SAL7382, Act: R°202.1 (352 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°202.1  
Act

Transcription

2020-01-07 by Dirk De Wever
It(em) heylwijch cornelijs van utricht heeft gehuert ende bekint gehuert/
te hebben(e) tegen lijsbetten van sintruyden de stove geheeten de/
nyeuwe stove gelegen opde brugge bij sinte g(er)truyden met alle(n)/
hue(re)n toebehoirten en(de) allen beruerlijcken goeden d(air)inne wesende/
gelijck die h(ier) onder gespecificeert sullen staen metter taxacien/
d(er) selver gedaen bijde gezwore(n) schatters van loven(e) Te houd(en)/
te hebbe(n) ende te gebruycken van liechtmesse lestleden eenen/
t(er)mijn van zesse jairen te weten(e) alle weken d(air)aff om en(de) voe(r)/
twee pet(er)s tstuck te xviii stuv(er)s iii pl(a)c(ken) voe(r) den stuver Es/
condicie ende vorweerde dat de voirscr(even) p(ar)tien tallen tijden va(n)/
malcand(re)n sullen moege(n) scheyden zoe wa(n)neer het hen gelieve(n) sal/
behalven dat de ghene die alsoe scheyden sal wille(n) dat zij/
dat den ande(re)n een half jair te voe(re)n sal moete(n) condighen/
Item es vorweerde dat de voirscr(even) lijsbeth de voirscr(even) stove/
sal houden van wande ende van dake in goeden state ende/
de voirscr(even) heylwijch sal schuldich zijn te houden(e) de stove bynne(n)/
alsoet behoirt en(de) die laten thue(re)n afscheyden(e) inder weerden gelijck/
zij die aenveert heeft ende oft zij alsdan de goede d(air)inne/
wesende beter laten sal dan die h(ier)nae getaxeert zij(n) dat/
sal lijsbeth huer oplegge(n) bevi(n)t men oick alsdan de selve/
goede arge(r) wesende dat sal heylwijch lijsbetten moete(n) oprichte(n)/
en(de) al ter taxacien vander gezworen(e) schatters va(n) loven(e) ende oft/
de voirscr(even) heylwijch e(n)nige ande(re) beruerlijcke goede inder/
selver stoven dede setten oft bringen dat zij die noch oick de/
ghene die zij d(air)inne bevonden heeft niet en sal moeghen/
uuyter selver stoven doen drage(n) oft laten dragen oft oick vue(re)n/
zonder consent der voirscr(even) lijsbetten cor(am) liefk(enrode) vos febr(uarii) pe(nulti)[ma]
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-08-30 by Inge Moris