SAL7382, Act: R°31.2-R°32.1 (51 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°31.2-R°32.1  
Act

Transcription

2020-01-09 by 
Nae dien dat de scouth(eit) van waelre met drie brieven/
vander stadt versocht es geweest te bedwingen goirde bette(n)/
sijne(n) ondersete tott(er) restitucien van seke(re)n haeflijcken goeden/
toebehoiren(de) jacoppen van taterbeke poirte(r) van des(er) stadt/
die de selve gord fortselijck en(de) met gewonde soe de/
selve poirte(r) te kynne(n) hadde gegeve(n) hadde gehaelt bynne(n)/
desselfs pet(er)s huyse tot bercheycke en(de) vervuert buyte(n) sdorps/
tot waelre voirscr(even) en(de) mits inobedien(cien) beyde vande(n) scouth(eit)/
en(de) oick vanden voirscr(even) goirde die op hue(re) exces ontboden/
en(de) bescr(even) wae(re)n de selve gord tot noch toe niet gecom/
par(er)t en was Soe sijn op heden gecompar(er)t tege(n) malcande(re)n/
voir den raide vand(er) stadt arnt slosen scouth(eit) voirscr(even) t(er)/
eende(r) en(de) de selve jacop poirte(r) t(er) ande(re) Aldair de selve/
scouth(eit) nae dat de missive brieve(n) gelesen sijn geweest/
te kynne(n) heeft gegeve(n) hoe hij mette(n) yersten brieve des voirscr(even)/
gorts goede in rastacie(n) dede voir de restitucie voirscr(even)/
en(de) mette(n) tweeste(n) desselfs gorts p(er)soen in hade hachte(n)/
hadde gecrege(n) en(de) dat late(n) wete(n) den voirs(creven) jacoppe/
poirte(r) en(de) hoe de selve gord tegen hem in dien d(er) bancken/
recht hadde beg(er)t v(er)socht en(de) gep(rese)nteert des hem de poirte(r)/
niet volcomelijck en gescout gaff voirts te kynne(n) de
//
selve scouth(eit) en(de) thoende met seke(re)n missive(n) vande(n) bossche/
hoe hij v(er)socht hadde geweest (contra)rie van des(er) stadt v(er)sueke/
als dat men den voirs(creven) gorde uut laten soude want jacop/
hem nae d(er) bancken recht gheen ticht en gave Alsoe dat hij/
arnt scouth(eit) voirscr(even) alsoe hadde moete(n) den selven goirde/
ontslaen uut vresen vand(er) rigoreuser executien dier vande(n)/
bossche hij hadde alteene(n) bereet geweest alsoe hij seyde en(de) al/
noch wae(re) om recht en(de) justicie te doen(e) en(de) des(er) goed(er) stadt/
tobedie(re)nne in allen saken behalven dat hij dat ombevreest/
sijns lijfs en(de) van mesdoene hadde moegen doen hij hadde/
oick van goirde sulken seker wair bij hij meynde hem te/
v(er)richten vanden schaden en(de) lasten die hem d(air)aff come(n) mochte(n)/
met meer woirden bij hem geallig(er)t bidden(de) uut(er)lijck dat/
hij met eend(er) obediencien gestaen mochte en(de) niet geas/
tringeert en wordde met (con)trarien v(er)sueke Dair tegen/
de poirte(r) seyde dat hij alhier gevrijdt sijnde niet sculd(ich)/
en was geweest soe de scouth(eit) dat ind(er) stadt brieve(n)/
genoech v(er)staen hadde va(n) sijne(n) injurien en(de) afgenomen(en)/
goede(n) elders rechts te plegen dan alh(ier) noch oick gepant/
te hove te comen(e) Oick p(rese)nteerde huer een vrouwen/
p(er)soen des voirs(creven) jacops meysen geweest sijnde en(de) die/
hem kinde(re) gedragen hadde seggen(de) dat zij de ontvuerde/
goede hielt huer sijnde d(air)aff woude zij tegen den poirte(r)/
rechts plegen soe dat behoirde Tege(n) dwelc de poirte(r)/
duplice(re)nde seyde dat tgene dat dair ontvuert was/
den meesten deel sijn was soe hij dat [vacat]/
woude al mochte(n) e(n)nige p(ar)ceele(n) die hij huer d(air) uuyt/
woude late(n) volge(n) huer sijn Ende het huys d(air) die gelijck/
voe(r) uutgehaelt wae(re)n hadde hij jacop voir pacht die/
hij d(air) op hadde met rechte uutgewonne(n) alsoe dat hem/
die ontvreemt wae(re)n uut sijne(n) p(ro)pe(re)n erve niet te myn/
dit aengaen(de) sijnen meysen(e) behoirde elde(r) te weten(e)/
inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) dair hij huer antweerde(n)/
woude van dien niet meer woirde(n) in wed(er)sijden/
geallig(er)t Es uutgesproken bijden raide vand(er) stadt/
dat de voirscr(even) arnt scouth(eit) gehoude(n) sal sijn den/
poirte(r) sijn goede costeloos te doen restitue(re)n ende/
dair aff goede cautie te stellen oft dair voe(r) gehoude(n)
//
te bliven oft den voirs(creven) goirde te crijgen en(de) te leve(re)n ge/
vangen in handen vande(n) offici(er)s alhier in (con)silio opidi/
julii xi
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-08-16 by Inge Moris