SAL7381, Act: V°95.3-R°96.1 (218 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°95.3-R°96.1  
Act
Date: 1487-09-18

Transcription

2023-10-26 by Greet Foblets
It(em) elizabeth van hortbeke wed(uwe) gheerts wijlen vand(er) sluysen/
baudewijn van ghind(er)do(r)e ende katlijne van raveschote sijn/
wijff docht(er) willems wijlen van raveschote in p(rese)ntia hebbe(n)/
gekint en(de) gelijt dat gheert vanden boegarde en(de) magriete/
cokarts sijn wijff docht(er) jans wijlen cokart voir deen helicht/
henric(us) en(de) arndt hanckart gebruede(re)n sonen gorts wijlen hanck(art)/
en(de) barbele hanckarts hue(r) sust(er) weerdynne henricx wittema(n)s/
voir hen en(de) a(n)nen hanckarts sust(er) der selv(er) gebruede(re)n en(de) suster/
ende oic voir lodewijcke smolders hue(re)n swag(er) en(de) sijn kinde(re)n/
voir dand(er) helicht met hen ov(er)comen sijn en(de) eenswordde(n) alse/
van allet ghene des de voirs(creven) lijsbeth baudewijn en(de) katlijne/
den voirs(creven) wijlen ja(n)ne cokart en(de) goirde hanckart en(de) hue(re)n/
goeden oft erfgename(n) van p(ri)ncipalen oft pachten souden moe/
gen eysschen in e(n)nig(er) manie(re)n vanden twee croone(n) lijfpen(sien)/
die de selve jan cokart en(de) gord hanckart inden ja(r)e van liiii/
januarii xxi bekinden voir scepen(en) van loven(e) en(de) met scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) ten live d(er) voirs(creven) katlijne(n) van raveschote/
en(de) ten live van lijsbette(n) van raveschote hue(re)r sust(er) d(air) inne jan/
wijlen van raveschote oud(er)vad(er) d(er) selv(er) gesuste(re)n en(de) de voirs(creven)/
lijsbeth van hortbeke oft deen van hen bring(er) sbriefs theffen/
behielde(n) Ende dat de selve magriete cokarts voir deen/
helicht en(de) de voirs(creven) henr(ic) arnt en(de) barbele inden name als/
vo(r)e voir dand(er) helicht om alle gedingen te scouwen ende/
zielen te lossen(e) he(n) van allen dien en(de) des dien e(n)nichssins aen/
cleeft soe sij des ov(er)comen sijn volcomelijck hebben v(er)nuecht/
gecontenteert en(de) allessins te vreden gestelt Promitt(entes) ind(ivisim)/
null(atenus) alloq(ui) Sed war(andizare) Hebben voirt gelooft ind(ivisim) sond(er) hue(re)n/
cost de p(ri)ncipale brieve vand(er) voirs(creven) lijfpen(sien) oft men die
//
naemails bevonde ongecancelleert den selven gebruede(re)n barbelen/
en(de) magriete(n) cokarts oft ande(re)n dien sijs bege(re)n sullen en(de) d(air) toe/
noeme(n) ten selve(n) rechte ov(er) te geven om te v(er)volgen opden/
ghene(n) die he(n) t(er) hant niet staen en woude Et t(antu)m En(de) de/
voirs(creven) lijsbeth heeft heeft oic wed(er)roepe(n) in meerd(er) sekerh(eit) van desen/
en(de) mits desen wed(er)roept alsulken p(ro)cu(r)atie en(de) mechtich(eit) als sij tan/
de(re)n gegeve(n) en(de) gemaict mach hebben voir scepen(en) alh(ier) gielise/
le(m)mens en(de) clase van huelen vettewariers soe v(er)re de selve/
p(ro)cu(r)atie de voirs(creven) twee croone(n) soude moegen aengaen in/
e(n)nig(er) manie(re)n Willen(de) dat sij uut saken vand(er) selv(er) p(ro)cu(r)atien/
de voirs(creven) p(er)sone(n) oft hue(r) goede uut saken d(er) selv(er) lijfpen(sien)/
in gheend(er) manie(re)n moeyen en sullen nu noch in toecomen(de)/
tijden voir wat gerichte dat sij geheestelijck oft weerlijck/
cor(am) m(athia) berghe nausnydere septembris xviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-20 by Xavier Delacourt