SAL7380, Act: V°2.4-V°3.1 (7 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°2.4-V°3.1  
Act
Date: 1486-06-28
LanguageNederlands

Transcription

2019-01-16 by Marc Stynen
Item meester jan de vine(n)giez lijsbeth nuelens zijn wijff docht(er)/
meester pet(er)s wile(n) nuelens ende margriete nuelens huere
//
suster p(ri)us ema(ncipa)[ta] ex pane m(ar)ga(r)ete eius m(at)ris rel(i)c(t)e d(i)c(t)i q(uon)d(am)/
petri t(er) eender zijden de voirscr(even) margriete de moeder/
jacop van hoelair inden name va(n) heylwigen zijne(n) wive suster/
der voirs(creven) gesuste(re)n qua(m) in h(oc) p(ro)sta(r)e promisit ende anne/
nuelens oick suster d(er) voirs(creven) gesuste(re)n p(ri)us si(mi)l(ite)r ema(ncipa)[ta] ex pa(n)e/
d(i)c(t)e m(at)ris ac de consensu eiusdem m(at)ris voir hen ende oick/
voir lijsbette(n) die wettige dochter es van wile(n) katlijne(n) nuelens/
suster als zij leefde der voirs(creven) gesuste(re)n die de selve jacop zij(n)/
wijf ende a(n)ne h(ier) inne gelove(n) te v(er)vange(n) ende oick alle tsame(n)/
inden name va(n) magdalene(n) nuelens hue(r) suster absent zijnde/
die zij insgelix alle tsame(n) hier inne geloeft hebbe(n) te/
vervangen ter ande(r) zijden Sijn come(n) voir scepen(en) va(n) lov(en)/
hier nae bescreve(n) Kynnen(de) ende lijden(de) dat zij bij toedoen(e) ende/
onderwijse van hue(re)n vrienden met malcande(re)n ov(er)come(n) zij(n) ende/
veraccordeert der pointe(n) condicie(n) ende vorw(er)den h(ier)nae bescreve(n)/
d(aer)om zij onlanx leden en(de) eene lange wijle tijts tege(n) malca(n)de(re)n/
gedinct hebben inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(en) en(de)/
die zij malcande(re)n geloeft hebben tonderhoud(n) en(de) te voldoen(e)/
Inden yersten datme(n) terstont en(de) zoe eer soe bat op hoge(n)/
ende ten meeste(n) prouffijte v(er)coope(n) oft erflijck uuytgeven sal/
alle de erflijcke goede die de voirscr(even) wijle(n) meester peter/
achtergelaten heeft gelegen inder stat va(n) loven(en) Ende dat/
vanden pe(n)ni(n)gen d(aer)aff comen(de) betaelt sulle(n) worde(n) der voirs(creven)/
margrieten nuelens der dochter veertich r(ijns) gul(den) te lx pl(a)c(ken)/
tstuck ende tsurplus vande(n) selve(n) sal ter erflich(eit) zekerlijck/
aengeleecht worden in welke rinten alsoe gecocht ende/
oick inde rinten opde goede bliven(de) de voirs(creven) moeder/
alleenlijck hue(r) tocht behouden sal ende opde voirscr(even)/
kinde(re) sal derflich(eit) van dien come(n) naeder selver moeder doot/
Ende als e(n)nige vanden selven rinten afgeleecht worde(n)/
dan selen die ter selver natue(re)n altijt wed(er) aengeleecht/
worde(n) Ende hier toe sulle(n) de moeder en(de) alle de voirs(creven)/
kinde(re) altijt behulp doen hant ende mont leenen Ende/
aengaen(de) der vliegen(de) erven inder moeder huyse wesende/
die sal ghei(n)ventarieert worden ende uuyt dien inve(n)tar(is)
//
sal elck der kinde(re)n diet beg(eer)t cop(ien) te hemw(er)ts hebbe(n) ende/
naede doot der voirs(creven) moeder op dat zij die oft e(n)nige va(n)/
dien niet en v(er)thierde inder vuege(n) zoe zij dat nae uuytwijse(n)/
vande(n) testame(n)te doe(n) mach sal die vliegen(de) erve tusschen/
de voirscr(even) kinde(re)n gedeylt worde(n) Behalve(n) dat de ghene/
vande(n) kinde(re)n oft kints kinde(re)n die niet te huwelijcke/
gehadt en hebbe(n) d(aer)aff alsdan soe vele voir uuyt hebbe(n) sele(n)/
als elck vanden ande(re)n gehuwelijct zijnde te huwelijcke gehadt heeft/
Ende de voirs(creven) a(n)ne en sal niet derve(n) ter deylingen bringe(n) de/
perceele(n) va(n) have(n) en(de) vliegen(de) erve die zij onder en(de) in huer behelt/
heeft ende hue(r) uuyt crachte va(n) zeke(re)n ghiften voe(r) scepen(en) van/
loven(en) bevesticht bijden ouders gheont zijn noch hue(r) clede(r) en(de)/
ande(r) dingen thue(re)n live behoiren(de) noch oick de tafele(n) ende eene(n)/
zetel die huer noch toebehoire(n) en(de) volgen sulle(n) uuyt hue(re)r/
moeder huys want huer die voir uuyt blive(n) sulle(n) oick sal/
zij behouden zonder toeseggen van allet ghene des zij selve in huers/
vaders oft moeders broode ende plicht wesen(de) vercrege(n) gewo(n)nen/
oft gecocht heeft zonder argelist Insgelijx en sal de voirscr(even)/
margriete niet derve(n) innebringen des zij nu heeft huer toebehoirt/
oft selve vercrege(n) mach hebben in huers vaders oft moeders/
plicht wesen(de) cor(am) liefkenrode pynnock junii xxviii
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils , Walter Winnelinckx , Mi-Je Van Gils
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2017-01-24 by Claire Dejaeger