SAL7380, Act: R°53.1-R°59.1 (112 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°53.1-R°59.1  
Act
Date: 1486-08-16
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-13 by Jef Willemsens
Opt versueck dat pet(er) van dormale inden name en(de)/
als p(ro)cur(eur) vande(n) goidshuyse van shertoge(n)dale heeft doen/
doen voe(r) den raide vand(er) stadt o(m)me over te hebben(e) tot/
desselfs goidsh(uys) behoef alle alsulken brieve gescrifte(n) ende/
munime(n)ten alse alh(ier) ond(er) de wet tande(re)n tijden gebracht/
sijn geweest bijder jouffr(ouwe) spechts in een groot en(de) in een/
cleyn coffer liggen(de) aengaende den goede(n) en(de) rinte(n) wout(er)s/
wijlen colve Te voirde(r) wa(n)t men in menighe(n) jae(re)n xx/
xxv oft meer van hem niet v(er)nome(n) en hadde en(de) men/
anders niet en wiste hij en was ov(er)lang aflivich wordde(n)/
Te voirde(r) oic wa(n)t jan van ghint den welken tselve/
goidsh(uys) dair van als weduwe(r) van wijlen jouffr(ouwe)/
m(ar)gr(ieten) colfs sust(er) als sij leefde des voirs(creven) wijlen wout(er)s/
vande(n) selve(n) goede(n) ond(er) desselfs cloesters segel gevesticht/
hadde sijn leefdage lanck xxv rinssche gul(den) tsjaers/
en(de) d(aer) mede en(de) mits seke(re)n ande(re)n tractate(n) tusschen den selve(n)/
ja(n)ne t(er) eende(r) en(de) den selve(n) pete(re)n inden name vande(n) voirs(creven)/
goidsh(uys) t(er) ande(re) geschiet voir scepen(en) van loven(e) septe(m)br(is) xi/
a(n)no lxxxiiii hadde de selve jan van ghindt sijn tocht/
die hij als weduwe(r) en(de) lancste leven(de) voirs(creven) hadde inde/
selve goede en(de) rinte(n) opgedragen en(de) dair inne gegoedt/
den selve(n) pete(re)n tot sgoidsh(uys) behoef Ende want dan de/
selve jan van ghindt nu oic aflivich was wordden/
en(de) sust(er) joha(n)ne colfs docht(er) wettige joes wijlen colve/
die brued(er) was van wijlen den voirs(creven) woute(re)n en(de) jouffr(ouwe)/
m(ar)griete(n) die nu inden voirs(creven) goidsh(uys) gep(ro)fessijt es gerecht/
naist oir en(de) erfgename wae(re) vanden voirs(creven) goeden en(de)/
rinte(n) en(de) was ten tijde als de voirscr(even) jouffr(ouwe) m(ar)griete/
hue(re) moeye aflivich wert en(de) als de p(ro)p(ri)eteyt op hue(r)/
verscheen alnoch buyte(n) der voirs(creven) professien soe hoirde alsnu/
de actie vande(n) selve(n) brieve(n) toe den voirs(reven) goidsh(uys) en(de)/
nyema(n)de anders soe de voirs(creven) pet(er) dat dede p(ro)pone(re)n/
om totte(n) voirs(creven) brieve(n) te comen(e) Nyet te myn om eene(n)/
yegelijken d(aer)aff genoech te doen(e) die dair inne soude(n)/
moege(n) bevonde(n) wordden gericht te sijne hij dede p(rese)nte(re)n/
inde(n) name vande(n) selve(n) goidshuyse die taenveerden(e)
//
ond(er) behoirlijken solar(is) inve(n)tar(is) en(de) dair voe(r) goede cautie en(de)/
borchtocht te stellen(e) oft dair yema(n)t q(ua)me die recht d(aer)/
toe hadde dair aff te rechte inne te stane tege(n) eene(n)ye/
gelijken en(de) die wed(er)om ten rechte te bringen(e) ongecancelleert/
Es geappointeert en(de) geconsenteert bijden raide vander/
stadt eve(n)verre tvoirs(creven) goidshuys de voirs(creven) cautie ende/
borchtocht den rechte genoech sijnde d(aer) voe(r) stelt dat men/
dan den voirs(creven) pete(re)n inden name vanden selve(n) goidsh(uys)/
de voirs(creven) brieve sal laten volgen In consilio opidi aug(usti)/
xvi/
Hier nae volcht den inve(n)tar(is) vande(n)/
voirs(creven) brieve(n) en(de) bevonde(n) int g(r)[o](o)t coffe(r)/
Ierst eene(n) scepen(en) brief va(n) loven(e) van seke(re)n erfvorweerde(n)/
en(de) consente(n) henricke colve geconse(n)teert ae bij ja(n)ne voelken/
aengaen(de) den huyse(n) gelege(n) inde cortst(ra)te tussche(n) thuys geh(eten)/
den meerte(n) [dmolenyser] en(de) thuys geh(eten) den nachtegalen beghinnen(de)/
Condt zij allen lieden dat jan voelken tennepotghiete(r) (et)c(etera)/
vand(er) daet xiiii[c] xiii augusti xix/
It(em) noch eene(n) gelijken brief va(n) woirde te woirde en(de) vand(er) selv(er) daet/
It(em) noch eene(n) scep(enen) br(ief) van loven(e) van eene(n) conse(n)te den/
voirs(creven) henr(icke) gedaen bijde(n) voirs(creven) ja(n)ne aengaen(de) eene(n) haeysele/
gemaict in jans huys gelege(n) beyde derve(n) inde cortst(ra)te/
tussche(n) de selve reeng(enoten) beg(in)nen(de) als voe(r) vand(er) daet/
a(n)ni xiiii[c] xiii xxv febr(uarii) d(aer) aen gehecht es een papie(re)n/
memorie beg(in)nen(de) ald(us) Tvo(n)nisse va(n) henr(icke) colve (et)c(etera)/
was gewijst xiii dage in dece(m)bri a(nn)[o] int jair ons he(re)n/
m xiii iiii[c] xiiii/
It(em) eene(n) scep(enen) br(ief) va(n) loven(e) vand(er) helicht va(n)den huyse geh(eten)/
meerte gelege(n) inde cortstrate d(aer) inne henrick colve ge/
goedt wert bij symoen(e) vande(n) opstalle vand(er) daet/
xiiii[c] xix sept(embris) qui(n)ta q(ua)rta/
It(em) i scep(enen) br(ief) van loven(e) van ii mudde(n) rox erfl(ic) d(aer)op/
barth(elmeeus) va(n) vosh(em) becke(r) genome(n) hadde van henr(icke) colve de/
huyse mette(n) hove(n) en(de) hue(re)n toebeh(oirten) gelege(n) inde heylighegheest/
strate (et)c(etera) vand(er) daet xiiii[c] xix febr(uarii) xvi
//
It(em) een guedinge uute(n) beleyde van huyse en(de) hove mette(n)/
gebruycke va(n) i borre(n)putte (et)c(etera) d(aer) inne gegoedt es henr(ick)/
colve tst gelege(n) inde voirs(creven) heyl(ighe)gheestst(ra)te tselve beleyt/
vand(er) daet xiiii[c] xv febr(uarii) v en(de) de guedinge en(de) satis/
factie d(aer)aen gea(n)nexeert vand(er) daet xiiii[c] xvi julii xxviii/
It(em) eene gued(inge) uute(n) beleyde van i huyse en(de) hove inde/
heyligheest(ra)te gelege(n) d(aer) inne henr(ick) colve bij ja(n)ne lesens/
als geleyt gegoedt wert dbeleyt vand(er) daet xiiii[c] xix/
ap(ri)lis quarta en(de) de gued(inge) vand(er) daet xiiii[c] xx octobr(is) x/
It(em) een uutdage(n) ond(er) vi scepen(en) segele(n) va(n) loven(e) vand(er)/
helicht van eene(n) huyse inde parijst(ra)te gelege(n) vand(er) daet/
xiiii[c] xx feria qui(n)ta p(ost) festu(m) passche/
It(em) i scep(enen) brief va(n) loven(e) vand(er) daet xiiii[c] xx octobr(is)/
qui(n)ta me(n)tie maken(de) dat steven van ekelhove(n) en(de) lijsbeth/
mey sijn huysvr(ouwe) uutgegeve(n) hebbe(n) arnde tiechele(n) briede(r)/
thuys geh(eten) den wijng(ar)t gelege(n) opde g(r)[o]te merct op vi/
croone(n) (et)c(etera)/
It(em) ii gued(ingen) gedaen symoen(e) colve van xxix roede(n) wijng(ar)ts/
geleg(en) opde calchove(n) st(ra)te ge bij ph(ilips)e va(n) heym(er)seem [en(de) ph(ilips)e sijne(n) sone] deene/
vand(er) daet xiii[c] xcvi febr(uarii) x en(de) dande(re) vand(er) daet/
xiii[c] oct(obris) ulti(m)a/
It(em) eene(n) brief va(n) wairscape gedaen symoene colve bijde(n)/
voirs(creven) ph(ilips)e en(de) sijne(n) sone vande(n) voirs(creven) wijng(ar)de voir/
scep(enen) va(n) loven(e) vand(er) daet xiii[c] xcvi febr(uarii) x/
It(em) een q(ui)tan(cie) va(n) eene(n) beleyde bastijns vande(n) steene en(de)/
jans de wijse gedaen opde(n) voirs(creven) wijng(ar)t en(de) een half/
dach(mael) lants dwelc voir dwairscap voirs(creven) steet vand(er)/
voirs(creven) daet/
It(em) een gelofte besegelt met segele(n) d(er) scep(enen) va(n) loven(e) van/
xxii[m] duyse(n)t kareele die henr(ick) de putte(re) en(de) lambrecht/
de putte(re) sijn borghe geloofde(n) te leve(re)n henr(icke) colve vorste(r)/
vand(er) daet xiiii[c] xli xix junii/
It(em) i scep(enen) br(ief) va(n) loven(e) van ii came(re)n neve(n) een en(de) i vierdele/
wijng(ar)ts inde(n) borre(n)wech gelege(n) d(aer) inne jan va(n) bierbeke/
ty(n)nepotghiete(r) gegoedt wert bij ja(n)ne va(n) bollenborne/
va(n) kessele vand(er) daet xiii[c] xci m(ar)tii xx
//
It(em) i scep(enen) br(ief) va(n) loven(e) d(aer) mede jan zwertveghe(re) en(de) jouffr(ouwe)/
prude(n)tie sijn huysvr(ouwe) jouffr(ouwe) yde wed(uwe) vranx wijlen/
eveloghe en(de) vranck eveloege huer sone uutgave(n) reyne(re)n/
bullens briede(r) en(de) ermgarde(n) sijnd(er) huysvr(ouwe) [thuys geh(eten)] thalfhuys mett(er)/
ca(m)men (et)c(etera) inde steenst(ra)te gelege(n) naist den creefte vand(er) daet/
xiii[c] lxxviii dece(m)br(is) xxi/
It(em) een vidim(us) gemaict voe(r) den voirs(creven) reyne(re)n bullens/
vande(n) uutdagen(en) en(de) gued(ingen) d(aer) mede de voirs(creven) jan zwert/
veghe(re) en(de) sijn adhe(re)nte(n) q(ua)me(n) totte(n) voirs(creven) goede(n) tselve vidi(mus)/
vand(er) daet xiii[c] lxxviii febr(uarii) xv/
It(em) trecepit d(aer) mede reyne(re) bullens en(de) sijn huysvr(ouwe) bekinde(n)/
genome(n) te hebben(e) de voirs(creven) goede vande(n) voirs(creven) p(er)sone(n)/
die he(n) die uutgegeve(n) hadde(n) vand(er) voirs(creven) daet xiii[c]/
lxxviii dece(m)br(is) xxi/
It(em) een uutdagen [d(er) scep(enen) va(n) loven(e)] mett(er) gued(inge) d(aer) aen gehecht van eend(er) hofstadt/
gelege(n) inde(n) bornewech dwelc jan weegbroet dede uutdage(n) (et)c(etera)/
tselve uutdage(n) vand(er) daet xiii[c] xcv m(ar)tii xxii en(de) de/
gued(inge) xiii[c] xcv m(ar)tii xxiii/
It(em) i gued(inge) uute(n) beleyde mett(er) satisfactie(n) en(de) wairscape/
va(n) eene(n) huyse reyn jans voelken gelege(n) inde cortst(ra)te/
naist den mole(n)yser en(de) van eene(n) stucke wijng(ar)ts gelege(n)/
inde werft opde(n) hoeck vande(n) borneweghe d(aer) inne henrick/
bij henr(icke) boydens va(n) mechle(n) als geleyt gegoedt wert/
tselve beleyt vand(er) daet xiiii[c] xii ja(nua)[rii] iii en(de) de gued(inge)/
mett(er) satisfactien vand(er) daet xiiii[c] xvi oct(obris) xxii/
It(em) een recepit vande(n) huyse geh(eten) meerte inde cortst(ra)te/
dwelc lod(ewijck) vande(n) meersberge en(de) symon vande(n) opstalle/
bekinde(n) genome(n) te hebben(e) va(n) henr(icke) colve op een half/
croone en(de) ix pl(a)c(ken) vand(er) daet xiiii[c] xvi dece(m)bris p(ri)ma/
It(em) een beleyt vand(er) daet xiiii[c] xliii ap(ri)lis xxv vide(licet)/
feria q(ua)rta p(ost) festu(m) passche me(n)tie maken(de) hoe henr(ick) colve/
vorste(r) geleyt es totte(n) goede(n) stas m(er)tens (et)c(etera)/
It(em) i gued(inge) va(n) i cap(uyn) erfl(ic) op i(½) vierdel wijngarts/
opde(n) cloeckart gelege(n) d(aer) inne henr(ick) cloec colve bij stasse/
geh(eten) le caucheur gegoedt wert vand(er) daet xiiii[c] xxxix/
febr(uarii) ulti(m)a/
It(em) 1 gued(inge) uute(n) beleyde sond(er) satisfactie vand(er) helicht
//
vande(n) huyse henr(ix) de molne(re) va(n) frindeys gelege(n) inde parijst(ra)te/
opde(n) hoeck vande(r) croeghe d(aer) inne jan van he(re)nt gegoedt/
es bij he(re)n willem(me) de bonte als geleyt dbeleyt vand(er) daet/
xiiii[c] ii julii iii en(de) de gued(inge) vand(er) daet xiiii[c] ix febr(uarii)/
xiii/
It(em) i beleyt vand(er) daet xiiii[c] xli octobr(is) xix me(n)tie/
maken(de) hoe henrick colve geleyt es totte(n) goede(n) jans/
steckarts molders/
It(em) i scep(enen) br(ief) va(n) loven(e) ond(er) vi scep(enen) segele(n) d(aer) mede henr(ick)/
colve v(er)ghichte xiiii octobr(is) a(nn)[o] xiiii[c] xli ja(n)ne steckart/
molde(re) op iiii[c] rijders vand(er) daet xiiii[c] xli octobr(is) xvi/
It(em) i q(ui)tan(cie) d(aer) mede goirdt roelofs natuerlijc q(ui)tscout sijn/
beleyt op v vierdel lants gelege(n) buyte(n) s(in)[te] machiels poirte/
opde hove soe v(er)re dat hind(er)lick mocht wesen den pet(er) erfl(ic)/
die henr(ick) colve opde voirs(creven) goede v(er)crege(n) hadde vand(er)/
daet xiiii[c] xliii me(n)s(is) dece(m)br(is) xix/
It(em) i gued(inge) uute(n) beleyde wout(er)s va(n) q(ua)derebbe va(n) seke(re)n/
p(er)ceele(n) va(n) goede(n) tarschot gelege(n) d(aer) inne jan va(n) hoeye/
gegoedt wert dbeleyt vand(er) daet xiiii[c] xli dece(m)br(is) xi/
en(de) de gued(inge) vand(er) daet xiiii[c] xli ja(nua)[rii] xix/
It(em) een (con)tulit uute(n) selve(n) beleyde vande(n) selve(n) goede(n) d(aer)/
die d(aer) mede bij ja(n)ne va(n) hoeye uutgeg(even) werde(n) henr(icke)/
colve op acht pet(er)s erfl(ic) te betalen(e) ja(n)ne va(n) maerbeke geh(eten)/
gielijs wissele(re) met eene(n) brieve d(aer) aen gea(n)nexeert van/
satisfactie(n) en(de) wairscape bij ja(n)ne va(n) maerbeke gedaen vand(er)/
daet beyde de br(ieve) xiiii[c] xli januarii xix/
It(em) trecepit vande(n) vande(n) goede(n) en(de) rinte(n) vand(er) selv(er) daet/
It(em) i gued(inge) uute(n) beleyde jans dregghe va(n) seke(re)n p(er)ceele(n)/
va(n) goede(n) bij arschot gelege(n) d(aer) inne gegoedt wert jan/
juede mett(er) satisfactien en(de) wairscape dbeleyt vand(er)/
daet xiiii[c] xxxvii ap(ri)lis xvii en(de) de gued(inge) mett(er)/
sat(is)factien vand(er) selv(er) daet/
It(em) 1 gued(inge) vanden huyse en(de) hove geleg(en) inde bancst(ra)te/
d(aer) inne gegoedt wert henrick va(n) rethy creme(r) bij meeste(r)/
arnde jac cyrurgijn vand(er) daet xiiii[c] xiiii octobr(is) xii/
It(em) i gued(inge) vande(n) selve(n) goede(n) d(aer) mede de voirs(creven) henr(ick) voirt/
goedde inde selve goede henr(icke) colve vand(er) daet xiiii[c] xiiii/
ja(nua)[rii] ult(ima)/

//
It(em) ii gued(ingen) va(n) eene(n) huyse inde parijst(ra)te opde(n) hoeck vande(n)/
croeghe gelege(n) d(aer) inne mett(er) yerst(er) vand(er) daet xiiii[c] ix/
febr(uarii) xxii gegoedt wert jan beke de jonghe becke(r) en(de)/
mett(er) ander(er) vand(er) daet xiiii[c] xi nove(m)br(is) vi jan van/
braba(n)t/
It(em) i scultbr(ief) va(n) l l(i)b(ra) gr(oten) tornoise(n) bekint bij [he(re)n] diericke va(n)/
erpe prieste(re) vand(er) daet xiiii[c] ix ja(nua)[rii] xiii/
It(em) i gued(inge) vand(er) helicht van eend(er) hofstadt en(de) van xiii/
roeden wijng(ar)ts gelege(n) inde(n) bornewech d(aer) inne gegoedt/
w(er)t bij willem(me) vos arnt makart vand(er) daet xiii[c]/
lxxvi junii vi/
It(em) i gued(inge) d(aer) mede goessen vande(n) poele belaste iii/
porceele(n) wijng(ar)ts op met ii amen wijns erfl(ic) aen henr(icke)/
colve vand(er) daet xiiii[c] xl junii xx/
It(em) i br(ief) van xx s(cellingen) lijfpen(sie) ten live jans vorste(re) op huys/
en(de) hof met sijne(n) toebeh(oirten) gelege(n) inde(n) wyerinck te betalen(e)/
soe langhe de belastersse leve(n) soude vand(er) daet xiii[c] xlviii/
junii vi/
It(em) i q(ui)tan(cie) gedaen henr(icke) colve bij [ja(n)ne en(de)] mathijse mychiels ge/
bruede(re)n vand(er) daet xiiii[c] xliiii xxv maii/
It(em) i brief d(er) scep(enen) va(n) wiltsele va(n) v vierdel eeusels en(de) (½)/
dach(mael) beemts helichtwi(n)neghe die v(er)bonde(n) wordde(n) voir i m(ud)[de]/
rox erfl(ic) die la(m)brecht de putte(re) d(aer) op v(er)creech beghi(n)nen(de) Cont/
sij allen liede(n) dat jan va(n) e(re)nboghem (et)c(etera) vand(er) daet xiiii[c]/
xxvi diei s(an)c(t)e g(er)trud(is) in m(ar)tio/
It(em) i beleytbrief wout(er)s uute(n) lyemi(n)ghen tott(er) helicht vande(n)/
huyse en(de) hove met sijne(n) toebehoirte(n) gelege(n) opde veem(er)ct/
vand(er) daet xiiii[c] xvii junii secu(n)da/
It(em) i gued(inge) uute(n) beleyde vand(er) daet xiii[c] lxiiii aug(usti)/
penult(ima) van i huyse gelege(n) opde veem(er)ct d(aer) inne gheert/
vand(er) lynde(n) gegoedt w(er)t bij woute(re)n smet als geleyt/
It(em) i scultbrief vand(er) daet xiii[c] lxxxv ap(ri)lis xvi bekint/
bij symoen(e) colve van ii[c] pet(er)s die met eene(n) t(ra)nsfixe/
d(aer) doe(r) gesteken vand(er) daet xiiii[c]xii aug(usti) xxvi/
ov(er)geg(even) wert henricke colve/
It(em) i scep(enen) br(ief) va(n) wiltsele va(n) i mudde rox erflic d(aer)/
henrick colve inne gegoedt w(er)t bij la(m)brechte de putte(re)/
en(de) ja(n)ne sijne(n) sone beghi(n)nen(de) Cont zij alle(n) liede(n) vand(er) daet/
xiiii[c] xlii xx april(is)
//
It(em) i scultbrief bekint bij vrancken capelle en(de) gelooft katlijne(n)/
wed(uwe) m(ar)tens wilen decke(re) va(n) xvi pet(er)s te iii t(er)mijnen te betalen(e)/
vand(er) daet maii ix xiiii[c] xxxviii/
It(em) i scultbrief va(n) xxx rijders bekint bij ja(n)ne va(n) bierbeke/
henricke colve vand(er) daet xiiii[c] xxxix m(ar)tii xviii/
It(em) i gelufte gedaen wille(m)me vand(er) hagen bij roelove criecsteen/
va(n) vi r(inssche) gul(den) eens vand(er) daet xiiii[c] x maii xvi die met/
i t(ra)nsfixe bij yden wed(uwe) der v des voirs(creven) wille(m)s ov(er)geg(even) w(er)t/
jacope va(n) velthe(m) tot behoef henr(ix) colve febr(uarii) xiii xiiii[c] xxvi/
It(em) i scepen(en) brief va(n) bierbeke van eend(er) woeni(n)ge(n) en(de) twee/
hove(n) die jan kegel belaste met ii mudde(n) rox lijfpen(sie)/
vand(er) daet xiii[c] lxxxi febr(uarii) xxiii/
It(em) i (con)tulit d(aer) mede symoen(e) colve uutgegeve(n) wert een/
hofstadt gelege(n) opde veem(er)ct tussche(n) den salm (et)c(etera) op xvii/
d(enieren) en(de) ii cap(uynen) vand(er) daet xiii[c] lxxxv junii xix/
It(em) i (con)tulit vand(er) helicht vande(n) huyse geh(eten) halfhuys gelege(n)/
inde steenst(ra)te uutgegeve(n) symoen(e) colve bij alijten docht(er) reyneers/
wijlen bollens vand(er) daet xiii[c] lxxxviii dece(m)br(is) xviii/
It(em) i afg aflegge(n) vand(er) selv(er) daet gedaen bijd(er) selv(er) alijte(n) va(n)/
ix l(i)b(ra) d(aer) inne gegoedt w(er)t symon colve staen(de) opde voirs(creven) helicht/
It(em) i gued(inge) vand(er) voirs(creven) helicht vand(er) selv(er) daet d(aer) inne/
de voirs(creven) alijt bij huer(er) stiefmoed(er) als tocht(er)sse gegoedt wert/
It(em) i beleytbrief jans dregghe va(n) arschot totte(n) goede(n) henr(ix)/
moens va(n) arschot jans en(de) henr(ix) sijnd(er) sonen gelege(n) vand(er)/
daet xiiii[c] xxxvii april(is) xvii/
It(em) i scep(enen) brief van arschot va(n) deylinge(n) tussche(n) seke(re) kinde(re)/
reers beghi(n)nen(de) Cont sij allen liede(n) dat willem en(de) jan reers (et)c(etera)/
vand(er) daet xiiii[c] xxxv xxix maii/
It(em) i gued(inge) vand(er) daet xiii[c] xxxv ferie q(ua)rte an(te) festu(m) b(ea)tor(um)/
symo(n)is et jude ap(osto)lor(um) van huyse en(de) hove opde(n) hoeck vande(n)/
borneweghe inde beghijne(n)st(ra)te die d(aer) mede belast worde(n)/
met iiii l(i)b(ra) erfl(ic) aen gorde wellenkeers goutsmet/
It(em) i scultbrief va(n) xl l(i)b(ra) bekint bij ja(n)ne va(n) ha(m)me woute(re)n/
uute(n) lyemi(n)ge(n) en(de) lod(ewijcke) edelhee(re) vand(er) daet xiiii[c] xvi oct(obris) xxvi/
It(em) i gued(inge) va(n) xiii roede(n) wijng(ar)ts en(de) iiii came(re)n gelege(n)/
inde(n) bornewech vand(er) daet xiii[c] lxx diei b(ea)tor(um) ph(ilipp)i/
et jacobi ap(osto)lor(um)/
It(em) i q(ui)tan(cie) van i mudde rox lijp(ensie) d(er) iii mudde(n) staen(de) op/
ii porceele(n) wijng(ar)ts afgeleecht bij henr(icke) colve met x/
croone(n) aen arnde de raet vand(er) daet xiiii[c] xxxix julii viii
//
It(em) een gelufte va(n) lx croone(n) eens gelooft wille(m)me dyngelsche/
bij ja(n)ne van bossuyt vand(er) daet xiiii[c] xxiiii maii xxv/
It(em) i gelufte va(n) xxii rijders gedaen bij symoen(e) drabbe secretar(is) he(re)n/
arnde vynck pyta(n)chier va(n) p(er)cke (et)c(etera) vand(er) daet xiiii[c] xlvii/
julii vi/
It(em) i gelufte vand(er) daet xiiii[c] xliii nove(m)br(is) xxii gedaen/
gielise jacops bij ja(n)ne wouwe va(n) xiii r(inssche) g(ulden) en(de) een t(ra)nsfix/
d(aer) doe(r) vand(er) daet xiiii[c] xlvi nove(m)br(is) xxviii d(aer) mede henr(icke)/
colve de gelufte ov(er)geg(even) wert/
It(em) i scep(enen) br(ief) va(n) wilsele va(n) seke(re) eeussele(n) d(aer) inne gegoedt/
wert arnt va(n) hulde(n)berghe beghi(n)nen(de) Cont zij allen lieden dat/
katheline smeets (et)c(etera) vand(er) st daet xiii[c] xcvi xx ap(ri)lis/
It(em) i gelufte vand(er) daet xiiii[c] xliii febr(uarii) iii gedaen ja(n)ne de/
gheyse(re) va(n) xvii(½) rinssche gulden(en) bij ja(n)ne en(de) woute(re)n vande(n) pant/
gate (et)c(etera)/
It(em) i scep(enen) br(ief) va(n) loven(e) d(aer) mede henr(ick) colve gegoedt wert/
bij woute(re)n va(n) nethen(en) geh(eten) vande(n) royele in huys en(de) hof gelege(n)/
opde veem(er)ct bijde oude veste vand(er) daet junii viii xiiii[c] xviii/
It(em) i scep(enen) br(ief) van loven(e) d(aer) mede henr(ick) colve gegoedt w(er)t in/
ii huyse(n) neve(n) een gelege(n) inde ledigest(ra)te opde(n) hoec vand(er)/
veem(er)ct geh(e)ten den g(r)[o]te(n) en(de) den cleyne(n) hoere(n) bij ja(n)ne va(n) q(ua)derebbe/
vand(er) daet xiiii[c] xxviii septe(m)br(is) ii/
It(em) i gelufte vand(er) daet xiiii[c] xlvii junii xiiii van xiii/
r(inssche) gul(den) be gedaen olivie(re) beys barbier bij mych(iele) va(n) breetsijp/
It(em) i scep(enen) brief va(n) loven(e) d(aer) mede jan va(n) bierbeke gegoedt/
w(er)t bij ja(n)ne kympe in iiii l(i)b(ra) jairl(ix) chijs aen en(de) op een huys/
desselfs jans va(n) bierbeke opde(n) hoeck vande(n) [bornewege inde] beghijne(n)st(ra)te gelege(n)/
vand(er) daet xiii[c] xciiii maii xiiii/
It(em) i gelufte vand(er) daet xiiii[c] xl dece(m)br(is) x gedaen/
henr(icke) weecke(re) bij ja(n)ne juede (et)c(etera) van lxxv pet(er)s/
It(em) i gelufte va(n) xxiii[m] q(ua)reele gedaen la(m)brechte va(n) wynge/
bij henr(icke) de putte(re) vand(er) daet xiiii[c] xl xxvii junii/
It(em) i scep(enen) br(ief) va(n) loven(e) vand(er) daet xiii[c] xiii in crastino/
b(ea)t(i) pauli ap(osto)li in (con)v(er)sione van eene(n) hove gelege(n) inde/
coest(ra)te d(aer) inne gegoedt w(er)t wille(m) va(n) mechlen bij ja(n)ne/
voet/
It(em) i scultbr(ief) vand(er) daet xiiii[c] xxxvii sabbato die p(ost) die(m)/
d(o)m(ini)ca(m) q(uam) ca(n)tatur q(uas)i mo(do) van l l(i)b(ra) bekint ja(n)ne dregghe/
bij henr(icke) moens (et)c(etera)/
It(em) i scep(enen) br(ief) va(n) loven(e) d(aer) mede jan van bierbeke gegoedt
//
wert bij alijte(n) va(n) tielt in een came(r) gelege(n) inde(n) bornewech/
vand(er) daet xiii[c] xcv aug(usti) xi/
It(em) i scep(enen) br(ief) va(n) loven(e) d(aer) mede jan va(n) kessele gegoedt/
wert in een hofstadt met eend(er) roede(n) wijng(ar)ts gelege(n)/
inde(n) bornewech bij arnde makaert vand(er) daet xiii[c] lxxv/
junii vii/
It(em) i franchijne(n) cedulle begi(n)nen(de) Tvo(n)nisse va(n) henr(icke) vande(n)/
velde (et)c(etera) steet ond(er) steyman li(br)[o] xli xii dage in aug(usto)/
It(em) i gecancelleerde(n) lijftochtbr(ief) va(n) ii croone(n) ten live vrancx/
de coste(re) vand(er) daet xiiii[c] xxxv febr(uarii) ult(ima)/
It(em) ii oude papie(re)n cedullen elc va(n) (½) blade papiers/
bescr(even) op deen sijde deene begi(n)nen(de) aldus Dits dat/
tgoet sculd(ich) es It(em) aen drie tsijse xv croone(n) (et)c(etera)/
en(de) dande(re) It(em) betailt pete(re)n den cupe(re) (et)c(etera)/
It(em) dese navolgen(de) brieve werden bevonde(n)/
int cleyn coffe(r)/
Ierst i br(ief) besegelt met scepen(en) segele(n) va(n) arschot t(er) beden/
vande(n) scepen(en) va(n) bethekem me(n)cie maken(de) hoe henr(ick) vande(n)/
zavelpoele inde(n) name van henr(icke) colve behoirl(ic) uutgedaicht/
heeft huys en(de) hoff gelege(n) te bossche (et)c(etera) begi(n)nen(de) Cont zij allen/
lieden dat henr(ick) vande(n) zavelpoele (et)c(etera) vand(er) daet xiiii[c]/
xlvi xviii august(i)/
It(em) i scep(enen) br(ief) va(n) loven(e) d(aer) mede stas le caucheuz tege(n) m(er)celijse/
va(n) deurne v(er)creech i cap(uyn) erfl(ic) op i(½) vierdel wijng(ar)ts ge/
lege(n) opde(n) cloekart (et)c(etera) vand(er) daet xiiii[c] xxv julii xxii/
It(em) i scep(enen) br(ief) va(n) loven(e) va(n) seke(re)n erfvorweerde(n) aeng tussche(n)/
claese lesens en(de) jouffr(ouwe) magriete(n) colve aengaen(de) hue(re)n erve/
inde steenst(ra)te gelege(n) gemaict vand(er) daet xiiii[c] lxxv dec(embris) vii/
It(em) i q(ui)tan(cie) gepass(er)t voir scep(enen) va(n) brugghe en(de) gedaen henr(icke)/
colve van xxi l(i)b(ra) (et)c(etera) vand(er) daet xiiii[c] xxxii viii nove(m)br(is)/
It(em) i scepen(en) brief va(n) velthe(m) van eene(n) huyse en(de) hove (et)c(etera) d(aer)/
inne henr(ick) colve gegoedt wert bij ja(n)ne va(n) cu(m)ptich en(de)/
m(ar)gr(iete) sijnd(er) huysvr(ouwe) [suste(r)] begi(n)nen(de) Cont zij (et)c(etera) vand(er) daet xiiii[c] xl xv febr(uarii)/
It(em) i scep(enen) brief va(n) loven(e) van x cap(uynen) erfl(ic) die henr(ick) colve/
v(er)creech en(de) cochte op thuys geh(eten) drie coni(n)ghe gelege(n) inde biest/
strate en(de) op ande(re) goede belast bij henr(icke) biestman vand(er)/
daet xiiii[c] xxxviii ja(nua)[rii] qui(n)ta/
It(em) i q(ui)tan(cie) uute(n) beleyde jans vand(er) heyde(n) soe v(er)re dat hind(er)lic/
es den voirs(creven) x cap(uynen) erfl(ic) vand(er) daet xiiii[c] xxxvii ja(nua)[rii] v
//
It(em) i scep(enen) br(ief) van loven(e) van iiii cap(uynen) erfl(ic) v(er)crege(n) tege(n) den voirs(creven)/
henr(icke) vand(er) biest bij henr(icke) colve op seke(re) desselfs henr(ix) goede/
vand(er) daet xiiii[c] xl dec(embris) xiiii/
It(em) i scepen(en) br(ief) van velthem van xii cap(uynen) v(er)crege(n) bij henr(icke)/
colve op seke(re) goede arnts van cumptich begi(n)nen(de) Cont zij (et)c(etera)/
vand(er) daet xiiii[c] xxxix viii maii/
It(em) i testame(n)t henr(ix) colve vand(er) daet xiiii[c] l indictio(n)is xii/
oct(obris) iiii (et)c(etera) d(aer) no(ta)r(is) af was joh(ann)es de ruyssche/
It(em) i scep(enen) br(ief) va(n) loven(e) d(aer) mede joes colve approbeerde tvoirs(creven)/
testame(n)t vand(er) daet xiiii[c] lxiii xx julii/
It(em) i scep(enen) br(ief) va(n) loven(e) d(aer) mede de voirs(creven) joes bekinde jouffr(ouwe)/
m(ar)gr(iete) tot hue(re)n en(de) wout(er)s huers brued(er)s behoef gevalle(n) te sijne/
in hue(re) deylinge alle de goede uutgenome(n) de leene d(aer) aen [(et)c(etera)] vand(er)/
daet xiiii[c] lxiii octobr(is) x/
It(em) i gued(inge) uute(n) beleyde van vijf r(inssche) gul(den) erfl(ic) op een/
huys en(de) hof inde ridd(er)st(ra)te d(aer) inne henr(ick) colve gegoedt/
es bij henr(icke) vande(n) borchove(n) en(de) jacoppe gruyte(re) dbeleyt vand(er)/
daet xiiii[c] xxxvi maii vi en(de) de gued(inge) en(de) sat(is)factie/
vand(er) daet xiiii[c] xli maii xxvii/
It(em) i scep(enen) br(ief) va(n) loven(e) d(aer) mede henricke colve gelooft weerde(n)/
xvi schilde vand(er) daet xiiii[c] xlviii sabbati diei post die(m)/
d(omi)nica(m) qua cantatur quasi modo/
It(em) i gued(inge) vand(er) helicht va(n) ii vierdele(n) wijng(ar)ts opde(n) oude(n)/
roesselberch d(aer) inne roelof pynnock gegoedt w(er)t bij goirde/
va(n) wynge geh(eten) carijs vand(er) daet xiiii[c] xvii nove(m)br(is) viii/
mette(n) ov(er)geven(en) vande(n) wairscape en(de) genoechdoen(en) ov(er)geg(even)/
jouffr(ouwe) m(ar)gr(iete) colve vand(er) daet xiiii[c] lxxviii maii xviii/
It(em) i gued(inge) d(aer) mede goirdt va(n) wynge voirs(creven) belaste/
een vierdel wijng(ar)ts gelege(n) opte(n) roesselberch met i vierdel/
wijns erfl(ic) [aen henr(icke) colve] vand(er) daet xiiii[c] xx dece(m)br(is) vi/
It(em) i gued(inge) d(aer) mede de voirs(creven) roelof pynnock de voirs(creven)/
helicht ov(er)goedde henr(icke) colve vand(er) daet xiiii[c] xviii no(vem)[br(is)]/
viii/
It(em) i gued(inge) d(aer) mede henr(ick) colve gegoedt w(er)t inde helicht/
va(n) ii gulde(n) schilde(n) erfl(ic) op een huys gelege(n) inde steenst(ra)te/
tussche(n) den pelgrijm en(de) den valck vand(er) daet xiiii[c] xvi julii ix/
It(em) i scultbrief va(n) xxviii rijders bekint henr(icke) colve bij/
joese vande(n) hove geh(eten) haveloos (et)c(etera) vand(er) daet xiiii[c] xxxix/
octobr(is) p(ri)me/
It(em) i scep(enen) br(ief) va(n) loven(e) ov(er)gegeve(n) ja(n)ne va(n) rode d(aer) mede
//
jan lu en(de) jan broeckart geloofde(n) henr(icke) rode drie mudde(n) rox eens/
vand(er) daet xiiii[c] xlviii aug(usti) xiiii/
It(em) i gelijke gelufte bijde selve gedaen den voirs(creven) henr(icke) va(n) vii/
mudde(n) rox eens vand(er) daet xiiii[c] xlviii aug(usti) xiiii/
It(em) i scepen(en) brief va(n) arschot besegelt t(er) beden vande(n) scep(enen) va(n)/
bethekem d(aer) mede henr(ick) colve goedde andriese de putte(re) in/
een huys en(de) hof gelege(n) ten hulse op viii mottoen(en) die henr(ick)/
d(aer) op hielt erfl(ic) vand(er) daet xiiii[c] li xii aug(usti)/
It(em) i scep(enen) br(ief) va(n) loven(e) d(aer) mede jan gobbelens en(de) meer/
ande(re) geloofde(n) ja(n)ne pa(n)nestert cv pet(er)s en(de) xx rijders/
eens vand(er) daet xiiii[c] xxxviii dece(m)br(is) iii met eene(n)/
t(ra)nsfixe d(aer) mede henr(icke) colve den selve(n) br(ief) ov(er)geg(even) w(er)t/
te selve(n) rechte tselve t(ra)nsfixe vand(er) daet xiiii[c] xl april(is)/
penult(ima)/
It(em) i cop(ie) va(n) i scep(enen) [br(ieve)] va(n) bruessel in franchijne ald[(us)] geteeke(n)t/
marscalck met seke(re)n additien in m(ar)gine aengaen(de) den v(er)borgen(en)/
va(n) wout(er)s colve goede(n) (et)c(etera) vand(er) daet xiiii[c] lxxii xxviii aug(usti)/
It(em) dat jan gobbelens zone wijlen jans v(er)reyct was van jouffr(ouwe)/
m(ar)gr(iete) wed(uwe) henr(ix) wijlen colve voir de so(m)me va(n) l gul(den) rijders/
staen(de) maii xvii int boeck va(n) lvi[tich] es bijder voirs(creven) m(ar)gr(iete)/
gheroeyeert en(de) te nyeute ghedaen calab(er)/
It(em) de gelufte va(n) ja(n)ne zedele(re) steet m(ar)tii ix li(br)[o] lxi baets/
It(em) dat lijsbeth wed(uwe) jannes wijlen gobbelen v(er)reyct was van/
jouffr(ouwe) m(ar)gr(iete) wed(uwe) henr(ix) wijlen colve voir de so(m)me va(n) l rijd(er)s/
es bijd(er) voirs(creven) joffr(ouwe) m(ar)griete(n) te nyeute gedaen staen(de) maii xii libro/
lvi calab(er)/
It(em) de so(m)me d(aer) voe(r) dat de moelen v(er)cocht was is xxxiiii/
rijders viii stuvers ende de guedinge gesciede ap(ri)lis/
xvii li(br)[o] lxiii de bate qua(m) op lxxx croone(n) de gelofte/
vand(er) wairscap inne te stane steet ap(ri)lis xx eod(em) de/
t(er)mi(n)acie dat jouffr(ouwe) m(ar)gr(iete) aenget(er)mineert is de mo(m)borie/
van woute(re)n hue(re)n brued(er) ap(ri)lis xxv eod(em) die guedinge/
van aerde bone steet nove(m)br(is) xviii li(br)[o] lxiii/
It(em) de guedinge vand(er) molen steet ap(ri)lis xxi li(br)[o] lxiii/
It(em) sub baren dec(embris) iiii[ta] li(br)[o] xlii[o] h(ab)e(tu)[r] ad(duxi)[o] med(iatim) qua henr(icus)/
colve est adduct(us) ad bo(na) henr(ici) pijlijser et iacet sub scab(inis) sub (con)d(ici)[o(n)e]/
It(em) de gelufte va(n) ja(n)ne broekart steet sept(embris)iiii li(vro) liiii sub kyp/
It(em) tvo(n)nisse va(n) jouffr(ouwe) m(ar)gr(iete) colve h(abetu)r oct(obris) ulti(m)a li(br)[o] lxxviii/
tegen machiele bloemart hanckart
//
It(em) de gelufte va(n) ja(n)ne van g(er)truyt oft hennen inden berre en(de)/
henr(icke) de voecht steet x dage in julio int boec va(n) xlix ond(er) kyp/
It(em) stoffel van haecht jan sijn sone en(de) jan van haecht brued(er)/
svoirs(creven) stoffels hebben geloeft henricke colve xii(½) mudde corens/
en(de) vii rijders dit steet int boeck van xliiii vii dage in septe(m)ber/
opde middelste came(re)/
It(em) tvo(n)nisse van jorijse vande(n) berghe h(abetu)r m(ar)tii xvi libro xlix/
sub kyp/
It(em) de quitan(cie) van meest(er) goirde godevarts steet nove(m)br(is) xxii lib(r)[o]/
lxiiii bauss(ele)/
It(em) promissio qua(m) feceru(n)t arnoldus scrijnmake(re) et h(er)ma(n)nus vande(n)/
dale h(abetu)r octobr(is) vi li(br)[o] l in media came(r)a/
It(em) p(ro)missio de laure(n)tio d(i)c(t)o rossem habet(u)[r] li(br)[o] xliiii julii xxix/
It(em) tvo(n)nis van wille(m)me maes salmen vynde(n) ond(er) henr(icke) julii/
penult(ima) int boec va(n) xl/
It(em) quitan(cie) f(a)c(t)a p(er) ludovicu(m) roela(n)ts h(abetu)r oct(obris) xxi li(br)[o] lxxi sub calab(er)/
It(em) van janne vande(n) borchove(n) steet julii xxiii li(br)[o] xliiii van/
dat jan geloeft heeft henr(icke) scadeloos tontheffen kyp/
It(em) nove(m)br(is) xx int boeck va(n) xlix inde middelste came(re) vand(er)/
vrouwe(n) vand(er) mede/
It(em) de t(er)mi(n)acie steet xiii dage in sept(embris) li(br)[o] lxii baets/
It(em) anno xliii septe(m)br(is) xiii/
It(em) vande(n) iii croone(n) die wout(er) colve sculd(ich) was beghi(n)nen(de)/
it(em) want t(er) kynnisse(n) (et)c(etera) steet ap(ri)lis iiii a(nn)[o] lxiiii bauss(ele)/
It(em) andries moens steet xxx in mey in me(di)[a] came(r)a a(n)no/
xlx va(n) xi rijders en(de) iii stuv(ers)/
It(em) oct(obris) ii libro xliii incipit godefridus de breetsijp in me(di)[a]/
came(r)a/
It(em) scoutbrief en(de) (con)dicie joff(rouwe) colibrants steet inde middel/
came(re) junii viii xxxviii/
It(em) maii xxiiii li(br)[o] xl incipit Joh(ann)es vos/
It(em) ja(nuarii) iiii li(br)[o] xliiii van coma(n)s borge(n) en(de) van moene va(n)/
bo(m)male en(de) va(n) ja(n)ne van savenel/
It(em) de guedinge va(n) goirde van breedzijp va(n) i dach(mael) la(n)ts/
en(de) dat voirs(creven) lant heeft hij gewara(n)deert op eene(n) gulden(en)/
pet(er) en(de) vii pl(a)c(ken) en(de) een halve en(de) op ix mol(evaten) rocx steet/
octobr(is) ii li(br)[o] xliii opde middelste came(re)/
It(em) duyse(n)t vierhondert vier en(de) veertich deci(m)asexta julii va(n) ja(n)ne/
berne(re)/
It(em) de gelufte va(n) ja(n)ne de he(re) steet ja(nua)[rii] qui(n)ta li(br)[o] xl
//
It(em) libro xlvii junii xix dat uutdaghe(n) vand(er) craeyen/
It(em) de gelofte beghi(n)nen(de) nae dat meest(er) gord steet aug(usti)/
xxii libro lxiiii bauss(ele)/
It(em) de gelufte van willem(me) colebrants die steet in media/
came(r)a in libro xlvii april(is) xxiii/
It(em) de gelufte va(n) joese mijne(n) swag(er) steet int boeck va(n) li/
junii xxi/
It(em) henrick colve m(ar)tii iiii li(br)[o] xlvii kyp van gielise vande(n) vere/
It(em) henr(ick) colve oct(obris) xx li(br)[o] xlv kyp/
It(em) addux(i)[o] m(ar)tii ult(ima) li(br)[o] xlv kyp tot jans va(n) ghele goede/
It(em) quatuor solid(i) et duos denar(ii) antiqui ce(n)sus singul(is)/
a(n)nis ad natale(m) d(omi)ni p(er)solven(dum) ad una(m) pecia(m) vinee henr(ici)/
colve et rel(i)c(t)e huberti quond(am) de b(er)them sit(am) in vico d(i)c(t)o/
bornewech de data xiiii[c] xliiii maii xiiii sub h calaber/
It(em) xvi in julio a(n)no xxxvi hede/
It(em) octobr(is) xxii libro l steet add(uxi)o ad bona mo(bilia) ende/
ruert va(n) henr(icke) va(n) loeven(e) henrici colve jan va(n) rode/
It(em) dat lijsbeth wed(uwe) jo
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1487-08-08
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-13 by Jef Willemsens
Dese borchtocht w(er)t/
gedaen bij wete(n) ende/
met (con)sente vand(er) stat/
raide en(de) t(er) p(rese)ntien vand(en)/
selve(n) julii xi naist/
volgende soe dat blijct/
in des(er) ons(er) r(e)g(is)te(r) op dien daet en(de) alsoe sijn die/
den voirs(creven) pet(er)en van dor(ma)le tot des goidsh(uys) behoef/
ov(er)gelev(er)t aug(usti) viii a(nn)[o] lxxxvii[o]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-08 by Agata Dierick