SAL7380, Act: R°66.3-V°66.1 (126 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°66.3-V°66.1  
Act
Date: 1486-08-25
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-24 by Jef Willemsens
Nae dien dat op heden bijden raide vand(er) stadt aelbrecht tants/
inden name en(de) van wegen des heyl(igen)gheest van loven(e) t(er) eende(re) hadde/
doen bescriven den vorste(r) van bout(er)shem geheete(n) jan de cleermake(re)/
om wed(er) gerestitueert te hebben(e) alsulken vruchten als hij bove(n)/
tscrive(n) vand(er) stadt hadde pijnen inne te vue(re)n tot bout(er)shem/
gewassen opden gront desselfs heyligheests ond(er) bout(er)shem gelege(n)/
van seke(re)n porceelen van lande(n) houden(de) ix(½) dach(mael) en(de) xxx roeden/
oft dair omtri(n)t geheete(n) de goede van yndbroeck d(aer)aff sij in/
possessien hadden geweest tselve goet int geheele ov(er) x xx/
xxx jair en(de) dagen en(de) bov(en) me(m)orie van mynschen inne te/
doen(e) bij hue(re)n wynne ten tijde sijnde Behalve(n) dat m(ijn) hee(re) van/
bout(er)shem dair aff geplogen heeft te setten(e) bynne(n) den hove geh(eten)/
yndbroeck den voirs(creven) heil(igen)gheest toebehoiren(de) de dersschers die/
den montcost hebben vande(n) voirs(creven) wynne om tvoirs(creven) coren te/
dersschen(e) comen(de) vande(n) voirs(creven) lande dwelc altijt alleene
//
aldair geleecht wert dair voe(r) de selve wynne heeft tstroo mette(n)/
vervalle en(de) wordt vanden selve greyne vanden voirs(creven) lande comen(de)/
gelev(er)t den voirs(creven) hee(re) van bout(er)shem dneghenste deel vanden/
geheelen coren(en) dair op wassen(de) voir sijne(n) ix[te(n)] schoeff die hij/
vanden selve(n) lande soude moegen hebben Versueken(de) en(de) bege(re)nde/
de voirs(creven) aelbrecht den voirs(creven) heyl(igen)gheest in sijn possessie ende/
oud(er) costume(n) gehouden te wordde(n) ongestoert en(de) den voirs(creven)/
diene(r) bedwongen te hebben(e) tot restitucien en(de) ond(er)wesen ten/
exemple van ande(re)n want hijt bove(n) tscrive(n) vand(er) stadt gedaen/
hadde en(de) (contra)rie recht Aldair gecompar(er)t es her henrick va(n) wittha(m)/
hee(re) tot bout(er)shem t(er) ande(re) zijden geven(de) te kynnen hoe dat hij bynne(n)/
sijnen lande en(de) heerlich(eiden) allo(m)me hadde den vierde(n) den viii[ten]/
den ix[te(n)] schoef van wat (con)dicien state oft p(er)sone(n) het mochte/
wesen vanden welken hij hem seyde te hebben(e) goet bescheyt/
van sijne(n) voirsete hopen(de) al mochte(n) die vande(n) heylige(n) gheeste/
uut g(rati)en en(de) goed(er)tierenh(eit) als sij seyden den selve(n) ix[te(n)] schoeff/
hebben innegedaen inder manie(re)n voirs(creven) dat he(m) dat gheen/
hynder drage(n) en mochte aen sijn heerlich(eit) sij en soude(n) doen/
gelijck ande(re)n te weten(e) hem die yerst vue(re)n in sijn schue(r) ten/
wae(re) dat sij deden blijken va(n) e(n)nige(n) tijtle van ghiften oft/
anderssins t(er) (contra)rien Geven(de) tselve te kynnen met dat hij hielt/
dat dese questie sculdich wae(re) bijder wet get(er)mineert te/
wordde(n) mair hadde(n) sij hem yet te eysschen dat sij dat/
daden bijden raide va(n) braba(n)t oft dair dat behoirde oft/
mett(er) mynne(n) lieten blijken hen voirs(creven) bescheyt om hem d(aer) nae/
te vuegen decline(re)nde alsoe vanden gerichte Seggen(de) oic/
dat tgene des de vorst(er) gedaen hadde tot sijne(n) bevele/
was gebuert met meer woirden bij hem gealligeert Es/
bijden selve(n) hee(re) van bout(er)shem nae dat hem bijd(er) stadt int/
langhe v(er)claert es dongebruyck dat hij buyte(n) recht tege(n)/
den selve(n) heylige(n) gheest en(de) (contra)rie huer(er) possessien dair sij sond(er)/
recht niet en wae(re)n uut te steken(e) gedaen hadde en(de) oic/
dexces va(n) sijne(n) diene(r) in desen (et)c(etera) geconse(n)teert en(de) toegeseecht/
om de voirs(creven) materie ned(er) te leggen(e) en(de) op p(ro)testacie va(n)/
eensyegelijcx rechte en(de) t(er) liefden vand(er) stadt als hij seyde/
dat hij soe vele doen soude dat hij tvoirs(creven) ontvreemde/
goet wed(er)om leve(re)n soude oft doen leve(re)n den voirs(creven) wy(n)ne/
inden voirs(creven) hove om ald(aer) gehanteert te wordden nae/
d(er) oud(er) costume(n) en(de) gewoenten In (con)silio opidi augusti/
xxv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-13 by Claire Dejaeger