SAL7380, Act: V°12.1-R°13.1 (34 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°12.1-R°13.1  
Act
Date: 1486-07-05
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-25 by Jef Willemsens
Nae dien dat op hede(n) bijden rade vand(er) stadt sijn gecompareert meest(er)/
joes couckeroul t(er) eender arnt hanckart als ma(n) ende mo(m)bour amelen/
couckerouls zijnder weerdynne(n) ende marie couckeroul sust(er) desselfs meester/
joes en(de) amelen t(er) ande(r) zijden Aldair de voirs(creven) meest(er) joes hoepte ende/
sustin(er)de dat de voirs(creven) arnt inden name als bove(n) niet schuldich en wae(re)/
in deylingen te setten(e) alsulke goede als liggen(de) ware(n) onder trecht/
ende lande(n) va(n) luydick dair inne hij hoepte alleene gericht te/
zijne ende hadde oick de selve genoteert in eend(er) cedulle(n) die hij/
den selve(n) arnde ond(er) den ande(re)n goede(n) ov(er)gegeve(n) hadde gebleve(n) nade/
doot qui(n)tens wijlen couckeroul en(de) zijnd(er) weerdi(n)nen Dwelck nochtans/
niet wederstaen(de) de voirs(creven) aert alle de selve goede in deylinge(n) geset/
hadde die hij hoepte nae recht niet sculdich te zijne taenveerden(e)/
mair dat deselve art die sculdich soude zij(n) uuyt te laten(e) en(de) den/
selve(n) meest(er) joese alleene te late(n) volge(n) nae trecht vand(er) hove(n) d(aer) onder/
zij gelege(n) ware(n) hem des gedragen(de) totten rechte D(aer) tege(n) de voirscr(even)/
arnt ende de ande(re) seyden hoe dat zij kinden dat de voirs(creven) meester/
joes eene cedulle ov(er)gegeve(n) hadde vanden goede(n) int geheele gebleve(n)/
nae hue(re)n vader en(de) moeder om de voirs(creven) goede t(er) deylinge(n) gesedt te/
worde(n) bijden voirscr(even) arnde als mo(m)bour zijns wijfs als joncste ende/
dat deselve meest(er) joes e(n)nige no(ta) oft teeken(en) d(aer)op gesedt mocht/
hebbe(n) mair ontkinde(n) de(n) selve(n) d(aer)inne alsulke(n) recht te hebben(e) gelijck/
hij p(re)tendeerde hopen(de) dat alle de goede wair die gelege(n) ware(n) in/
deylinge(n) come(n) soude(n) naden lantrechte en(de) bezundert nader disposicien en(de)/
testame(n)te vande(n) selve(n) goede(n) bijd(en) vader en(de) moeder gemaect ende/
ald(aer) geexhibeert hen des gedragen(de) totte(n) rechte D(aer)op de voirs(creven) meest(er)/
joes seyt om cortinge vander saken dat hij wel te vreden was/
en(de) p(rese)nteerde den voirs(creven) zijne(n) suste(re)n dat de wethouders alt(oes) so(m)mierlijc/
oft nae recht hen soude(n) moege(n) informe(re)n vande(n) lantrechte va(n)d(er)/
plecke(n) en(de) plaetse(n) d(aer) de goede gelege(n) ware(n) om d(aer)aff tappointe(re)n/
gelijck nae recht behoire(n) soude willen(de) in die(n) r(e)nu(n)cie(re)n alle/
p(ri)vilegie(n) Ende alsoe v(er)re zij hen met testame(n)te soude(n) willen/
behulpe(n) d(aer)aff p(ro)testeerde hij zij(n) recht te v(er)antw(er)den t(er) plaetse(n) dair/
de ky(n)nisse van dien behoirde met meer woirden bij hem geallig(er)t/
blivende bij zij(n) voirscr(even) versueck en(de) conclusie Seggen(de) oick ende/
bege(re)nde dat alsulk(er) brieve als stonden onder henrico hanck(art)
//
brueder des voirscr(even) arts gecome(n) uuyte(n) sterfhuyse voirs(creven) d(aer)inne/
hij ende zijn suste(re)n gericht mochte(n) zij(n) mids d(er) suspicie(n) die/
hij d(aer)op allig(er)de bracht en(de) gestelt soude(n) worde(n) op e(n)nighe/
vande(n) ande(re)n came(re)n om d(aer) inne in tijden en wijle(n) gedaen/
te worde(n) soe behoir(n) soude Es geappointeert opde voirscr(even)/
materie gelet zijnde en(de) uuytgesproken dat de voirscreve(n)/
deylinge sal blive(n) berusten(de) tottertijt toe dat de voirscr(even)/
p(ar)tijen mett(er) mi(n)nen oft rechte beslicht sulle(n) wese(n) vand(en) goeden/
voirs(creven) d(aer)aff questie is t(er) plecke(n) oft plaetse(n) d(aer) die gelege(n) zij(n)/
oft dair de ky(n)nisse vande(n) testame(n)te behoirt om d(aer)entend(en) alh(ier)/
de voirs(creven) deylinge te geschien soe behoire(n) sal Ende als vand(en)/
brieve(n) gem(er)ct de suspicie bijden voirs(creven) meest(er) joese geallig(er)t/
es uuytgesproken dat die op e(n)nige vand(en) ande(re)n came(re)n/
dairt den voirs(creven) p(ar)tie(n) gelieve(n) sal gestelt sulle(n) worde(n) Act(um) in (con)s(ili)[o]/
opidi julii qui(n)ta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-08 by Agata Dierick