SAL7382, Act: R°33.4-R°34.1 (57 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°33.4-R°34.1  
Act

Transcription

2020-10-12 by Dirk De Wever
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit hubertu(m) smet/
tamq(uam) p(ro)curatorem relicte ghiselberti quond(am) lobbe ad om(n)ia et singula/
bona i(m)mobilia et he(re)ditar(ia) will(el)mi lobbe eius fr(atr)is ubicu(m)q(ue) locoru(m)
//
tam infra lovaniu(m) q(uam) ext(ra) in p(at)ria braban(tie) sit(a) in ma(n)sionibus domibus/
curtibus t(er)ris arabilibus pratis pascuis silvis vineis censu t(re)censa redditibus/
et suis pertinen(tiis) univ(er)s(is) pro cert(is) recognitionibus promissionibus et/
co(n)ventionibus conscript(is) in l(itte)ris scabinoru(m) lovanien(sium) quar(um) tenor sequitur/
in hec verba Cont zij allen lieden dat willem lobbe zone wijle(n) arnts/
in tegenwoirdicheyden der scepen(en) van loven(e) heeft genomen ende/
bekint genome(n) te hebbene tegen ghijsbrechte lobbe zijne(n) brued(er) de/
helicht vanden hoeve t(er) hadocht den selven gebruede(re)n toebehoiren(de) met/
allen zijne(n) toebehoirten Te houden te hebben ende te wynnen van/
half merte dat was int jair xiiii[c] eene(n)tachtentich eenen termijn/
van twelf jae(re)n lanck vervolgen(de) elcx jaers d(air)enbynne(n) om ende voe(r)/
twelf mudden rocx vier mudden terwen sesse mudden gherste(n) twelf/
molevate erweten ende seven holl(andsche) guld(en) dairaf tvoirs(creven) greyn al der/
maten van loven(e) vallen sal jairlijcx tallen sinte andriesmisse ende/
tvoirs(creven) ghelt tsinte m(er)tensmesse te leve(re)n tvoirs(creven) greyn te loven(e) te mechele(n)/
oft bynne(n) den lande van rotselair dairt ghijsbrechte gelieven sal en(de)/
telken t(er)mijn als v(er)volgde schout Item es vorwerde dat soe wanneer/
dair een ty(m)merman es die dair wercken sal soe sal willem lobbe den/
montcost geven ende ghijsbrecht sijn brueder half de dachue(re)n Item/
es noch vorw(er)de zoe wanneer dair een stroedecke(re) sal zijn soe sal willem/
de cost geven ende ghijsbrecht half de dachue(re)n en(de) willem sal den/
decke(re) eenen diene(re) setten zonder ghijsbrechts cost Item es vorwerde/
dat willem de wege maken sal ende de wat(er)leyden ruyme(n) zonder/
ghijsbrechts cost Item es vorwerde dat willem alle de wande vande(n)/
hove vand(er) und(er)ster rijckelen ned(er)weerts plecken sal zonder ghijsbrechts/
cost Item es ond(er)sproken dat willem drie dachmale lants hoervruchte(n)/
mach ende dairenboven niet Item noch es vorweerde dat willem/
allen den leem dieme(n) besigen sal bynnen den hove ende thout datmen/
besigen sal bynne(n) den hove ende oick wairt datmen enige gewinten/
oft ander gereetscap datmen besigen moeste aende moelen dat te/
mechelen te halen wae(re) dat moet willem halen zonder ghijsbrechts cost/
Item noch es vorwerde dat ghijsbrecht hebben sal half strunchout/
dat opt hof vallen zal ende boschout datter vallen sal alsoe verre alst/
den hove toebehoirt Item [es] noch vorweerde dat willem niet houwen en/
zal aen strunchout noch aen eycken hij en saelt ghijsbrechten zijnen/
brueder vragen oft doen vragen Item noch es vorweerde dat willem/
sal doen veertich busselen walms tusschen hen beyden en(de) gebrect/
dair dat zullen sij doen half ende half Item noch es vorwerde/
dat de voirs(creven) ghijsbrecht hebben sal tderdendeel van alle(n) den oefte
//
vanden hove ende biva(n)ge aldair wassende Item de voirs(creven) willem sal/
gehouden zijn de voirs(creven) lande te mesten ende te m(er)gelen gelijck termpt/
genooten boven en(de) beneden Ende oft hij des niet en dade te zijne(n) afsceyde(n)/
soe moet willem voirs(creven) dat beete(re)n ten prijse van goeden ma(n)nen hen des/
v(er)staende Item noch es vorweerde dat willem halen moet alle jae(re) twee/
yngels m(er)gels zonder ghijsbrechts cost Item noch es vorweerde dat willem/
lobbe tsijne(n) afsceyden vander hoeve(n) laten moet veertich mandelen stroos/
soe eens soe anders Ende alle dese vorwerden condicien ende gelueften voirs(creven)/
heeft de voirs(creven) willem geloeft zijne(n) brueder voirg(enoemt) te voldoene talle(n) tijden/
en(de) t(er)mijne(n) als die vallen ende v(er)schijne(n) zullen ende telke(n) t(er)mijne als v(er)volgde/
schout hier wae(re)n over daneel boxhoren ende goessen tybe scepenen/
te loven(e) Gedaen int jair ons he(re)n duysent vierhondert vierendetachtentich/
opden yersten dach der maent van septembri Et habuit q(ue)relas/
hiis int(er)fuerunt oppendorp hoeven julii xi/
ContributorsInge Moris , kristiaan magnus , Jos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-08-16 by Inge Moris