SAL7380, Act: V°67.3-R°68.1 (131 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°67.3-R°68.1  
Act
Date: 1486-08-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-27 by Jef Willemsens
Nae dien dat op heden wed(er)om henrick vanden nyeuwe(n)huyse sinte/
pet(er)sman clachtich is geweest bijden raide vand(er) stadt ov(er) den/
meye(r) en(de) scepen(en) van veerle van dat zij bove(n) d(er) t(er)mi(n)acien tande(re)n/
tijden tusschen hen aug(usto) v lestleden gewesen weyge(re)n d(er) bancken/
recht te doen(e) op alsulken goede als dair gelegen sijn als van/
seke(re)n lijfpen(sie) die hij dair op p(re)tendeert te hebben(e) v(er)sueken(de) na/
volgen(de) d(er) selv(er) t(er)mi(n)acien alnoch bedwonge(n) te hebben(e) tvoirs(creven)/
recht vand(er) banck he(m) te doen(e) met oick den costen van rechte bij/
hem in des(er) geleden gemerct der weygeringe(n) en(de) v(er)trecke d(er) selv(er)/
Dair op de voirs(creven) meye(r) en(de) scepen(en) wed(er)om te kynne(n) gaven de/
selve reden(en) die sij tande(re)n tijden geallig(er)t hadden en(de) besund(er)t/
wa(n)t hij s gheen scepen(en) brieve en allig(er)de exhibeerde dat zij/
nae d(er) bancken recht hem in dien gheen recht sculd(ich) en wae(re)n te/
doen(e) D(aer) op de selve sinte pet(er)sman r(e)plice(re)nde seyt al en hadde/
hij gheene brieve nochtan wae(re) d(er) bancken recht dat me(n) hem/
op cautie wae(re) scul(ich) recht te doen(e) die hij gestelt hadde en(de)/
oick innegeseten(e) va(n) veerle was bliven(de) bijde voirs(creven) (con)clusie/
en(de) voirt(er)mi(n)acien en(de) de voirs(creven) scepen(en) bij hue(re)n voirnemen(en) en(de)/
dat de selve henr(ick) sculd(ich) soude sijn hen op te leggen(e) de costen/
bij hen ov(er)gesonden Es geappointeert opde voirs(creven) materie/
geledt sijnde en(de) opde voirt(er)mi(n)acien nae v(er)treck en(de) weyge/
ringe(n) d(er) selv(er) wethoude(re)n va(n) veerle dat de voirs(creven) wethoude(re)n/
den selve(n) sinte pet(er)sma(n)ne sculd(ich) sijn sond(er) v(er)treck d(er) bancken/
recht te doen(e) navolgen(de) der voirt(er)mi(n)acien bijd(er) stadt d(aer)aff/
gegeve(n) dair bij sij bleve(n) en(de) dat de voirs(creven) wethouders van
//
veerle den voirs(creven) sinte pet(er)sma(n)ne zijn costen van rechte in desen/
bij hem geleden sculdich sijn opte leggen(e) en(de) te betalen(e) behalve(n)/
hen huer(er) di(mi)nutien In consilio opidi aug(usti) xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-13 by Claire Dejaeger