SAL7380, Act: R°83.2.-V°83.1 (21 of 449)
Search Act
previous | next
Act R°83.2.-V°83.1  
Act
Date: 1486-09-11
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-03 by Jef Willemsens
It(em) meest(er) joes van boechout canonick ts(in)[te] pet(er)s te loven(e) jan/
vander me(re)n arnoldus kyp en(de) arnoldus trot alse execu/
tuers vanden testame(n)te wijlen he(re)n coenrarts vand(er) mee(re)n/
docteurs in beyde den rechte(n) ridders uut saken van huer(er) ex/
ecutien desselfs testame(n)ts vercocht hebben pete(re)n van walem/
gherams sone was thoff vande(n) nuwe(n)hove met seke(re)n sijne(n)/
toebehoirte(n) gelegen inde p(ro)chie va(n) s(in)ter nosseghem te stertbeke/
en(de) d(aer) omtri(n)t dat den voirs(creven) he(re)n coenrarde toe te behoe(re)n/
plach alsoe dat de selve executuers hem d(aer)aff gued(inge)/
en(de) vestich(eit) hebben gedaen voe(r) hoff en(de) he(re) d(aer) men de selve/
goede af houdende es en(de) den selve(n) pete(re)n de tsijse en(de) co(m)me(r)/
gedragen(de) tot div(er)sen plaetsen tsame(n) ii sacken ii siste(re)n iii vier/
telen rox xxv(½) sc(ellingen) vi mit(en) vi d(enieren) iiii(½) cap(uynen) genoemt die/
hij d(aer) uut sculd(ich) sal sijn te betalen Inden welken de voirs(creven)/
executuers hen selven noch oick hue(r) goede van genoechdoen/
oft waerscape niet en hebben verbonden des nochtan niet/
te myn om dat sij nyet en soude(n) willen dat de voirs(creven)/
pet(er) in dien bedroge(n) soude werden oft men naemaels bevonde/
expresselijc meer tsijs oft pachts van oudts d(aer)op staende/
oft besedt sijnde bove(n) de voirs(creven) genoemde lasten bynnen/
den t(er)mijn van vi jae(re)n naestcomen(de) en(de) dat dien d(aer)op/
wordde gewonne(n) de voir(creven) executuers tot d(er) defensien/
van dien bijden vors(creven) pete(re)n geroepe(n) hebben gelooft de selve/
executue(re)n dat sij dat den voirs(creven) pete(re)n selen v(er)richte(n) met/
alsoe vele rinte(n) oft penni(n)gen elken d(enier) geslage(n) te xx/
d(enieren) en(de) tcoren nae den voirs(creven) coop en(de) dat zij tot dien
//
tijde de rinte(n) gecocht mette(n) pe(n)ni(n)gen vandenr voirs(creven) comescap/
bij hen gehave(n) tot behoef vanden armen acht(er)volgen(de) den testa(men)[te]/
selen behouden in huer(er) macht en(de) al sond(er) argelist cor(am) boxh(oren)/
thenis sept(embris) xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-20 by Claire Dejaeger