SAL7380, Act: R°47.1-V°47.1 (104 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°47.1-V°47.1  
Act
Date: 1486-08-09
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-27 by Jef Willemsens
Vand(er) q(ue)stien geport voe(r) den raide vand(er) stadt tusschen joha(n)nese beke/
die alh(ier) hadde doen bescriven de bedesett(er)s van houd(er)t t(er) eende(r) sijden/
en(de) ja(n)ne reers henricke cole bedesetters en(de) meer ande(re) goede ma(n)nen/
inden name vande(n) dorpe van houdert t(er) ande(re) om d(er) beden wille/
die sij den selve(n) joha(n)nese eyschte(n) vanden rinte(n) die om d(er) orlogen/
wille opv(er)staen t(er) stont nae de doot des bisscoppen va(n) luydick/
salig(er) gedachte(n) gefineert waeren bijd(er) stat van loven(e) ten laste/
vanden lande gedragen(de) de selve rinte ten laste vanden dorpe/
voirs(creven) xiiii rinssche gulden(en) half erflijck en(de) half lijftochten/
Te voirde(r) want soe de voirs(creven) bedesett(er)s te kynnen gaven de/
selve beke ten tijde vande(n) selve(n) fina(n)cien en(de) dat meer was ten/
tijde den dorpe de voirs(creven) quote van xiiii r(inssche) gul(den) ov(er)bracht/
was buycvast sadt en(de) woenachtich was inden voirs(creven) dorpe/
ende was alsoe mits dien sculdich te contribue(re)n met ende/
gelijck hen soe sij sustin(er)den Voirts o(m)me seke(re) gratuiteyt den/
hee(re) van zichen(en) gedaen bij gemeyne(n) ov(er)drage ind(er) kercken/
gepubliceert van xx rinssche gulden(en) voir sdorpe portie om/
dbescudden vanden selven en(de) d(aer)enboven noch om vie(re) oft/
vive div(er)se beden d(aer) inne de selve joh(ann)es soe sij meynde(n) sculd(ich)/
was te (con)t(ri)bue(re)n gelijck den ingeseten(en) ald(aer) Gemerct al mocht/
hij te loven(e) te voe(re)n ende zed(er) kersmisse lestleden eensdeels/
woenachtich sijn geweest soe soude men nochtan bevi(n)den/
ter wair(heit) dat hij dair sijn bewint en(de) bedrijff met sijnen/
knape(n) ende peerden werken(de) gehadt hadde en(de) d(er) gemeynte(n)/
gebruyct soe hij te voe(re)n gedaen hadde Bij desen reden(en)/
sustin(er)den sij dat beke tonrechte geimpetreert hadde der/
stadt brieve(n) tegen hen ende doen ontslaen en(de) scutte(n) tver/
volch op sijn goede en(de) sijnen wynne gedaen die die/
bove(n) trastame(n)t aenveert hadde gedaen Dair tegen de voirs(creven)/
beke de c(ontra)rie sustine(re)nde seyde dat hij niet geweygert/
en hadde te betalen(e) de bede vanden v(er)cochte(n) rinte(n) voirs(creven)/
gelijck eene(n) ingeseten(en) van deser stadt van sijnen goeden/
alleene ond(er) houdert gelegen mair hadden hem gestelt/
t(er) beden va(n) sijnen ande(re)n goeden elswair gelegen gelijck/
oft hij dair noch woenachtich wae(re) des alsoe niet en/
behoirde Insgelijcx vand(er) gratuiteyt alleene vande(n) goeden/
hem toebehoiren(de) te houdert gelegen en(de) aengaen(de) den ande(re)n/
beden p(rese)nteerde hij soe v(er)re die geconsenteert wae(re)n voir
//
ende eer hij te loven(e) quam woenen te contribue(re)n met hen nae/
advena(n)t van sijnen goeden te houdert gelegen ende zeder/
sijnen vertrecke aldair als eene(n) ingeseten(en) vand(er) stadt ende/
hadden hem de selve bedesetters soe zie(re) verlast sijn ande(re) goede/
elswair gelegen dair ond(er) trecken(de) dat hij tdorp hadde moete(n)/
laten en(de) bij seke(re)n t(er)mi(n)acien van des(er) stadt staen(de) ger(e)gistreert/
inde middel came(re) vand(er) daet febr(uarii) iii lestleden die hij exhibeerde/
was bevonden dat zij sijn ande(re) goede ond(er) huer (con)t(ri)butie niet/
en behoirden te trecken(e) met meer woirden bij hen gealligeert na/
melijck dat sijn bewint niet lang(er) geduert en hadde dan/
tot halfmeert lestleden ende van dier tijt voirt hadde hij/
dair eenen wynne gehadt Es getermineert bijden raide/
vander stadt blivende bijde voirt(er)mi(n)acien dat de voirs(creven)/
beke gestaen sal van sijnen goeden alleen te houdert gelege(n)/
bede ald(aer) te betalen(e) tot halfmeerte lestleden gelijck eenen/
ingeseten(en) vande dorpe ende van halfmeerte voirts vanden/
selven goeden aldair gelegen gelijck eenen ingeseten(en) vand(er)/
stadt Ende aengaende den gefineerden rinte(n) sal hij gehouden/
sijn tot houdert alleene van sijnen goeden aldair gelegen/
bede te betalen(e) ende bliven betalende gelijck eene(n) inge/
seten(en) vanden dorpe Actu(m) in consilio opidi augusti/
ix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-06 by Claire Dejaeger