gekint dat hij insgelijcx vol/
comel(ic) v(er)nuecht es van allen costen va(n) rechte en(de) ande(re) die/
soe voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) voirs(creven) voe(r) den raide vand(er)/
stadt soe voir den raide m(ijns) gened(ichs) hee(re)n int stuck vand(er)/
voirs(creven) appellatien oft refor(ma)tien geschiet en(de) gedaen moege(n) sijn/
hoedanich die sijn Scelden(de) van allen dien en(de) des dien e(n)nich/
sins aencleeft volcomel(ic) q(ui)te den voirs(creven) wijlen flor(ijs) zijn/
wed(uwe) den voirs(creven) wijlen ja(n)ne de greve en(de) huer(er) ald(er) erf/
gename(n) en(de) goede Promitt(ens) null(atenus) alloq(ui) renu(n)c(ians) sed war(ans)/
erga quoscu(m)q(ue) Ende heeft voirt gekint de selve vand(er) hofstadt/
gehave(n) te hebben met (con)se(n)te melijs van goethuysen als p(ro)cur(eur)/
der voir(screven) wed(uwe) uut hande(n) vand(er) wet alh(ier) alsulken xvi r(inssche) g(ulden)/
alse de selve melijs ond(er) scep(enen) sette ja(nua)[rii] xxiiii lestleden bove(n)/
tvoldoen vand(er) p(ri)ncipaeld(er) scult voirs(creven) en(de) den coste(n) alh(ier) d(aer)/
o(m)me inde(n) voirs(creven) gedinge gebuert En(de) heeft gelooft mits dien/
renu(n)c(iatien) acht(er)volgen(de) den middelen va(n) e(n)nigen hue(re)n vrinde(n) dat/
hij tot sijne(n) laste neme(n) sal alle alsulke coste(n) en(de) laste(n) alse/
ind(er) voirs(creven) saken va(n) appellatie(n) oft refor(ma)tie(n) gebuert sijn tot/
bruess(el) inde(n) voirs(creven) raide mitgad(er)s den costen alh(ier) te loven(e)/
gebuert int ov(er)scrive(n) en(de) ov(er)bue(re)n vande(n) p(ro)cesse en(de) des allen/
dien aencleeft en(de) d(er) voirs(creven) wed(uwe) ja(n)ne wijlen den greve/
hue(re)n man en(de) allen ande(re)n dien dat aencleeft d(aer)aff allessins/
quijt los en(de) ongelast houde(n) en(de) insgelix vande(n) pene(n) die/
men hen uut saken vand(er) voirs(creven) appellatie(n) oft refor(ma)tie(n) soude/
moege(n) eyssche(n) soe v(er)re die ten deele des voirs(creven) vand(er) hoffstadt/
soude(n) moege(n) come(n) en(de) niet voirde(r) cor(am) hoeve(n) tybe aug(usti) vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-08 by Agata Dierick