SAL7380, Act: V°237.2 (457 of 879)
Search Act
previous | next
Act V°237.2  
Act
Date: 1487-01-12
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-03 by Jef Willemsens
Nae dien dat de scepen(en) van ghete alh(ier) hadden doen bescrive(n)/
woute(re)n le chene al(ia)s boilhe ov(er)mits seke(re)n appellatien die hij gedaen/
hadde van hue(re)n vo(n)nissen [gewesen ten p(ro)fijte va(n) hub(er)de gaugier] voir den raide m(ijns) gened(ichs) he(re)n boven dien/
dat zij hue(re) resort name(n) i(m)mediaet alh(ier) voir scepen(en) van loven(e)/
cont(ra)rie den lantrechte en(de) besund(er)t vanden rechte vande(n) hootvo(n)/
nisse van des(er) stat en(de) om vande(n) reden(en) d(er) selv(er) ombehoirlijcker/
p(ro)cedue(re)n geadverteert te sijne soe sijn op heden come(n) bijden/
raide vand(er) stat twee vande(n) selven scepen(en) van huer(er) ald(er)wege(n)/
t(er) eende(r) en(de) de selve wout(er) t(er) ander(er) sijden Aldair de selve/
scepen(en) v(er)haelt hebben de grieve en(de) ombehoirlijcke p(ro)cedue(re)n/
en(de) belastinge(n) voirs(creven) bege(re)nde want zij ond(er) trecht vande(n) hoot/
vo(n)nisse va(n) des(er) stat wae(re)n geseten en(de) alsoe t(er) yerst(er) instan(tie)/
behoirde(n) beroepen te sijne voir de he(re)n en(de) scepen(en) van loven(e)/
als voir huer hoot i(m)mediaet van saken dair aff p(ar)tien hen mochte(n)/
hebben bevonde(n) beswaert en(de) nerge(re)ns els dat de voirs(creven)/
wout(er) wordde ond(er)wesen oft bedwonge(n) de p(ro)cedue(re)n oft/
appellacien op he(n) elder gedaen costeloos af te doen(e) ende hem/
dair aff ongemoeyt te laten Te voirde(r) want dat alsoe/
nae den p(ri)vilegien vanden lande behoirde en(de) alse vanden/
mesbruycke ende excesse bij hem in desen begaen dat hij dat/
richten en(de) bete(re)n soude nae discretie vand(er) wet Op dwelc/
de voirs(creven) wout(er) kynnen(de) in des voirscr(even) steet t(er) yerste(r) instan(tie)/
eld(er) geappelleert te hebben(e) dan dat nae den p(ri)vilegien/
vande(n) lande behoirde ende dat hij d(aer) inne was geexce/
deert ende want hij sijne(n) eedt boet dat hij niet gewete(n)/
en hadde in dien te mesdoen hoe wel hem zeder t(er) kynnissen/
comen mocht sijn soe bat hij dat men hier op dooge woude/
hebbe(n) wa(n)t hij de ghene niet en was die wetens tege(n) de/
p(ri)vilegien vanden lande oft vanden goeden steden yet soude/
willen attempte(re)n oft vervolge(n) Aldus renu(n)cieerde hij uut(er)lijc/
vande(n) v(er)volge in desen tegen de wethoude(re)n geschiet in des/
voirscr(even) steet geloven(de) dat costeloos af te doen(e) en(de) dair/
op niet meer te vervolgen en(de) als vanden excesse mits/
sijnd(er) ontscult ende p(rese)ntacien voirs(creven) geloofde hij te bete(re)n des de/
wet alh(ier) uutspreken soude dat hij d(aer) inne soude moege(n) hebben/
mesdaen cor(am) berghe substit(u)[to] burg(imagistr)[o] hove burg(imagistr)[o] et cert(is) aliis/
de (con)silio januarii xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2021-05-11 by kristiaan magnus