SAL7382, Act: R°50.1-V°51.1 (89 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°50.1-V°51.1  
Act

Transcription

2014-11-07 by Dirk De Wever
Wij borchove(n) vos scepen(en) te loeven(en) doen cond en(de)/
kenlijc eene(n)yegeliken dat opde(n) dach van heden/
datu(m) van desen voe(r) ons come(n) sijn in prope(re)n p(er)sone/
goirt de kersmake(re) sone wijle(n) claes de kersmake(re)/
voe(r) hem selve(n) henrick vekenstijl inde(n) name en(de) van/
wegen jouffr(ouwe) margriete(n) vekenstijls sijnd(er) sust(er) wettige/
huysvr(ouwe) des voirs(creven) goirts absent sijnde die de selve/
henrick hier inne gelooft heeft te v(er)vange(n) t(er) ande(re)/
ende peter ycke en(de) jan leman pechteners des voirs(creven)/
goirts t(er) derd(er) sijde(n) ende hebben gekint en(de) gelijt dat/
zij om tappointe(re)n en(de) ned(er) te legge(n) tdifferent uut/
staen(de) tusschen den voirs(creven) goirde de kersmake(re) t(er) eend(er)/
ende d(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) margriete(n) vekenstijls sijnd(er)/
huysvr(ouwe) t(er) ande(re) aengaen(de) der ontslaging(e) des voirs(creven)/
goirts vande(n) gevangenisse Ende oic tdiffere(n)t vande(n)/
voirs(creven) pachters desselfs goirts aengaen(de) den drie/
pachten die sij seggen hem betaelt te hebben(e) ende/
noch eens bedwonge(n) sijn geweest der voir(screven) jouffr(ouwe)/
margriete(n) te betalen Bij tussche(n) spreken vande(n) mage(n)/
en(de) vriende(n) der voirs(creven) p(ar)tien met malcande(re)n v(er)accordert/
ov(er)come(n) en(de) eensworde(n) sijn en(de) tussche(n) hen drie p(ar)tien voirs(creven)/
ov(er)drage(n) gesloten en(de) geappointeert sijn geweest de/
pointe(n) vorweerde(n) en(de) condicie(n) hier nae v(er)claert die/
sij malcande(re)n elc huer(er) zoe v(er)re hen die e(n)nichssins/
aencleve(n) gelooft hebben volcomelijc volstentichlijc/
ende onv(er)brekelijc tacht(er)volgen tond(er)houde(n) en(de) te voldoen/
en(de) dair tegen egheenssins te doen doen doen oft late(n)/
gestaen in gheend(er) manie(re)n Ende ind(en) yerste(n) dat/
de voirs(creven) jouffr(ouwe) margriete(n) sonder p(re)judijs van hue(re)n/
rechte vo(n)nisse ende appointeme(n)te tot hue(re)n voldeel
//
gegeve(n) ende sond(er) in e(n)nige(n) lasten oft sculd(en) des voirs(creven)/
goirts meer gehoud(en) te sijne dan sij te voe(r) was en(de)/
oick de(n) voirs(creven) goirde bliven(de) geheel in sijne(n) recht en(de)/
actie gelijc hij te voe(re)n was sal te desen male (con)tente(re)n/
en(de) v(er)nueghe(n) de voirs(creven) pachters van tgene des sij aend(en)/
selve(n) goirde tacht(er) zij(n) uut saken vand(en) voirs(creven) drie/
pachten en(de) den wettelijck(en) costen d(air) op geloopen/
bynne(n) vi jae(re)n naestcomen(de) met gelijcker porcien/
Behoudelijck de(n) voirs(creven) pete(re)n ycke een vand(en) pachte(re)n/
dien de voirs(creven) jouffr(ouwe) m(ar)griete de naestvolgen(de) twee/
jae(re)n afslaen sal thien r(insch) guld(en) alle jae(re) voe(r) ende inde/
stat van twee r(insch) guld(en) lijfpen(sien) die hij hue(r) in beta/
linge(n) van sijne(n) pacht bekint heeft met scepen(en) br(ieven)/
van loeven(en) ende tsurplus dat he(m) gebreken sal/
bynne(n) den ande(re)n vier jae(re)n d(air) nae volgen(de) met gelijck(er)/
porcien als voe(r) des [sul] hebben de s de voirs(creven) pachters (con)tent/
en(de) te vrede(n) geweest en(de) sij(n) mits desen dat niet tegen/
staen(de) den voirs(creven) afcoope oft verdingen van hue(re)n coren/
tegen de(n) selve(n) goirde gedaen sij voe(r) tselve coren alsoe/
vele geve(n) sulle(n) alsme(n) bevinde(n) sal bijd(en) spijckers van /
loeven(en) dat tcoren op en(de) neder tusschen kersmisse/
en(de) sintjansmisse gegoude(n) heeft ende dat tgelt bij he(re)n /
den voirs(creven) goirde oft oic der voirs(creven) jouffr(ouwe) m(ar)grieten/
betailt hen d(air) op af plach doen sal behoudelijc dat/
het tgene des sij den voirs(creven) goirde oft ande(re)n dair/
hij hen dat bewijse(n) heeft in coren betaelt hebben sal/
oic in coren afgeslagen wordde It(em) es voirt geordineert/
en(de) bij middel als voe(r) met malcande(re)n v(er)accordeert over/
come(n) en(de) eenswordd(en) dat de voirs(creven) jouffr(ouwe) m(ar)griete/
woute(re)n vande(n) tymple sust(er) sone des voirs(creven) goirts bove(n)/
de acht crone(n) lijfpen(sien) lijftochte(n) op goirts live staende
//
uut alle(n) sijne(n) goeden jairlijx tot sijnd(er) nootdorfte alime(n)ten/
en(de) behoefften en(de) and(er)ssins ten goeduncken(e) wille en(de)/
discrecie(n) des voirs(creven) wouters te distribue(re)n uutreycke(n)/
en(de) betale(n) sal xxxvi r(insch) guld(en) half te kersmisse naest/
comen(de) en(de) half te sint jansmisse d(air) naest volgen(de) en(de)/
alsoe voirtaen van jair te jae(re) tot dat sij met mal/
cande(re)n gereconsilieert sulle(n) sij(n) oft dat met rechte/
oft and(er)ssins tussche(n) hen beyden and(er)s sal sij(n) geordineert/
des sal hem de voirs(creven) goirt dese(n) tijt hangen(de) en(de) tot/
dat and(er)s dair op sal sij(n) geordineert v(er)drage(n) vande(n)/
bewinde administracien en(de) hanteri(n)gen van sijne(n) ande(re)n/
erflijck(er) en(de) lijftochten goed(en) en(de) die d(er) voirs(creven) jouffr(ouwe)/
m(ar)griete(n) peyslijc en(de) vredelijc laten rige(re)n en(de) gebruyck(en)/
sond(er) hue(re) oft den hue(ren) e(n)nich beleet oft ongebruyck/
dair inne te doen sal oic de selve goirt hem v(er)binde(n)/
en(de) v(er)obligeere(n) voe(r) m(ijn) hee(re) den cancellier en(de) raide van/
braba(n)t oft elders dair dat der selv(er) jouffr(ouwe) m(ar)grieten/
gelieve(n) sal en(de) soe hij dat voe(r) ons w scepen(en) en(de) wet/
houd(er)s voirscr(even) in dese(n) gedaen heeft geloven(de) en(de) vo hue(r)/
v(er)sekerende dat hij hue(r) oft de(n) hue(re)n niet mesdoen meshandele(n)/
oft beletten(e) en sal in live oft in goede opte pene vand(er)/
infractien vand(en) salvigardie bij hue(re) v(er)cre gecregen en(de)/
opte v(er)buerte vand(en) voirs(creven) xxxvi r(insch) guld(en) en(de) acht crone(n)/
tot hae(re)n behoeffe Ende van alle der actien die hij op/
hue(r) soude moege(n) hebben consenterende willecoren(de) ov(er)geven(de)/
bege(re)nde v(er)sueken(de) en(de) geloven(de) oic de voirs(creven) goirt dat/
tot dien bijd(en) wethoude(re)n van loeven(en) en(de) oic van ons /
gened(ichs) he(re)n wege(n) geappointeert gepubliceert en(de) uut/
geroepe(n) wordde dat nyemant tege(n) den selve(n) goirde/
gheen hanteri(n)gen oft come(n)scapen en doen noch/
tege(n) hem en coope oft en v(er)coepe noch oic en borghe
//
opte v(er)buerte van dat tegen de(n) selve(n) goirde gedaen sal/
wordden van egheend(er) weerd(en) noch valeur sijn en sal oft/
oick e(n)nige (con)tracten borchtochte(n) oft and(er)ssins tegen de(n)/
selve(n) goirde te moege(n) maken oft (con)trahe(re)n Item ende/
want men ducht dat de voirs(creven) goirt in vele ande(re)/
creditue(re)n gehoude(n) es Soe es ov(er)dragen en(de) ov(er)come(n) als/
voe(r) dat hij hem uute(n) wege(n) houde(n) sal in sulk(er) plaetse(n)/
dair hij vry sij(n) moecht om te experiere(n) hoe hij hem beter/
en(de) bekeere(n) sal op vuege nochtans dat bij alsoe hij/
wed(er)om in laste van gevangeniss(en) quam dat de voirs(creven)/
jouffr(ouwe) m(ar)griete niet voirde(re) gehoude(n) en(de) en sal sij(n) hem/
uut te lossen(e) dat sij voir tvoirs(creven) appointeme(n)t was/
bliven(de) dair af eenyegelik(en) op sijne(n) goede(n) rechte ende/
differencie(n) Ende t(er) sekerh(eijt) vand(en) p(ar)tien sal dit voirscr(even)/
tegenwordich appointeme(n)t oick gepasseert en(de) bekint/
wordde voe(r) m(ijn) voirs(creven) he(re) de cancellier en(de) raid [voirs(creven)] met waerscape/
stepulacien en(de) ande(re)n manie(re)n d(air) toe behoiren(de) Gedaen en(de)/
aldus bijde(n) voirs(creven) p(ar)tien gekint en(de) gelooft voir ons scepen(en)/
voirs(creven) a(n)no lxxxviii julii xxi/
ContributorsInge Moris , Dieter Peeters , Jos Jonckheer , Dieter Peeters
Moderated byInge Moris
Last update: 2012-08-16 by Inge Moris