SAL7380, Act: R°97.1-V°97.1 (195 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°97.1-V°97.1  
Act
Date: 1486-09-23
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-30 by Jef Willemsens
Opde gebreken die jan nuyts en(de) jan van bettenrode als mo(m)bore(n)/
hennekens van breetzijp in gescrifte voe(r) den rade vander/
stat ov(er)gegeve(n) hebben der weduwe(n) gorts wile(n) va(n) kessele/
en(de) die de selve goirt meer ontfange(n) oft gehadt soude/
hebben zoe zij meynden dan de rekeni(n)g(e) uuytwijsde/
die van desselfs goirts wege(n) [voe(r)] den selve(n) rade ov(er)geg(even) was/
en(de) inder derder came(re)n wesen(de) vanden bewinde dat/
de selve goirt in zijne(n) leven(en) gehadt mocht hebbe(n) va(n)/
desselfs henneke(n)s oft zijns vad(er)s goede(n) es duytsp(ra)ke/
vand(er) stadt alle gescriften va(n) v(er)antw(er)d(en) tege(n) de selve/
gebrek(en) thoen inden sak(en) geleyt en(de) and(er)s des der/
materie(n) mochte aengehoirt gelijck h(ier)nae volcht Ende/
yerst aengaende den yersten pointe vande(n) bedde dat goirdt/
met zijnder huysvrouwe(n) uuyte(n) sterfhuyse van hennek(ens) vad(er)/
en(de) moeder gehaelt soude hebbe(n) dat d(aer)aff de voirs(creven) wed(uwe)/
ongehoude(n) sal zijn Ten ande(re)n male aengaen(de) den drie cussen(en)/
met witten honden uuyte(n) sterfhuyse gehaelt [int ii[te] point begrepe(n)] den agn(us) dei/
den silve(re)n verguld(en) rinck het pair roider hantschoen(en) der/
zijdend(er) kersse(n) met silve(re)n loeve(re)n en(de) den zijden(en) cusselneel int/
iii[de] point begrepe(n) es duytsp(ra)ke dat de wed(uwe) t[de] selve cussen(en)/
restitue(re)n sal en(de) den agnus dei de hantschoen(en) en(de) cusseneel/
d(aer)aff sal zij ongehoud(en) zij(n) wa(n)t die bij huer ov(er)gelev(er)t zijn/
ende vand(en) ande(re)n porceele(n) ind(en) selve(n) iii[de(n)] ar(ticu)[le] sal zij oic/
ongehoude(n) zij(n) It(em) aengaen(de) den ii mudd(en) en(de) iii halste(re)n rox/
die de selve wijlen goirt nae begrijp vand(en) iiii[de(n)] ar(ticu)[le]/
uuyte(n) sterfhuyse heeft doe(n) hale(n) met janne va(n) ghile ende/
die doen vue(re)n tsijne(n) huys es duytsp(ra)ke dat de selve/
wed(uwe) d(aer)aff restitucie doe(n) sal soe v(er)re dat core(n) in huers ma(n)s/
rekeni(n)ge int capittel vand(er) ontfange va(n) coren(en) niet bracht/
en is Item aengaen(de) den v mol(evaten) core(n)s die goirt va(n) he(n)nek(ens)/
coirne soude hebben doe(n) derssche(n) en(de) op zijns selfs lant besayen/
inden v[te(n)] ar(ticu)[le] begrepe(n) den iii(½) mol(evaten) rox die [goirde] ov(er)gebleve(n) soud(en)
//
zijn van hennekens coirne doen hennekens lande die hij/
hielt in hueringe(n) vand(en) godshuyse va(n) vlierbeke besayt wire(n)/
int vi[te] ar(ti)[kel] begrepe(n) den xi oft xii stucken hoende(re)n/
int vii ar(ti)[kel] die goirt uuyte(n) sterfhuyse va(n) hennekens/
ouders gehaelt en(de) tsijne(n)t gedrage(n) soude hebben den/
twien nyeuwe(n) mans hemden die goirt insgelix gehadt/
soude hebbe(n) hennek(en) toebehoiren(de) int viii ar(ti)[kel] begrepe(n)/
ende vand(en) walme vii(½) st(uvers) va(n) walme die goirt va(n)/
janne van bettenrode ontfange(n) soude hebben int ix[te]/
artikel es duytsp(ra)ke vand(er) stat dat de wed(uwe) va(n)/
alle(n) dien oick ongehoude(n) sal zijn Item aengaen(de) den v r(inssche)/
guld(en) xi st(uvers) ix mit(en) [int x[te] ar(ti)[kel]] die goirt soe de wed(er)p(ar)tie scrijft/
meer ontfange(n) soude hebbe(n) dan uuytgeg(even) en(de) dan de voirs(creven)/
wed(uwe) in hue(r) ov(er)geg(even) rekeni(n)ge bescreve(n) heeft es duytsp(ra)ke/
vand(er) stat dat de wed(uwe) d(aer)aff oick ongehoud(en) sal zijn/
wa(n)t d(aer)aff niet en blijct It(em) aengaende de(n) gelde int/
xi[te] artikel begrepe(n) dwelck goirdt gekint en(de) geoppe(n)bairt/
soude hebbe(n) in zijn doot bedde en(de) dwelck de wed(uwe) soe de/
wed(er)partie segt nu nyet bekynne(n) en woude es duytsp(ra)ke/
vand(er) stat alsoe v(er)re de weduwe hult bij hue(re)n eede ten/
heyligen dat zij niet en weet dat d(aer) meer pe(n)ni(n)g(en) ware(n)/
den kinde toebehoiren(de) dan de vii stuv(er)s die zij bekint/
en(de) dat die in skints scult betaelt zijn dat zij dan d(aer)af/
oick ongehoude(n) sal zijn It(em) aengaen(de) den hoye ind(en) xii[te(n)]/
ar(ticu)[le] dwelck go wout(er) savrye wagema(n) ten huyse des/
voirs(creven) wijle(n) goirts ind(en) leven(en) desselfs te twee male(n) gevuert/
soude hebbe(n) en(de) nu wel gelden soud(en) xxx st(uvers) en(de) insgelix/
den ii(½) mudd(en) rox inden xiii[te(n)] ar(ticu)[le] die de selve wouter/
in desselfs goirts huyse gevuert soude hebbe(n) va(n) hennek(ens) coirne/
es duytsp(ra)ke vand(er) stat dat de selve wed(uwe) d(aer)aff oick/
ongehoud(en) sal zijn Det(er)mi(n)at(um) in (con)s(ili)[o] op(idi) cor(am) py(n)nock/
hove burg(imagistr)[is] et plu(r)ib(us) aliis septembr(is) xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-20 by Agata Dierick