SAL7380, Act: V°92.2 (188 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°92.2  
Act
Date: 1486-09-20
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-19 by Jef Willemsens
Overmits dien dat pet(ro)nelle trouwants d huysvr(ouwe) jans trouwa(n)ts/
den raide vand(er) stadt met i supplicatien clachtelijck int lange/
te kynne(n) heeft gegeve(n) tsober en(de) quade regime(n)t des voirs(creven) huers/
mans dwelc sulck was dat hij he(m) niet en dorste getroesten/
te loven(e) te comen(e) dan int geleyde vand(er) kermissen en(de) dat/
hij hem dagelijcx pijnde opte heffen(e) de rinte(n) pachte(n) en(de) v(er)valle(n)/
huer toebehoe(re)nde en(de) van huer(er) sijden gecome(n) Nochtans dat hij/
hem bij huer als een goet man niet en vuechde noch geve(n) en/
woude en(de) dat meer was mette(n) pachtene(re)n oft sculd(er)s d(er) selv(er)/
rinte(n) oft pachte(n) (com)positie en(de) afcoop liet maken vande(n) selve(n)/
rinte(n) voir en(de) eer die gevalle(n) oft v(er)schene(n) wae(re)n en(de) hen/
met vele min dan sij sculd(ich) mochte(n) sijn liet passe(re)n op dat/
hij de pe(n)ni(n)gen ewech hebben en(de) huer die ontheffen soude/
Bijden welken sij groet gebreck lijden moste niet weten(de)/
wair mede sij huer onthoude(n) soude en daden de goede vrinde/
die huer bijstant deden en(de) den cost mochte(n) geve(n) en(de) noch/
meer lijden soude soe v(er)re dit lang(er) duerde onger(e)medieert/
en(de) sond(er) behoirlijke p(ro)visie d(aer) tege(n) te gecrijge(n) dair o(m)me/
sij oitmoedelijck badt en(de) dat de he(re)n vand(er) stadt h(ier) op dooge/
wilden hebben en(de) huer d(aer) tege(n) alsulken assisten(cie) en(de) behulp/
doen en(de) p(ro)visie die huer d(aer) toe soude moege(n) diene(n) Soe/
es geordineert en(de) geslote(n) bijden voirs(creven) raide dat men/
huer assisten(cie) doen sal van brieve(n) en(de) and(er)ssins aende officie(re)n/
sculders en(de) pechtene(re)n d(er) selv(er) huer(er) goeden dat zij nyema(n)de/
betalinge en doen dan huer alleene tott(er) tijt toe dat zij/
en(de) hue(r) (man) samentlijck bij een sullen sijn en(de) leven gelijck/
man ende wijff sculdich sijn te leven en(de) tott(er) tijt toe dat/
anders bijden selven raide sal sijn geordineert Actu(m) in (con)silio/
opidi p(rese)ntib(us) plu(r)ib(us) de (con)silio septe(m)br(is) xx
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-20 by Claire Dejaeger