SAL7382, Act: R°151.1-R°152.3 (287 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°151.1-R°152.3  
Act

Transcription

2020-01-12 by Dirk De Wever
Opt(en) xxviii [xxvi [xxvii]] dach januarii a(nn)[o] lxxxviii stilo/
braban(tie) es overdrag(en) bijd(en) rade [vand(er) stat] goed(en) ma(n)ne(n)/
vand(en) nat [geslecht(en)] den deken(en) en(de) den gesworen(en)/
vand(en) ambacht(en) rep(re)sente(re)nde de lud(en) int/
gemeyne vand(er) selver stat datme(n) om te/
v(er)vallen(e) de last(en) costen dagelijx lopen(de)/
en(de) d(er) stad toecomen(de) in dese tegewoirdig(en)/
noot en(de) orloge int bet(aelen) vand(en) rute(re)n en(de)/
andersins dieme(n) alh(ier) ond(er)houden(de) moet [is bij div(er)se? vand(en) cap(i)t(len)?] v(er)cope(n)/
sal opte borg(en) na bescreve(n) te weten(e) gord/
vand(en) b(er)ghe geert h(er)meijs mathijs va(n)de(n) b(er)ghe et anthoes
/
absloens wout(er) absloens henr(ic) vand(er) borch [art vincke] jan huene pet(er) va(n)d(er) dijle(n)/
geert corbeel wille(m) tybe lodewijc lesens h(er) machiel absloens ridd(er)/
daneel boxhoe(re)n de jonge jan va(n) b(er)the(m) douwe lodewijck vand(er) borch/
joh(ann)es va(n) cav(er)cho(n) amelrijc vand(er) crevoert lodewijc bauts jan roeme(re) henr(ic)/
hove de jonge reyne(re) va(n) hoelair henr(ic) va(n)d(en) hoge(n)huse henr(ic) capellae(n) giel(is) crol/
and(ries) va(n) hoirne lod(ewijc) va(n) mid(er)hem/
totter so(m)men toe va(n) x[m] r(insche) g(u)ld(en) [eens] te xx st(uvers) iii pl(a)c(ken)/
in lijfrint(en) en(de) erflich(eyden) den d(enier) xviii en(de) xviii/
xvi en(de) in lijfpen(sien) [op twe live(n)] den d(enier) x en(de) ix soeme(n)/
dat best sal vind(en) en(de) co(n)nen gecrig(en) tott(er) voirsc(reven)/
so(m)men voirb va(n) x[m] r(insche) g(u)l(den) eens en(de) al/
ter q(ui)ting(en)/
In desen besorcht [en(de) v(er)sien bijd(en) selve(n) lud(en) en(de) ov(er)dragen(de)] datmen de voirs(creven) p(er)sone(n)/
en(de) borg(en) ter ontlasting(e) va(n) hen hue(re)n goed(en)/
en(de) nacomeling(en) en(de) elken va(n) he(n) geve(n) sal des/
bege(re)nde behoirlike sekerh(eyt) en(de) vestich(eyt) van/
des(er) stad ond(er) d(er) stad segel van scadeloes/
en(de) costeloes ontf onth onthave(n) te werden(e)/
inde jaerlijcsche betalinge en(de) oic ind(en) p(ri)ncipale/
d(eniere) alsoe dat hen en(de) de hue(re)n goed(en)/
en(de) nacomeling(en) genoech zij [met alle coste(n) en(de) co(m)me(re)n die zij d(air) o(m)me soud(en) mog(en) lijd(en)] na formen en(de)/
henne(re)n alsmen h(ier) voermaels in octobri lestled(en)/
gegeve(n) heeft seke(re) ande(re) p(er)sone(n) die hen insgelijx/
voe(r) de stat oic voe(r) x[m] eens v(er)obligeert/
mog(en) hebben en(de) dese ordina(n)t(ie) en(de) ov(er)drach/
en(de) oic de voirs(creven) behoefte dieme(n) he(n) geve(n) sal/
teken(en) ind(er) stat boeken [en(de) registe(re)n] tot huer(er) ontlasting(e)/
en(de) besorchgeniss(en) in dien
//
It(em) dat de lasten vand(en) g(r)[o]t(en) bie(re) en(de)/
cleine(n) bye(re) en(de) oic op tvleeshuys en(de) ande(re)/
lasten die doent(er)tijt [i(n) octobri als voe(r)] geordineert en(de)/
gestelt sijn geweest bij ov(er)drage vand(en) selve(n)/
luden in egheend(er) manie(re)n afgestelt [noch lestwaert] en/
sullen w(er)d(en) bijd(en) lede(n) nu sijnde oft/
toecomen(de) [sond(er) (con)sent vand(en) gene(n) die he(n)als voe(r) v(er)obligeren sulle(n) mog(en) en(de) d(air) des(er) borge blive(n) voe(r) de voirs(creven) stad en(de) led(en) in des(er) hue(re)n node en(de) tot huer(er) beg(er)t(en) en(de) g(roo)ter insta(n)t(ie)] mer mot(en) blive(n) hue(re)n coers/
hebben(de) betalen(de) altijt vand(en) selve(n) de/
jairlijcsche pacht(en) vand(en) yerst(en) x[m] eens/
en(de) co(m)me(re)n d(air) inne gemaect en(de) oic vand(en) x[m]/
eens dieme(n) asn alsnu voerdane sal mog(en)/
recovere(re)n en(de) vind(en) en(de) tot dat de gehele/
finan(cien) en(de) dien van voe(r) en(de) oic als nu/
te geschieden(e) op de voirs(creven) borg(en) afgeleet/
en(de) v(er)nuecht en(de) geheel betaelt sal wes(en)/
met alle cost(en) en(de) last(en) die d(air) op/
in e(n)nig(er) manie(re)n soud(en) mog(en) sijn gebuert/
alsoe dat de(n) voergenoemd(en) p(er)sone(n) genuech(t)/
It(em) dat dontfanc vand(en) voirs(creven) lasten opgestelt/
in octobri lestled(en) blive(n) sullen sal altijt/
in hand(en) vand(en) borgen [gedeput(eer)d(en) van alle der borgen wegen in d(er)re zullen co(m)mitte(re)n in gelik(en) getale en(de) in beide de zijd(en)]/
v(er)obligeert [hebben] tot dat zij gelost sulle(n) wes(en) betalen(de)/
nochtan altijt alle jaerlijcsche pacht(en) alsoe/
wel vande(r) ye lester d die nu gebue(re)n/
en(de) gemaect sulle(n) w(er)d(en) bijd(en) des(er) borge(n) als/
de yerste en(de) [dat dafq(uij)t(inge) der selver rint(en) vand(en) d(enieren) comen(de) vand(en) voirs(creven) hogesellen [van ass(ijsen) [tvoirs(creven)] een eige(n) sjars sullen come(n) en(de) staen ten gelik(er) natue(re)n om al ter geliker hant te q(ui)ten alsoe wel de vvors(creven) ... ... smans bijd(en) borgen nu wesen(de) ge... [te doene] ... alle ... [bijd(en)] iersten ged(aen)sond(er) deen v... dand(er) in dien te vorder en(de) oft in dien te acht...] [en(de) vele [and(er) hebben] vand(er) yerster borchtocht ende d(air) na alsoe vele zij vand(en) rinten en(de) sma(r)t(en) bijd(en) vorg(eruerde) alsnu genome(n) get... te sue... [gescriven] ...alsoe voerdane deen na dande(re) sond(er) argelist] [te weten(e) en(de) in des(er) ... [oic] sien so datme(n) yerst afq(ui)t(en) sal x d(enieren) sjaers my(n) oft meer na avena(n)t vand(en) d(enieren) d(aer) med(e) men afq(ui)ting(en) soud(en) mog(en) doen en(de) daer na oec]] dierste geheel geg(even) [en(de) afgeleet] sijnde/
alsnu hen v(er)obligeren(de) en(de) hue(re)n .../
.../
.../
.../
.../
goeden en(de) nacomeling(en)

//
It(em) dat de gesworen(en) scepen(en) en(de) raid/
vand(er) stad en(de) den gehele(n) but(en) raid nu/
sijnde en(de) die toecomen(de) sulle(n) wes(en) en(de)/
oic de gemeyne ambacht(en) op s(en)te loys/
dach jairlijx op hue(re)n eedt zwe(re)n sulle(n)/
dese tegewoirdige de voirs(creven) hoochsele(n)/
van ass(ijsen) en(de) des(er) ordina(n)c(ien) en(de) ov(er)drage niet/
af te stellen(e) e te beswe(re)n noch teg(en) te doen(e)/
oft lat(en) doen(e) in egheend(er) manie(re)n tott(er) tijt/
dat des(er) tegenwoirdig(en) [den] co(m)mer en(de) last/
v(er)vang(en) dieme(n) h(ier) inne sal mog(en) doen/
v(er)vang(en) sal wes(en) [int gehele met alle cost(en) en(de) last(en) hoedanich die wae(re)n die zij oft e(n)nich va(n) he(n) h(ier) om soud(en) mog(en) lijd(en)] en(de) de selvfe borg(en) scadeloes/
hue(r) gaed(en) en(de) nacomeling(en) ontlast mach ten wae(re)/
[bij exp(re)ss(e) (con)sente en(de) overgeven(e) der] sond(er) (con)sent vand(en) selver v(er)obligeerd(en) p(er)sone(n)/
in egheend(er) manie(re)n en(de) [allen desen] en(de) elken van hen/
en(de) anders niet in e(n)nig(er) manie(re)n/
pona(tu)[r] id(em) l(itte)ra obligat(i)onas vig.d.? opidi/
p(er) fideiussorib(us) p(re)dict(i) in ead(em) for(ma) mutat(is)/
mut(an)d(i) q(uod) almod(um) qua(n)demp de p(ri)mus/
fideiussorib(us) actu(m) e(st) p(ost) insertione(m) p(rese)nt(ibus) cedule/
It(em) de voirs(creven) yerste v(er)oblig(er)de en(de) de p(er)soene(n) voirs(creven) hebbe(n) als op hede(n) nae/
dien dat de yerste borge(n) mits den laste(n) die de stadt nu hadde gehadt heeft/
geconsenteert hadde(n) [hier voirmaels] de d(enieren) comen(de) vande(n) hoechsele(n) vand(en) assijsen/
te comen(e) in hande(n) vande(n) reg(ist)re uuthengden van hue(re)n gedeput(er)den/
met recepisse vand(en) [selve(n)] reg(ist)re tot liechtmesse lestled(en) om de selve last(en)/
en(de) sculde(n) te betale(n) gemeynlijc geco(n)senteert alsoe wel dyerste/
als dande(re) dat de selve pe(n)ni(n)ge vand(en) hoechsele d(er) ass(ijsen) voirg(eruert)/
come(n) zulle(n) alnoch den tijt van hede(n) ov(er) vi weke(n) in hande(n) van de(n) selve(n)/
reg(ist)re van weke(n) te weke(n) als zij tot liechtmesse ged(aen) moege(n) hebbe(n)/
om alsdan te staene en(de) wed(er)om te comen(e) in hue(re)n oft huer(er)/
geco(m)mitt(er)den hande(n) in [...] forme(n) vand(er) zekerheyt den selve(n) borge(n)/
gemaect tot huer(er) lossinghen Actu(m) in (con)s(ili)[o] op(idi) p(rese)n(ti)[b(us)] d(i)c(t)is [o(mn)ibus] fideiuss(oribus)/
tam p(ri)me obligatio(n)is p(re)side(ntibus) febr(uarii) xi
ContributorsInge Moris , Agata Dierick , Dieter Peeters
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-08-29 by Inge Moris