SAL7380, Act: R°93.3-R°94.1 (190 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°93.3-R°94.1  
Act
Date: 1486-09-22
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-23 by Jef Willemsens
Vander questien en(de) geschillen gecomen bijden raide vander/
stat tusschen he(re)n en(de) meest(er) ja(n)ne van steenwynckele prieste(r)/
deken d(er) kercken van s(in)[t] jacops opde biest t(er) eende(r) en(de) he(re)n/
ja(n)ne van lye(re) prieste(r) en(de) katlijne(n) loenijs t(er) ande(r) sijden/
uut saken vande(n) v(er)coope des hoefs geheete(n) te wate(r)/
gelegen inde p(ro)chie van berthem Ald(aer) de voirs(creven) meest(er) jan/
te kynnen gaff hoe dat hem navolgen(de) d(er) (con)dicien en(de) vor/
weerden tusschen he(m) en(de) sijnd(er) wed(er)p(ar)tien gebuert bebrieft/
en(de) v(er)cedelt noch oick nae sgheens des hem de selve katlijne/
toegeseecht hadde ten tijde vand(er) guedingen niet genoech/
geschiet en wae(re) en(de) besundert in dien dat zij hem niet/
af en dede alle gevallen(en) chijse pachte(n) en(de) rinte(n) v(er)schene(n)/
tot s(in)[t] jansmisse lestleden incluys En(de) oic van dat zij/
hem gelooft hadde en(de) toegeseecht ten tijde vand(er) gued(ingen)
//
te stellen(e) hue(re) goede te berthem en(de) te broecke gelegen voir tgene/
des men bevi(n)den soude meer uute(n) selve(n) goeden gaen(de) dan/
inde selve cedulle hem die wae(re)n beteekent oft genoet(en)/
d(aer) inne hij alsnu seke(re) gebreken vant te weten(e) aende wed(uwe)/
van dyeven en(de) ande(re) En(de) oick in dien dat zij he(m) toegeseecht/
hadde en(de) gelooft af te doen(e) costeloos en(de) scadeloos alsulken/
beco(m)meringe en(de) belet van sequestracien en(de) and(er)ssins d(er) selv(er)/
goede als h(er) robbeert wijlen loenijs hadde gedaen en(de)/
vervolcht te bruessele en(de) elders navolgen(de) den appointeme(n)te/
bove(n) d(aer)aff gegeve(n) Bege(re)nde ende v(er)sueken(de) d(er) voirs(creven)/
katlijne(n) met rechte bedwongen te wordden behoirlijck/
dat zij hem voldoen soude de pointe(n) voirscr(even) en(de) oic/
de selve come(n)scap nae inhoudt d(er) voirs(creven) vorweerde(n)/
welke pointe(n) op dat zij die ontkynne(n) woude hij p(rese)nteerde/
te thoene(n) alsoe dat den rechte genoech soude moege(n)/
sijn Dair tege(n) de voirs(creven) [h(er)] jan en(de) katlijne loenijs ont/
kynnen(de) de voirs(creven) geluften alsoe bij hen geschiet te sijne seyde(n)/
dat men die ne(m)mermeer alsoe bevi(n)den en soude alsoe dat/
de voirscr(even) deken tot sijne(n) thoene gestelt sijnde volcomel(ic)/
en(de) genoech sijns v(er)meets volcomen es ten dage va(n) rechte/
dair toe dienen(de) Exhibe(re)nde ond(er) den ande(re)n in forme/
van thoene een cedulle inhouden(de) de vorweerden voirscr(even)/
met meer ande(re)n exhibitien en(de) beleydebr(ieve) d(aer) mede men bevo(n)t/
meer uute(n) voirs(creven) goede(n) gaen(de) dan hem die gewarandeert/
wae(re)n en(de) oick dat spe(ci)alijck de voirscr(even) wed(uwe) va(n) dyeve(n)/
opde selve goede en(de) meer ande(re) jairlijcx hadde xxii/
gouden r(inssche) gul(den) d(aer)aff nochtan de v(er)coop(er)s mair van/
viii r(inssche) gul(den) erflic inde selve vorweerde(n) me(n)tie ge/
maict en hadden Hebben de voirs(creven) wethouders volcomel(ic)/
op al gelet sijnde en(de) met goed(er) deliberatien uutgesproken/
en(de) get(er)mineert p(ar)tien voirg(enoemt) dat de voirs(creven) h(er) jan en(de)/
katlijne loenijs navolgen(de) d(er) come(n)scap tusschen p(ar)tien/
gebuert sculd(ich) selen sijn den selven deken te goeden(e) en(de)/
te vestigen in huer goede te berthem en(de) te broecke gelegen/
tot eene(n) wettige(n) ond(er)pande eenen t(er)mijn va(n) eene(n) halve(n)/
jae(re) due(re)nde voir tvoldoen van sgheens des meer bevonde(n)/
sal moege(n) wordden uute(n) selve(n) gecochte(n) goede(n) gaende/
dan de cedulle vand(er) come(n)scap begrijpt en(de) oick af te
//
doene tot hue(re)n costen en(de) lasten alsulken vervolch en(de) co(m)meringe/
als h(er) robbeert wijlen loenijs in sijne(n) tijde tot bruessele v(er)volcht/
heeft aengaen(de) d(er) sequestracien En(de) oick zijne erfgename(n) oft recht/
d(aer) toe hebben(de) alnoch soude(n) moege(n) volgen opde selve goede/
dien aengaen(de) alsoe dat den selve(n) deken genoech sij en(de) sullen/
insgelijcx de selve h(er) jan en(de) katlijne moete(n) dragen en(de) afdoen/
alle v(er)schenen(en) pachte(n) chijsen en(de) rinte(n) uute(n) selve(n) goeden gaen(de)/
tot s(in)[t] jansmisse a(n)no lxxxvi incluys lestleden ende den selve(n)/
deken behoirlijke sekerh(eit) en(de) vestich(eit) doen voir scepen(en) van loven(e)/
van sgheens des de wed(uwe) van dyeven aengaen(de) den viii r(inssche) gul(den)/
en(de) oick dmeer dat sij soude moege(n) hebben opde v(er)cochte/
goede eysschende soude moege(n) sijn alsoe dat de selve deken/
en(de) sijn goede d(aer)aff geheelijc ongepraemt sullen bliven navolgen(de)/
huer(er) p(rese)ntacien en(de) nae dat de wairh(eit) gedragen heeft In (con)silio/
opidi septe(m)br(is) xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-20 by Claire Dejaeger