SAL7380, Act: R°94.2-V°95.1 (191 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°94.2-V°95.1  
Act
Date: 1486-09-22
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-23 by Jef Willemsens
Dit aldus geschiet sijnde heeft v(er)socht en(de) beg(er)t den meesten deel/
vanden scepen(en) van berthem ontslagen te sijne vand(er) hachten dair/
inne zij gestelt wae(re)n ten v(er)sueke van katlijne(n) loenijs voir/
tvoldoen van zeke(re)n pe(n)ni(n)gen dair voe(r) zij v(er)antweerdt hadden/
van wegen des voirs(creven) dekens en(de) dair inne zij midts hue(re)n/
bekynnen(e) gecondampneert mits oic den vroentcosten ende/
ande(re)n van rechte dair inne geloepe(n) dair op de p(ro)cur(eur)/
d(er) voirs(creven) katlijne(n) hoopte dat hij en(de) sijn meestersse d(aer)aff onge/
houden souden sijn navolgen(de) seke(re)n appointeme(n)ten d(aer)aff geg(even)/
en(de) dat de voirs(creven) deken die soude hebben te dragen d(aer)aff/
hij meynde neen sunde(er)linge navolgen(de) d(er) voirt(er)mi(n)acien wa(n)t/
de v(er)coop(er)s voirs(creven) hem niet genoech gedaen en hadden en(de) noch/
in gebreke bevonden wae(re)n vande(n) vorweerden Es get(er)mineert/
en(de) uutgesproken aengaen(de) den pe(n)ni(n)gen d(aer)aff de scep(enen) gelufte(n)/
mochte(n) gedaen hebben d(er) voirs(creven) katlijne(n) van wegen des/
dekens voirs(creven) dat de voirs(creven) deken hen die doen soude/
navolgen(de) d(er) cedulle(n) en(de) met goed(er) rekeni(n)gen op alsoe/
bevonde men want e(n)nighe pe(n)ni(n)gen bij he(m) gegeven/
wae(re)n als hij seyde dat hij te cort wae(re) dat hij tselve/
opleggen soude en(de) oft hem oic oev(er)de dat hem die/
come(n) souden en(de) gerestitueert wordde(n) En(de) als vanden/
costen dat de deken voirs(creven) sculdich soude sijn te dragen(e)/
de costen vand(er) vroenten d(er) voirs(creven) scepen(en) en(de) de voirs(creven)
//
her jan en(de) katlijne loenijs sullen dragen de costen van rechte ind(er)/
instan(cie) alh(ier) bijden raide geschiet aengaen(de) d(er) p(ri)ncipaeld(er) coma(n)/
scap en(de) t(er)mi(n)acien voirg(eruert) cor(am) eisd(em)/
H(ier) nae volcht de cedulle vanden vorweerde(n)/
d(aer)aff voe(r) me(n)tie gemaict is oft de tenue(re) va(n) dier/
Anno lxxxv dece(m)br(is) xvii Es vercocht geweest bij hee(re)n ja(n)ne/
van lye(re) prieste(r) zijn hoff geheete(n) ten wate(re) gelege(n) inde p(ro)chie/
van b(er)them mette(n) huysen hoven schue(re)n stallen boeg(ar)de voirgang/
messie en(de) allen ande(re)n sijne(n) toebehoirte(n) hee(re)n en(de) meest(ere)n ja(n)ne/
steenwinckel prieste(r) en(de) deken d(er) collegiaeld(er) kercken van s(in)[t]/
jacops opde biest opde vuege voirweerde(n) en(de) (con)dicien h(ier) nae bescr(even)/
Inden yersten es vorw(er)de dat men de voirs(creven) lande met eene(n)/
lantmete(r) meten sal mette(n) grechte(n) wege(n) ryolen gribben hage(n)/
en(de) strate(n) met oic d(er) plaetsen d(aer) de huyse op staen messien/
ingange vande(n) selve(n) hove (et)c(etera) En(de) die gemete(n) sijnde sal de/
voirs(creven) deken sculd(ich) sijn voe(r) alsoe vele boende(re)n als bevonden/
sullen wordden te geven den voirs(creven) van lye(re) voe(r) elc boende(r)/
vie(re)ntwintich mol(evaten) rogs/
It(em) sal de voirs(creven) deken elc mudde core(n)s moege(n) q(ui)ten wa(n)neer hem/
belieft met xviii rijders elken rijd(er) te xxvii stuv(er)s en(de) iii/
pl(a)c(ken) elken st(uver) gerekent/
It(em) sal de voirs(creven) van lye(re) wa(n)t hij den pacht en(de) p(ro)fijte(n) vande(n)/
selve(n) hove gevallen nu s(in)[t] andriesmisse lestleden gehave(n)/
heeft oft heffen sal sculd(ich) sijn te dragen(e) alle chijse(n) pachte(n)/
renten gevallen tot opde(n) dach va(n) heden oft oic valle(n) sullen/
totte(n) jaire s(in)[t] jansmisse a(nn)[o] lxxxvi nae camerijcx en(de) den/
voirs(creven) deken en(de) goede(n) voirs(creven) d(aer)aff geheelijc en(de) al ontheffen/
It(em) sal de voirs(creven) van lye(re) den voirs(creven) deken en(de) sijn goede voirs(creven)/
hoewel die ond(er)pant sijn voir viii r(inssche) gul(den) aend(er) wed(uwe) van/
dyeven bepant staen(de) opde goede van kerckem los en(de) vry/
houden teeuwige(n) dage(n) en(de) oft die in toecomen(de) tijden/
d(aer)voe(r) gepraemt wae(re)n soe sal geloven en(de) gelooft katlijne/
loenijs metten voirs(creven) van lye(re) den voirs(creven) deken(en) d(aer) voe(r)
//
inne te stane en(de) wairscap te doen(e) voe(r) scepen(en) van loven(e)/
It(em) oftmen naemails bevonde uute(n) voirs(creven) goede(n) meer gaen(de)/
dan eene cedulle h(ier) inne liggen(de) d(aer)aff sal de v(er)coope(r) den/
coope(re) d(aer)voe(r) inne stae(n) en(de) oftmen oic min bevonde dan gespecific(er)t/
staet ind(er) selv(er) cedullen d(aer)aff sal de coope(r) den v(er)coope(re) resti/
tucie doen en(de) al nae d(er) stadt recht van loven(e)/
It(em) de coope(r) sal moete(n) aflegge(n) tussche(n) mey naistcomen(de) ov(er)/
een jair alsulken iii gulde(n) rijders als tgodshuys vand(er) halfst(ra)te(n)/
te loven(e) heeft opde selve goede en(de) oft de coope(r) meer int/
afleggen moeste geve(n) voe(r) elken d(enier) dan xviii rijders elken/
rijd(er) te xxviii stuv(er)s met steerte(n) geestimeert dat meer sulle(n)/
de v(er)coope(r) en(de) coope(r) tsame(n) half en(de) half drage(n)/
It(em) sal de voirs(creven) coope(r) voir alsulken iii boende(r) en(de) een dach(mael)/
beemts oft alsoe vele alsmen ind(er) mate(n) bevi(n)den sal liggen(de)/
ond(er) cortbeke toebehoe(re)nde den voirs(creven) hove geve(n) voe(r) elc/
boende(r) iii croone(n) erflijc elc croone te xxiiii st(uvers) en(de) iii pl(a)c(ken)/
voe(r) den stuv(er) en(de) sal die moege(n) quite(n) wa(n)neer hem belieft/
elcke croone met xviii croone(n) ind(er) weerde(n) voirs(creven)/
It(em) soe wa(n)neer de goede gemete(n) sullen sijn en(de) men de/
mate d(aer)aff weet soe sal men t(er)stont estime(re)n hoe vele/
d(enieren) de voirs(creven) van lye(re) hebbe(n) soude vande(n) voirs(creven) deken(e) en(de) dat/
gewete(n) sijnde sal de voirs(creven) deken sculd(ich) sijn den voirs(creven) van/
lye(re) te geven(e) als hij he(m) de guedinge doet de helicht vande(n)/
pe(n)ni(n)gen die noch comen(de) sijn ge(re)kent en(de) dand(er) helicht sal/
de voirs(creven) deken gheve(n) en(de) betalen bynne(n) eene(n) halve(n) jae(re)/
d(aer)nae En(de) oft hij dien t(er)mijn laet v(er)strijken in al oft in/
deele sal hij d(aer) voe(r) den voirs(creven) van lye(re) lijftocht geve(n) alsoe/
v(er)re als die helicht strect sond(er) de p(ri)ncipale pe(n)ni(n)ghe/
Dits de tenue(r) vand(er) cedullen d(er) co(m)me(re)n uute(n)/
voirs(creven) goede(n) gaen(de) d(aer)aff me(n)tie voe(r) gemaict es/
Die van muysenen vi mudde rox/
Den heylige(n) gheest van b(er)them xii mol(evaten) rox/
Den heylige(n) gheest van loven(e) v mol(evaten) rox
//
Die vand(er) banck iii molevate(n) rox/
Den kinde(re)n heyms ii(½) mol(evaten) rox ii(½) mol(evaten) even(en)/
Tgodshuys van haffligheem x mol(evaten) rox xi mol(evaten) even(en)/
De honden va(n) boutsvoirt xiii mol(evaten) rox xiii mol(evaten) even(en)/
De kercke va(n) berthem ii mol(evaten) rox min i q(ua)rt/
ix mudde xiii(½) mol(evaten) cu(m) q(ua)rto/
Meest(er) jan lobbe xv gouden lichte croon(en)/
Aen een misse te b(er)them v peters/
De hee(re) van lijsmael i cap(uyn) iiii d(enieren) lov(ensche)/
Te leefdale van iii dach(mael) lants vi d(enieren)/
Jan loenijs die cupe(re) te loven iiii rijders lijftochte(n) te xxvii st(uvers)/
Van den beemden voir coppelgelt vi st(uvers)/
It(em) te eghenhove voir tchijs ii st(uvers)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-20 by Claire Dejaeger