SAL7380, Act: V°236.1 (456 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°236.1  
Act
Date: 1487-01-11
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-01 by Jef Willemsens
Want pet(er) de hane die met scep(enen) brieve(n) va(n) loven(e) heeft en(de) houden(de)/
es de erfpachte h(ier) nae bescreve(n) te weten(e) yerst eene(n) sack core(n)s/
erflic pacht va(n) vissenake en(de) mate va(n) thiene(n) aen en(de) op i(½)/
dach(mael) lants gelege(n) opt grootvelt tussche(n) de goede henr(ix) van/
houthem en(de) reyneers vand(er) roe(re)n It(em) aen en(de) op een half dach(mael)/
lants opt dyme(n)s velt tusschen de goede vande(n) beghijne(n) va(n)/
thiene(n) en(de) robbeerts berwouts It(em) op i(½) dach(mael) lants gelege(n)/
tusschen de goede wille(m)s van montenaken en(de) de goede scloest(er)s/
va(n) dalenbroeck It(em) aen en(de) op i dach(mael) lants gelege(n) opt velt/
gaen(de) van vissenake te breyssem weert tusschen de goede des/
goidsh(uys) va(n) sinte g(er)trude(n) te loven(e) en(de) d(er) cap(it)len van thiene(n)/
Item noch xi mol(evaten) core(n)s erflic pacht va(n) vissenake aen en(de)/
op huys en(de) hoff jans hoycxken voirs(creven) gelege(n) te s(in)[te] pet(er)s visse/
naken tusschen de goede d(er) tafelen des heyligegheests van/
thiene(n) en(de) de strate gaen(de) van arschot te thiene(n) weert/
Hem met brieve(n) van des(er) stat gescr(even) aende(n) meye(r) van/
cumptich oft sijne(n) stedehoude(r) te sinte pet(er)svissenaken alle/
de selve goede en(de) ond(er)pande mette(n) haeflijcke(n) goeden/
d(aer)op wesen(de) den p(ro)prietar(is) vanden gronde toebehoiren(de) behoir/
lijck heeft doen levere(n) en(de) ja(n)ne [huycxken] en(de) pete(re)n va(n) gruene(n)berge/
dach van rechte heeft doen besceyde(n) te (com)pare(re)n inde banck/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) Ald(aer) sij e(m)mer de voirs(creven)/
huycxken he(m) oppone(re)nde niet gecompar(er)t en es ende/
jan cruypla(n)t voir he(m) en(de) als p(ro)cur(eur) des voirs(creven) pet(er)s [va(n) gruene(n)b(er)ge] alsdoen/
(com)pare(re)nde en(de) oppone(re)nde eene(n) seke(re)n dach genome(n) heeft/
om op de aensprake des voirs(creven) pet(er)s de hane tantweerden(e)/
dien hij niet gehoude(n) en heeft noch en es ten selve(n) dage/
bij he(m) genome(n) gecompar(er)t Soe heeft de voirs(creven) pet(er) de/
hane trecht voirt v(er)socht soe v(er)re dat scepen(en) van/
loven(e) t(er) manisse(n) smeyers nae dat hen bij rescripte/
jans de hertoge meyers van cumptich behoirlijck hadde/
gebleken de voirs(creven) executie geschiet te sijne gewesen/
hebben voir een vonnisse Soe v(er)re de wed(er)p(ar)tie/
vanden voirs(creven) pete(re)n de hane niet en quame ten/
opstane vanden meye(r) ende scepen(en) dat men den/
selve(n) pete(re)n vanden gelev(er)den panden en(de) goeden voirs(creven)/
houden soude inde macht va(n) sijne(n) scep(enen) brieven van/
loven(e) voirs(creven) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen/
es in scampno januarii undecima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2021-05-11 by kristiaan magnus