SAL7380, Act: V°60.3-V°61.1 (119 of 877)
Search Act
previous | next
Act V°60.3-V°61.1  
Act
Date: 1486-08-21
LanguageNederlands

Transcription

2021-04-10 by Jef Willemsens
Cont zij alle(n) lieden dat jan va(n) lathem rintmeest(er) ons gened(ichs) hee(re)n/
ts(er)toge(n) in zijnder stat va(n) thiene(n) heeft genome(n) en(de) bekint genome(n) te/
hebben(e) vanden hee(re)n vicedeken(en) en(de) cap(it)le d(er) kercken van luydick/
reside(re)nde alsnu te loven(e) de thienden ende oick alle ende/
yegewelke goede die de voirscr(even) he(re)n deken en(de) cap(it)le en(de) hue(re)/
voirscr(even) kerke hebben ende besitten inder stat lande justicie(n) ende/
thiender va(n) halen met wat name(n) die genoempt zij(n) alleene/
uuytgenome(n) trecht vand(en) patronaetscape der collacie(n) va(n) beneficien/
soe v(er)re ende gelijck jan van nederhem en(de) jan otten zij(n) voirsete(n)/
deselve thiende(n) en(de) goede(n) plagen te hebbe(n) en(de) te houden/
Te houden te hebben en(de) te gebruycken va(n) sint jansmesse/
baptisten lestleden eene(n) t(er)mijn van zesse jae(re)n lanck v(er)volgen(de)/
elx jairs d(aer)enbynne(n) om en(de) voe(r) te weten(e) de drie yerste/
jae(re)n [tsjairs] om driehond(er)t xlv rinssche gulden(en) twintich gemeynd(er)/
bourgoenscher stuv(er)s xxiiii gemeyn schellinge pay(ments) ludix weert
//
zijnde voir elke(n) va(n) sulken rinssche gulden(en) ge(re)kent ende/
dande(re) drie navolgende jae(re)n elx jairs om driehond(er)t en(de)/
tseventich gelijcke r(inssche) guld(en) bijden selve(n) janne va(n) lathem/
pechtene(r) tsijne(n) prope(re)n costen pericule(n) en(de) laste(n) alle jae(re) desen voirs(creven)/
t(er)mij(n) due(re)nde inde stat va(n) luydick en(de) der rekencame(re)n ald(aer) oft/
te loven(e) ter gelieften vanden voirscr(even) he(re)n vand(er) cap(it)le half te/
liechtmesse en(de) half tsintjansmesse bap(tis)[te(n)] te betale(n) den selve(n)/
eerw(er)digen hee(re)n ende soe van jae(re) te jae(re) den voirs(creven) t(er)mij(n) due(re)nde/
quol(ibet) ass(ecutu)[m] Item sal noch de voirs(creven) jan pechtene(r) betalen den/
voirscr(even) hee(re)n vand(er) cap(it)len va(n) luydick bynne(n) groot vastelavo(n)t/
inden yersten jae(re) vand(er) voirscr(even) termijne eene ame wijns in/
sulker weerde(n) als gewoenlijck es ande(re)n pechtinge(n) de ame(n) te/
betalen ende bynne(n) den selve(n) sondach groot vastelavo(n)t des/
vierde jaers noch eene gelijcke ame Insgelix sal de selve/
pechtene(r) zijne(n) voirscr(even) t(er)mijn due(re)nde betale(n) den meye(re) en(de) scepen(en)/
van halen de so(m)men van groten d(aer)inne de selve kerke va(n) luydick/
jairlix te henw(er)ts gehoude(n) es en(de) oick te drage(n) de laste(n) die zij(n) voirsete(n)/
pechtene(re)n d(er) voirs(creven) goede(n) gewoe(n)lijck zij(n) geweest te drage(n) en(de) inde/
welke de selve kerke e(n)nichssins gehoude(n) es zonder afcorte(n) oft mi(n)dernisse/
der geheelder so(m)men voirs(creven) Ende en sal de selve pechtene(r) den voirscr(even)/
he(re)n niet moege(n) yet cortten van huer(er) voirs(creven) so(m)men noch afslaen voir/
e(n)nige schade he(m) bij e(n)nigen lud(en) va(n) wapen(en) den voirs(creven) t(er)mij(n) due(re)nde/
e(n)nichssins aengedaen It(em) sal de voirs(creven) jan wel en(de) loflijck ond(er)houde(n)/
zijne(n) termij(n) due(re)nde de huysinge schue(re)n gestichte(n) der voirs(creven) kerke(n) bi(n)nen/
halen van wande dake en(de) ande(re)n cleyne(n) wercke(n) in sulke(n) state dat he(m)/
die gelev(er)t sulle(n) word(en) en(de) die zij(n) sulle(n) ten tijde vand(en) begi(n)ne des(er) pechti(n)g(en)/
uuytgenome(n) va(n) g(ro)ten oft grove(n) houte(n) oft balke(n) het en wa(r)e dat die/
bij zijne(n) sculden oft v(er)suempte(n) gebroken oft gedestrueert ware(n) en(de) ten/
uuytgane vanden voirscr(even) t(er)mijne sal hij die in sulken state zoe/
voirscr(even) steet zonder fraude moete(n) laten Item de meyerie rechten/
jur(is)dictien en(de) heerlich(eiden) der voirscr(even) kerken sal hij getrouwelijck/
beware(n) zonder die e(n)nichssins oft bij yema(n)de te late(n) quetse(n) oft/
inbreken ende oft bij gevalle yet worde geattempteert dat sal/
de voirscr(even) jan va(n) lathem met alle zijnder cracht wederstae(n) ende/
den voirs(creven) he(re)n cundige(n) en(de) hen vander wairh(eit) d(er) sake(n) trouwelijck informe(re)n
//
Item en sal de voirscr(even) pechtene(r) dese pechtinge egheenssins zijne(n)/
t(er)mijn due(re)nde transfere(re)n in ande(re)n p(er)sone(n) oft hem v(er)gesellen/
met e(n)nigen p(er)sonen inde selve van wat state die oick zij(n) zond(er)/
openbaren orloff wille en(de) consent d(er) voirs(creven) hee(re)n It(em) sullen/
de voirs(creven) he(re)n jairlix de(n) voirscr(even) t(er)mij(n) due(re)nde ten coste des voirs(creven)/
pechtene(re)n moege(n) sinden inder voirs(creven) stat va(n) hale(n) twee va(n) hue(re)n/
mede canonicken eens oft eene(n) tweewerff om te visite(re)n hue(re)/
voirs(creven) goede met hue(re)n diene(re)n en(de) p(er)den die welke de voirs(creven)/
jan loflijck eerbaerlijck en(de) guetlijck ontfaen sal en(de) en(de) die(n) ofter/
twee ware(n) de costen va(n) eene(n) dage eender nacht en(de) een ontbijt/
des morgens geve(n) Item sal de voirs(creven) pechtene(r) bynne(n) zijnen/
voirscr(even) termijne tsijne(n) coste geve(n) en(de) leve(re)n den voirscr(even) he(re)n/
alle en(de) yegewelke vruchte(n) thiende(n) rinte(n) lande(n) goede(n) chijse(n) en(de)/
cap(uynen) die de selve he(re)n houden en(de) besitten bynne(n) den voirs(creven) lande/
en(de) v(er)tiendingen van halen ende d(er) gheenre name(n) en(de) toename(n)/
diese alsnu besitten en(de) d(er) reengenoote(n) land(en) pale(n) en(de) limiten/
d(aer)naest geleg(en) met loflijcker beteykeni(n)ge(n) in gescrifte(n) en(de) reg(iste)ren/
auctentiken va(n) meye(r) en(de) scep(enen) va(n) hale(n) zond(er) e(n)nige(n) afslach d(aer)om/
te doen(e) It(em) sele(n) de voirscr(even) pechtene(r) en(de) de he(re)n va(n) malcande(re)n moege(n)/
scheyden ten halve(n) tide te weten ten drie jae(re)n des(er) pechtinge(n)/
bij alsoe dat de ghene die alsoe scheyde(n) wilt dat den ande(re)n/
een half jair te vo(r)en sal moete(n) cundigen oft and(er)s sal de(n) t(er)mij(n)/
uuyt stat g(ri)pen It(em) oft gebuerde dat de voirs(creven) jan in e(n)nich/
van des in des(er) pechtingen begrepe(n) wort gebreckelijck bevo(n)den/
worde soe souden de voirs(creven) he(re)n oft hen geliefde hue(r) hande/
moege(n) slaen aende voirs(creven) goede thiend(en) en(de) ande(re) vo(r)e v(er)haelt en(de) d(aer)mede/
doe(n) des hen geliefde niet tegenstaen(de) d(er) voirs(creven) pechtingen en(de) sal de/
voirs(creven) ja(n) rege(re)n en(de) ex(er)ce(re)n dofficie d(er) meyerie(n) va(n) hale(n) in goed(er) manie(re)n/
zonder fraude de(n) voirs(creven) t(er)mij(n) due(re)nde alsoet gewoe(n)lijc es Ende oft/
gebuerde dat bij gebreke va(n) betali(n)g(en) oft voldoeni(n)g(en) va(n) des voirs(creven)/
steet de selve he(re)n bij hen oft hue(re)n p(ro)cur(eur)s e(n)nige coste(n) lasten oft/
scade(n) deden oft lede(n) int v(er)volge(n) gelove(n) oft geve(n) alle die coste(n)/
en(de) laste(n) zoewel montcoste als ande(re) hoedanich die zij(n) soude de/
selve pechtene(r) de(n) voirs(creven) he(re)n oft hue(re)n p(ro)cur(eur)s uuytreycke(n) en(de) betalen/
gelijck de(n) p(ri)n(cipa)[len] tot hue(re)n sy(m)pele(n) segge(n) zond(er) p(ro)eve d(aer)om te doe(n) cor(am)/
boxhoe(re)n liefk(enrode) aug(usti) xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-06 by Claire Dejaeger